El – Muhyi

muhyi

EL-MUHYÎ: İhya edip dirilten; canlılara hayatı veren… Bu dünya, bir amaç için misafir olarak gönderildiğimiz, çalışıp çabalayarak ev sahibimiz olan Yüce Allah’ı memnun ve razı etmekle yükümlü olduğumuz bir yerdir.

Ruhumuz daha önce, Ruhlar Aleminde, dünyaya gel­mek için sırasını beklediği gibi, anne rahminde kendisine bir elbise giydirilip dünyaya gönderilmiştir. Bir süre de burada kalıp bekledikten sonra yine sırası gelince beden elbisesinden soyunup kabre girecek; kabir veya berzah alemi denilen yerde bekletilecektir. Oradaki bekleyiş ise toplu haldedir ve kıyamete kadar sürecektir.

Kıyametin kopması ile birlikte yüce Allah, bu dünya­da her gün binlerce, milyonlarca defa örneğini gösterdiği yeniden dirilme işlemini başlatacak, bize göre yüzyıllarca veya daha fazla, kabirdekilere göre ise sadece bir veya bir­kaç gün kalmış olan kabir ehlini diriltecek, yeni bir alemde yeniden yaşamalarını sağlayacaktır.

işte bu durum, yüce Allah’ın “İHYA” hareketi, yani ölü­leri diriltmesidir. Bunu akıldan uzak görmek veya inanma­mak akıl kârı değildir. Çünkü yukarıda gördüğümüz gibi

O, mahlukatı örneksiz olarak yaratmış, yaşatmış ve öldür­müştür. Yeniden diriltmesi de gayet akla uygun ve olduk­ça kolaydır. Çünkü örneği var. Örneği olmayan şeyleri yap­mak veya yaratmak daha zordur. Ama örneği olan şeyleri kopyalamak veya matbaada baskıya verilen kitaplar gibi bir anda binlerce basmak mümkündür. Kaldı ki bu konu­yu daha önce Peygamberimize soran müşrikler olmuş ve yüce Allah da onlara şöyle cevap vermiştir:

“(İnsan) kendi yaratılışını unutmuş da bize örnek veriyor ve bir de şöyle diyor: “Şu çürümüş kemiklere kim hayat verecek?” (Yasin, 36:78)

De ki: “Onlara hayat verecek olan, onları ilk kez yaratandır. O, her türlü yaratmayı çok iyi bilmektedir.” (Yâsin, 36: 79)

Başka bir ayette ise, her şeyi ilk yaratanın kendisi oldu­ğunu ve yeniden de bunu kolayca yapabileceğini söylü­yor:

“Yaratmaya ilk başlayan/yaratılanları ilk yaratan O’dur. Sonra onları çevirip yeniden yaratacaktır. Bu O’nun için çok da kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnekler/en yüce sıfatlar O’nundur. O’dur Azîz, O’dur Hakîm..”(Rum, 30:27)

Bu iş Allah için hiç zor değildir: “Biz, yalnız biz, ölüleri diriltiriz ve onların önden gönderildiklerini de eserlerini de yazarız! Zaten biz her şeyi apaçık bir kütükte ayrıntılı olarak kaydetmişizdir.”(Yâsin, 36:12) Daha ötesinde ilk yaratan O’dur ve yeniden diriltecek olan da yine O. İlk yaratılışı inkar edenler, bunu açıklayabi­lirlerse, belki İkincisini de inkar edebilirler. Aksi halde baş­larına gelecek olanı inkar ederek önleyemezler. Ayetleri Elçisine gönderirken, inkar edenler olduğu gibi, sonra da bunu yapacak olanlar olacağı için bu konuyu yeminle teyit ederek ele alıyor:

“Yemin olsun, kendilerine elçi gönderilenleri mu- akkak hesaba çekeceğiz; gönderilen elçileri de mut- ka hesaba çekeceğiz.”(A’raf, 7:6)

“Rabbin hakkı için, biz onların hepsine muhakkak urette yapmakta oldukları şeylerden (hesap) soraca­ğız (ve cezalarını vereceğiz).”(Hicr,15:92-93)

Bu adın içinde de Allah’ın azamet adından bir harf vardır. Hizmet meleği Hz. (Kerkyâil) dir.’Bu meleğin emrinde 4 komu­tan melek ve onların her birinin emrinde de (68 bin) melek hiz­met yapmakta olup bu (680 bin) melekte yine bir o kadar meleğe komuta etmektedirler.

Bu adın hizmet meleğini davet etmek isteyen bir kimse, şartları yerine getirerek, hizmet meleğinin adını devamlı olarak anmalıdır. O zaman melek iner ve dilekleri yerine getirir.

Bu adın duası:

“Yâ Mühyi! Ente-llezî ahyeyte kuiubü ibâdike ve evliya i ke bî nuril keşfi, ye-ttecemmüll, ve kemmelte ezvakc enbiyâike bilvasli ve-ttehalli, ve halleyte ahbâbike bi tahliyetil irfani ahsane-ttecelli, es’elüke bi hayati vechike ve neşri rahmetike ve re’fetıke ve bastı ni’metike en terzukani hayaten tayyibeten zatiyyeten la umutü ba’deha, vec’alni hayyen fi-ddâreyni ve eşhidni marifetel kevneyni yâ Rabbel Alemin…”

EL-MUHYİ isminin zikri (68) adettir. Zikir saati ise Zühre; zikir günü Cuma’dır. Sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası zikredilebilir. Gece zikretmek için de tam gece yarısı zikredilebilir.

EL-MUHYİ isminin zikriyle gönülleri kazanmanın ve teshir etmenin mümkün olduğu söylenmektedir.

Bu ismin Hz. İsrafil (a.s) ve Hz. İsa (a.s)’in zikri olduğu söylenmektedir.

Hz. İsa’nın ölüleri diriltme şeklinde bir mucizesi vardı. Bu isim de onun sürekli virdi idi ve mucizesini Allah adına bu yolla gösterdiği nakledilmiştir. Bu ismi zikredip gönlü zikriyle ısındığı zaman, mucize olarak diriltilmesi istenilen ölüye: “Kum bi-izn-i Muhyî: Dirilten Allah’ın izniyle ayağa. kalk”der, ölü de ayağa kalkardı.

  1. Her gün (68) kere okumaya devam eden kimse, mah­pus ise bir vesile ile hapisten kurtulur ve isteğine kavuşur.
  2. Bu ismi inanç. Ve güvenle her namazdan sonra (68) veya (340) defa okuyan kimsenin kalbinde iman ve irfan nurları parıldar, her tuttuğu işte başarılı olur.
  3. Kırk gün halvet ve riyazetle bu ismin zikrine devam eden kimseye birtakım ilahi tecelliler gelir ve tıbbın aciz kaldığı birtakım hastalıkların iyileşmesine vesile olur.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Mütekebbir

El – Muğni

El – Mukaddim

El – Mu’id

error: emeğe saygı lütfen !!