El – Mümit

nafi

EL-MÜMÎT: Yarattığı canlılar için ölümü yaratan, öldü­ren…

İhya ve imate yani diriltme, yaşatma ve öldürme, Allah’a aittir ve sadece onun işidir. Ondan başka kimsenin böyle bir işe gücü yetmez.

Allah Teaia’nın ölüleri diriltmesi, yoktan var etmesi ve var olanı öldürmesi de kendi gücünün ispatıdır. Her şeyin hükümranı odur ve ondan başka ilah yoktur. Bu nedenle ondan başkasına ilahlık vermek veya ilahlıktan bir cüz, bir parça vermek de şirktir, küfürdür. İşte aşağıdaki ayetler bu konuyu anlatmakta ve gayet net olarak öldürme ve dirilt­me işinin Allah’a ait olduğunun altını çizmektedir…

“Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz ki, siz, ölü (birer nut- fe, hormon) idiniz; O sizi diriltti. Sonra (ecelleriniz gelin­ce) sizleri yine öldürecek, sonra (kıyamette) sizi dirilte­cek. Sonra da (amellerinizin hesabı görülmek üzere) ona döndürüleceksiniz.”(Bakara, 2.28)

“Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımarıp böbürlenerek) Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, “Benim Rabbim diriltir, öldürür” demiş; o da, “Ben de diriltir, öldürürüm” de­mişti. (Bunun üzerine) İbrahim, “Şüphesiz Allah güne­şi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir” deyince, kâfir şaşırıp kaldı. Zaten Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.”(Bakara, 2:258)

“Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çık­tığında onlar hakkında, “Onlar bizim yanımızda olsa­lardı, ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi” diyen inkârcılar gibi olmayın. Allah, bunu (bu düşünceyi) onların kalp­lerine bir hasret (yarası) olarak koydu. Allah, yaşatır ve öldürür. Allah, yaptıklarınızı görmektedir.”(ÂI-i İmran, 3:156)

(Ey Muhammedi) De ki: “Ey insanlar! Şüp­hesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. O hâlde, Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resulüne,o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasmız.”(A’raf, 7:158)

“O, yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğin­de, ona sadece “ol” der, o da oluverir.”(Mü’min, 40.68)

“O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öl­dürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.”(Duhân, 44:8)

El-Hayy ve el- Kayyum isimlerinde de bazı ayetleri ve­receğimiz için, bu üç ismi birlikte düşmek ve okumak ge­rekir…

Bu yüce adın içinde de yine Cenab-ı Hakkın adından iki harf vardır. Bu iki harfin bu ad içinde tekrarlanması çok yerindedir ve lüzumludur.

Eğer bu yüce ad bir ateşin önünde söylenirse, o ateş parlamaya ve daha çok yakmaya başlar. Bu adın harflerinden yaratılan hizmet meleği (Feratyail) adlı Kerametli bir melektir. Emri altında (4) komutan melek vardır ki, bunlardan her biri (490) ar meleğe komuta ederler. Bu (490) meleğin her birinin emrinde de yine (490) ar melek hizmet görmektedir.

Bu adı da çokça anıp, hizmet meleğini davet eden kimseye, melek inerek gerekli hizmeti yapmış olur.

Duanın okunuşu:

“Yâ Mümit! Ente-llezi emette adâeke bil kahri sabran, ve ente-Ilezi ehlektel ferâinete bi satveti gazabike sirran ve cehren, ve ente-llezi evsalte men eşreke bike fi-nnari hükmen ve emren ve evsaltehüm ila ma evedtehüm fil cahimi vel ikabi, ve nakaştehüm gazaben aleyhim fi fününil hisabi, Es’elüke Al-lahümme bi lütfikel hafiy ve birrikel vefiy en tahyi kalbi bi nu-rike ve en tümite adai bi nuri zuhurike ya mümit…”

Bu azametli ve burhanı yüce olan adın büyük bir helak etme kudreti vardır. Zalim ve fesatçı olup da bu halleri ile vecutları insanlığa zararı olan kimselerin ortadan kalkmasını isteyen kim­seler, bu adın büyük bir inanç ve kendinden geçercesine bir vecd içinde anıp, ölümünü istedikleri kimsenin de adını zikret­tikleri takdirde bu kimse hemen helak olmuştur. Kötü ve zalim bir kimse hakkında yapılacak beddualar da Hak Teala katında icabet görür.

Ayrıca bu adın sayıca kıymeti 295’tir. Bu çiftin çifti ve parçası tek olup 526 fazladır. Ve Hak Teala’nın Nimel Mevla adının işaretidir. Harflerin adları 2’dir. Ve Allah’ın (Eman-Metin) olan iki ulu adlarına işarettir.

Bu adın dörtlü vıfkı aşağıdadır.

mumit_vefk

EL-MÜMÎT isminin zikri (490) adettir. Zikir saati Merih; zikir günü Salı’dır.

Salı günü Merih saati daha önce geçmişti. Sabah erken ve ikindi sonrası ve gece yarısı okunabilir…

  1. EL-MÜMÎT ismi daha çok düşmanlar üzerine okunur ve onlara bu ismin zikriyle üstünlük sağlanır. Düşman ya mağlup olur yada hastalığa yakalanır.
  2. Bu ismin zikrine devam eden kimse için kalplerde muhabbet yaratılır. Kötü niyetli ve zorba zalimler onunla karşılaşmak istemezler. Şayet karşılaşırlarsa, kendisine iyi­lik yapmaktan ve hizmet etmekten başka bir şey yapmaz­lar.

3: Her gün (490) defa zikreden kimselerin kalplerinde haram sayılan dünyevi aşklar ve şehvetler yok olur, kötü adetlerinden kurtulur, harama meyli kalmaz.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Müheymin

El – Muhsi

El – Muhyi

El – Metin

error: emeğe saygı lütfen !!