El – Muktedir

muktedir

EL-MUKTEDİR: Her şeye gücü yeten. Kuvvet ve ikti­dar sahipleri üzerinde sulta kuran, istediği gibi tasarruf eden; mevcudu, kuvvet ve kudreti altında zebun (esir) ve mahkûm tutan demektir. Kâdir’den daha öte bir güçlülük ifade eder. Bu güçlülük, bir ayette şöyle ifade ediliyor: “Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yo­rulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yetece­ğini görmediler mi? Evet şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”(Ahkâf,46:33)

Bu yüce ad başarısının anahtarıdır. Parlak bir gizliliği bulunan bu adı çokça anan kimselere Hak Teala yapmak istedikleri işlerde büyük kolaylıklar sağlar. Bu bakımdan bu ad daha çok sanatçılar tarafından anılmalıdır. Bu adın şekilde gördüğünüz beşli vıfkı gizli adları vardır ki, bunları anan kimseler maksat­larına çabuk ve kolayca ulaşırlar. Örneğin Allah’ın (Şedid, Kavi, Kahir ve Muktedir) gibi yüce adları bir şeyin üstesinden gelmek için, bir kimse tarafından anıldığında Hak Teala o kimseye en zor işlerinde kolaylık yollarını gösterir. Ayrıca başa çıkılmaya­cak kadar zalim ve zorbalara karşı bu adlan sıkça anarak bu gi­bilerin zulüm ve cefasından da uzak kalmış olur.

Bundan başka insanlara zulüm eden bir kimseden korunmak ve kurtulmak için bir gece yarısından sonra yalnız bir odada iki rekat namaz kılarak Cenabı Hak’ka şöyle dua edilir; “-Ey Şedid adlı Allah’ım! Beni…. Filana karşı koru. Hakkım ondan al. .. “ dedikten sonra seccadeden kalkmadan 100 defa bu adı tekrar­lanmalıdır. Böylece Hak Teala mazlum kimselerin ahım zalimden almış olur.

Bu duayı yaparke, onun zulmü derecesinde o zalim kimsenin adını da söyleyerek beddua etmek lazımdır. Ve bu duayı da an­cak zulum gören kimseler yapmalıdır. Eğer bu işi kendisi yapa­mayacak bir durumda ise bir başka birini kendi yerine vekil kılabilir. Ancak duasını kendisi yaparsa daha etkili olur.

Ayrıca bir mühüre bu adı kazıtarak bu mühürle vücudunu mühürlerse vücuduna kendisini koruyacak bir çelik zırh giymiş gibi bir heybet kazanır. Böylece kendisini görenler ondan ürk­müş ve kormuş olurlar.

Bu adın sayı kıymeti 744’tür. Bir çift ve tekdir. Parçaları 1176 fazladır. Ve Hak Teala’nm Galib-Baki olan iki yüce adına işarettir.

Bu adın vıfkı aşağıda görülmektedir.

muktedir_vefk

Bu adın hizmet meleğinin adı Hz. Harfiyail’dır. Komutanı altında 4 melek bulunmakta ve bunların her biri de 44 er meleğe komuta etmektedir. Bu 44 melek de ayrıca her dizi de 44 er melek olmak üzere yine 44’er meleği emirleri altında bulundurmaktadırlar.

Bu adın Meleğini davet etmek isteyen bir kimse, bu adın çağrı duasını okuyarak, (El Muktadir) adını çokça anmalıdır.

Duanın okunuşu:

“Ya Muktedir! Ente-llezi cema’te beyne ahbabike fi dari-rridvani ve ente-llezi ecleyte miratü men teveccehe ileyke li zuhuri sırrül emni vel emani, es’elüke bi azimi kudretike en ter-zukanil vusule ila senabirüke vel sebat tahta kıyade rü’yetike ve ahyini leke daimen li eküne bi vefai hakkuke leke kaimen ya Rabbel Alemin…”

EL-MUKTEDİR isminin zikri (744) adettir. Zikir saati Güneş; günü Pazar’dır.

EL- KÂDİR esması ile anlamları aynı olduğu için oku­ma saatleri de aynıdır, sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası okunur. Pazar gecesi güneş saati yoktur.

  1. Belirtilen gün ve saatte “Ya Muktedir” şeklinde bu İn zikriyle meşgul olan kimse, düşmanlarına karşı üstünlük sağlar. Giriştiği hayırlı işlerde başarılı olur.
  2. Diğer bazı isimlerde olduğu gibi, bu ismin zikri de in- nlar arasında saygınlık kazanma ve sevilme konusunda dukça etkilidir.
  3. Her gün (744) kere zikreden kimseyi başkalarına sevilip saydırır. O kimsenin herkes tarafından sözü-sohbeti nlenir ve kendisine saygıda kusur edilmez.
  4. Geçmişte de büyük velilerden merhum Hacı Bayramlî’nin virdi olduğu söylenmektedir.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Mu’izz

El – Mukaddim

El – Müntekim

El – Mübdi

error: emeğe saygı lütfen !!