El – Mukit

mukit

EL-MUKİT: Her şeye muktedir olan; her şeyin karşılı­ğını veren; her türlü mahlukata münasip rızk veren.

“Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir.”(Nisa, 4:185)

Allah Teâlâ, hükmünde, iradesinde ve iktidarında hür ve serbesttir; saltanat ve icraatında bağımsızdır. Hiçbir baskı ve zorluk altına alınması mümkün olmayandır. Allah (c.c), mülkünde istediği gibi tasarruf eder ve dilediğine rızk bolluğu, dilediğine güç ve iktidar verir. Kimse ona “ne­den böyle yaptın veya şöyle yapmadın..?” gibi bir soru soramaz. Ama o herkesi kolayca ve rahatça isterse sorguya çeker, kimse engelleyemez:

“Allah, yaptığından sorumlu tutulamaz; onlar ise sorguya çekileceklerdir.” (Enbiya, 21:23)

Rızkı ve nimetleri bol olduğu için bütün mahlûkata göre ayrı ayrı rızklar, yiyecekler ve giyecekler ihsan eder, yarattığı mahlûkâtı yedirir, içirir, besler büyütür…

“O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbem- si) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah’a şirk koşmayın.”(Bakara, 2:22)

“İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müj­dele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rı- zık verilişinde, “Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!” diyecekler. Hâlbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedî kalacaklardır.”(Bakara, 2:25)

“Bulutu üstünüze gölge yaptık. Size, kudret helvası ile bıldırcın indirdik. “Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin” (dedik). Onlar (verdiğimiz nimet­lere nankörlük etmekle) bize zulmetmediler, fakat kendilerine zulmediyorlardı.”(Bakara, 2:57)

“O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür.”(İbrahim, 14: 34)

Kısacası, Allah’ın nimetleri, ikramları ve ihsanları, kulla­rına olan ilgisi, şefkati ve merhameti sonsuz ve sınırsızdır. Nimetlerinin haddi hesabı yoktur, saymaya kalksak asla gücümüz yetmez…

Evet… Madem her şeyi veriyor, verdiriyor, yeri göğü bütün özellikleri ve taşıdıklarıyla emrimize sunup, canlı cansız her şeyi bizim için seferber ediyor. Baharı, taze ve yeni ürünlerle dolu, erzak yüklü bir vagon gibi peşimiz­den koşturuyor… O halde ona var gücümüzle şükretmek ve verdiklerinin bir kısmından da bizde olanlara muhtaç olanlara vermek de bize düşer…

“Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah’a kulluk edi­yorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerin­den yiyin ve Allah’a şükredin.”(Bakara, 2:172)

“Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dost­luğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gel­meden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Al­lah yolunda harcayın. İnkâr edenler ise zalimlerin ta kendileridir.”(Bakara, 2:254)

Bu adın içinde de Allah’ın azametli adının harflerinden bir harf vardır.

Bu adın içindeki sır Dünyada ve yaratıklar üzerinde batini bir hareket bulunmasıdır. Allah (c.c.) nin öteki adlarında bu özellik yoktur. İşte dünyada yaşayan insanlar bu batını oluşumla geçiniyor ve hayatlarını sürdürüyorlar.

Emrinde bir komutan bulunmakta ve komutan melek 550 yardımcı meleklere, bu 550 meleğin her biri de yine 550 şer meleğe komuta etmektedirler. El Mükit adını çokça anan kimseye, adın hizmet meleği iner ve o kimsenin hacetini yerine getirir. Bu melek inerken de beraberinde 2 hil’at getirir. Biri zahiri diğeri batini olan hilatlerden batıni’si o kimsenin, yiyecekleri elde etmesini, zahirisi ise, çevresinden bereket toplamasını sağlar.

Duanın okunuşu:

“Ya Mukit! Entellezi kaddertel ekvate ve evsalteha ilel ebda-ni vel kulubi, ve ente-llezi ahrecte hikmeteha ve fevaideha fi vücüdi mine-şşehadeti vel guyubu. Allahümme inni es’elüke bi re’fetike ala halkike ve bi cudikel münbasiti fi sena berkuke en terzukani rizkal küti bi-sselami ve kutü-rrızkı bi-ttaami li es-tainü biha ala simail kelami ve tahkıkül hadisi vel it ami fi dari-ddünya ve darüsselami ve rii’yetü sirrü-saati fil kıyameti bi hil-mike ve kuvvetike ya zel celali vel ikram…”

EL-MUKİT isminin zikri (550) adettir. Zikir saati Gü­neş, günü Pazar’dır.

Yani sabah erken, gün doğarken ve ikindi namazı son­rası…

Galibiyet elde etmek isteyen herkes ve özellikle asker­ler, bu ismin gölgesinde Allah’a sığınmalı ve tertibine yani gününe, saatine ve miktarına uygun olarak zikrine devam etmelidir.

  1. Bu tertibi yerine getiren savaşçılar, savaşlarında mutlak başarı elde ederler. Bu simin zikrine devam ederek savaşırlar­sa Allah’ın yardımı ile hiçbir zayiat vermezler.
  2. Bir kağıda yazılıp suyla bozulduktan sonra suyu tar­laya serpiştirilse, tarlada mahsul bol ve bereketli olur.
  3. Oruç tutmak kendisine zor gelen, açlığa dayanama­yan kimse yazıldığı kağıdı koklasa açlık hissi kesilir.
  4. Su dolu bir testiye (550) defa okunup üflense ve testinin üzerine veya kapağına “EL-MUKIYT” yazılsa, bu testinin suyundan içenler, her tülü tehlike ve korkudan güven içinde olurlar. Bu sudan çok ağlayan çocuğa içirilse ağlaması kesilir.
  5. Bu ismin zikrine devam eden kimselerin rızkı bol olur, ihtiyacı olan her şeye sahip olur.
  6. “EL-MUKİT” ismi “ER-REZZAK” ismiyle birlikte ya­zılıp bir iş yerine asılsa orada bereket hasıl olur, o iş yerin­de darlık ve sıkıntı çekilmez.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Mu’id

El – Muhsi

El – Muktedir

El – Muahhir

error: emeğe saygı lütfen !!