Malikül Mülk

malikul-mulk

MALİKE’L-MÜLK: Mülkün ebedi ve tek sahibi. Mül­künde dilediği gibi tasarruf eden; dileğini öldüren, dile­diğini yaşatan, dilediği gibi var eden, dilediğini yok eden; iradesine hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin müdahalesi söz konusu olmayan..

MELİK: Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve tek hü­kümdarı anlamına gelirken, MÂLİK ise; Sahip, malı elinde tutup bulunduran, bir şeyin mülkiyetini elinde tutan an­lamlarına gelmektedir.

Terim olarak ise, her ikisinin anlamı da aynı: Mülkün yani bir kıymet ve değer ifade eden ne varsa hepsinin ve her şeyin sahibi olan Allah’tır. İşte bu mülk ve saltanatın ilanı:

“De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mül­kü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”(ÂI-i imran, 3:26)

Başka bir ayette de şöyle buyrulur:

“Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.”(Bakara, 2:107)

“Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”(ÂI-i İmran, 3:189)

Mülk Allah’ındır. Bu yüzden insanlar faydalanır. Eğer insanların ellerinde olsaydı sadece belli kimseler faydala­nırdı ve diğerleri mahrum kalırdı. Şimdi de kıyametin ha­bercisi gibi bir şekilde gidiş ona doğru. Bakınız işte ayet: “Yoksa, onların, mülkten (yeryüzü saltanatından) bir hissesi mi var? Öyle olsa, insanlara bir çekirdeğin zerre­sini bile vermezlerdi.”(Nisa, 4:53)

Bir Kutsi Hadiste, Allah (c.c) şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:

“Ben Allah’ım! Benden başka ilah yoktur. Mâlikü’l-Mülk de Benim, Melikü’l-Mülükde Benim!”

Yani: mal-mülk sahiplerinin sahibi benim. İktidar sahibi olan kralların, kayserlerin, şahların, padişahların padişahı, sahipleri de benim. Hadisin devamında ise şu ifadeler var: “Eğer kullarım bana itaat ederlerse meliklerin ve malik­lerin (servet ve iktidar sahiplerinin) kalplerini onların lehi­ne çevirir, şefkatle ve merhametle muamele ettiririm, mal ve yetki sahiplerini kullanma hizmet ettiririm.

Eğer kullarım bana isyan ederlerse, servet ve iktidar sahiplerinin kalplerini onların aleyhlerine çevirir, öfke ve zorbalıkla muamele ettiririm.

O halde siz, meliklerin ve maliklerin aleyhine beddua etmekle vakit geçirmeyip nefislerinizi düzeltmekle meş­gul olun da sizi yönetenlere ben yeteyim.”(Begavî’nin, Mişkâtu’l-Mesabih)

Unutmamak lazımdır ki, hadiste belirtildiği gibi; “Zâlim Allah’ın kılıcıdır. Onunla intikam alır, sonra döner ondan da intikam alır.”

Bu iki ad, Allah’ın en azametli adlandır. Bu adlar için ya­ratılan meleğin adı Hz. (Rumyail) dir. Bu meleğin emrinde 4 komutanı vardır bu komutan meleklerin her biri (212)şer Me- lekden oluşan takımların (212) şerine komuta ederler.
Bu adın hizmet Meleğini da’vet etmek için bu adları devamlı olarak anmak, şartları yerine getirmek ve aşağıdaki duayı da okumak gereklidir.

Duanın okunuşu:
“Yâ Mâlikel Mülki! Ente-llezi melekte ezimmete rikâbil halâiki ve ente-llezi evcedtehüm minel ademi kayyettehüm bil alâiki, ve ente-llezi neserte aleyhim min hazainike ve ihsanike ulumen fe arifü biha keşfe-ttarikı vel hakaika leke nüfuzül meşieti ve iradeti vel ihâtati bima hüvel mürâd fi avâlimi nia- mike binuril ibâdeti vel nezaheti, tenezzehtü fi zatike ve teker- remtü fi sıfatike, Es’elüke Aliahümme! Bi mülkikel daimi ve celalikel kâimi en tec’ aleni nazifen li emrike fil mehaliki kadi- ren ala hıfzı nefsi ve hıfzı hakkuke fil mehâiiki vensurni alel a’dâi ve kavvini bi tevatiril âlâi li enâlü minke hakâikul esrâri, inneke ente Allahül vâhidül kahhar…

Kendisine bir mülk edinmek isteyen kimseler bu adı çokça zikrettikleri takdirde Hak Teala dualarını kabul ederek, onlara dilediklerini ihsan eder.

Bu adın sayıca kıymeti 212’dir. Bu çiftin çifti ve tek bir sayıdır. Parçası 66 eksiktir. Ve Hak Teala’nın (Kayyum) adının işaretidir. Bu sayı da (nun) adı iki, (cim) adı dört sayılmakta, yarısı (veli) dörte biri de (Müncid-Mevcuttur) mülkün devamlı surette sahibi olmak isteyenler bu adı çokça anmalıdır.

Bu adın dörtlü vıfkını daha çok hal ve cezbe sahibi olan kim­seler bilirler.

Bu adın şerifli vıfkı aşağıda görüldüğü gibidir.

malik_ul_mulk_vefk

MÂLİKE’L-MÜLK isminin zikri (212) adettir. Zikir saati Utarit; zikir günü Çarşamba’dır.

1. EL-MÂLİK’EL-MÜLK isminin zikrine, belirtilen mik­tarda devam kimse karada, denizde ve havada her türlü kaza, bela ve felaketlerden korunur.

2. Büyük yetki sahiplerinin, bu ismin zikrine devam et­meleri, saltanatlarının devamı için gereklidir. Böyle yaptık­ları takdirde başarılı olabilirler.

3. “Melik” aynı zamanda sultan, padişah, hükümdar vs. gibi anlamlara geldiği için, bu ismi zikre devam edenler, kendilerinde başkalarının da hissettiği büyük bir güç his­sedip nüfuz temin ederler ve saygınlık kazanırlar.

4. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin içi dışı sağlık ve güzelliğe kavuşur.

5. Tenha bir yere tertemiz bir abdest alarak çekilip (14641) defa “Yâ Melik” ismiyle zikredip arkasından, sami­mi bir şekilde Allah Teala’ya dua eden kimsenin, yüce Al­lah, istek ve ihtiyaçlarını karşılar, sıkıntılarını giderir.

6. Özellikle, dünyevi konulardan dolayı sıkıntı ve buna­lımda olan ve başka da yapacak bir şeyi olmayan kimse­ler, akşam namazına 45 dakika kala yani tam kerahet vakti girdiğinde (100) kere”Melik-i Muktedirsin Allah’ım! Bana yardım et..” diye dua edip isteğini Allah’a bildirse, sıkıntısı gider ve rahat ve huzura kavuşur.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Mütekebbir

El – Muğni

El – Mübdi

El – Müheymin

error: emeğe saygı lütfen !!