El – Muğni

mugni

EL-MUĞNÎ: İstediğini, istediği anda, istediği kadar zen­gin eden; yarattığı varlıkların ve hepsinin her türlü ihtiyaç­larını giderip zengin kılan.

Hazinedar kendisi olunca kullarını ve kendisinden iste­yenlerin mahrum bırakması söz konusu olmaz. Borca, kre­diye veya çalışıp kazanmaya ihtiyacı olmayan yüce Allah, kendisinden isteneni verir ve istediği kadar verir, istediğini zengireder.

“Ey iman edenler! Allah’a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra, Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”(Tevbe, 9.28)

Elbette ki her nimete kendi cinsinden bir şükür ister ve yapılmalıdır. Hem de gereği gibi yapılmalıdır. Ayrıca üzeri­mizde veya çevremizde bizimle ilgili olan hemen her şey bir nimettir. Başta akıl, iman, ilim, fikir, mal-mülk, sağlık ve şükredebilmek… Hz. Süleyman kendisine verilen mülk ve saltanatın, ilim ve hikmetin de imtihan unsuru birer nimet olduğunun ve şükredilmesi için verilmiş olduğunun far­kındaydı. İşte bir olaydan sonra söyledikleri:

“… Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse (bilsin ki) Rabbim her bakım­dan sınırsız zengindir, cömerttir.”(Nemi, 27:40)

Bu adın içinde de ism-i a’zamdan bir harf vardır. Hizmet meleğinin adı da Hz. (Hahyâil)dir. Bu meleğin emrinde 4 yardımcı melek bulunmakta ve herbiri de (1180)er melekden meydana gelen (1100) er melek birliklerine komuta etmekte­dir.

Bu adı devamlı anan kimselere, adın hizmet meleği iner ve o kimselerin dileklerini yerine getirir.

Duanın okunuşu:
“Yâ Muğni! Entel müdebbirü li ümuril halâiki ve mütevellihâ, ve entel muhricü zevatehüm min elimil ademi ve müvelliha, bâ’de tedbirike, ve cema’te beynehüm fil berzahil ednâ bi ef’âlihim ve sıfâtihim, nasartel mazlüme ve edafte rizal mazlumi rizazzalimi, ve elefte beynel mütekabilati vel mütebayinati vel mütezaddeti elleti la talluku leha bi gayrihi la fi zatihi vela fil sıfatihi vela fi ef’âlihi, ve entel muğniy bi inayetüke min tale­bi kadail hâcâti, ya mukallibül kulubi vel niyyati ve müsarrifül ümuri ila nevahil cihâti, es’elüke en terzukani hüsnü-ttedbiri vel muâmelâti, ve en tec’aleni adlen fil insafi câmian beynel muzafün ileyhi vel müzaf, yâ Rabbel Alemin…”

Maksat ve muradına çok çabuk erişmek isteyen kimseler bu adı çokça anmalıdırlar. Bir şeyi öğrenmek, ezberine almak isteyen kimseler bu adın vıfkını yazdıktan sonra, bu adın sayıca kıymeti kadar anıp, sonra Baha süresini de okuyup, aşağıda yazılı duayı da okur ve uykuya yatarlarsa Hak Teala o kimselerin öğrenmek istediği şeyi onlara ezberletir.

Bu öğrenme o kimsenin inanç ve içtihadı derece gerçekleşir. Ben bunu bir yakınıma anlattım. Ve yapacaklarını tarif ettim. Dostum tenha bir yere gidip, söylediklerimi yapmış Hak Teala’da onun maksadını anlayarak istediklerini kendisine ihsan etmişti.

mugni_vefk
Bu duanın Türkçe okunuşu şöyledir;

“Allahümme yessir aleyyel yüsra ellezi yessertehü ala kesi- rin min ibadike ve ağnini bi fadlike ammen sivake” (İhya ülumuddin) “Cuma namazını kıldıktan sonra (Allahüm¬me ya Gani, ya Hamid, Ya Muid, Ya Faal lima yürid ya Rahim an masiyetike ve bi fazlike ammen sivake) bu duayı dilinden düşürmeyen veya en az 40 defa okuyan kimseyi Hak Teala zengin kılar. Ayrıca bu duayı yazıp, üzerinde taşıyan veya ticarethanesine asan kimseler bol kazanç sahibi olurlar.

Hak Teala’nın gizlilik taşıyan adları, dünyamızın içinde ne varsa, onları açığa çıkarır. Bu adlarda üstün bir incelik vardır. Hak Teala şöyle buyurmuştur; “Güzel olan adlar, Allah’ın adlarıdır. Bu adlarla bana dua ediniz. Bana dua ediniz ki, ben de sîzlerin duasını kabul edeyim.”
Peygamberimiz Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor, “Dua inananların silahıdır.” Başka bir hadisinde; “bir kimsenin yaptığı dualarla ona açılacak kapı, Allah katında bir çok kapıların açılmasına sebep olur.” Ve yine bir hadisinde ; “yapacağınız duadan siz usanç duymadıkça Cenabı Hak icabet¬ten usanç duymaz.” Diye buyurmaktadır.
Bu adın sayıca kıymeti 1100’dür. Ve Hak Teala’nın güzel nimetleri vardır. Harflerin adları da 5367’dir. Ve Allah’ın (Cebbar- Mekur) olan adlarına işarettir.

Bu adın vıfkı aşağıdadır.
mugni_vefk_2

EL-MUĞNÎ isminin zikri (1100) adettir. Zikir saati Zühre; günü Cumadır. Cuma günü sabah erken güneş doğar­ken ve ikindi namazı sonrasıdır.

1. Gününde ve saatinde bu ismin zikriyle meşgul olan kimse, fakirse zengin olur; zenginse zenginliği artar. Giriş­tiği hiçbir işte başarısız olmaz. Hiçbir konuda maddi sıkıntı çekmez; ummadığı yerlerden nimetlere kavuşur ve kendi­sine beklemediği kısmetler çıkar.

2. Özellikle Cuma geceleri veya (10) on Cuma gecesi, belirtilen (1100) adet olarak zikrine devam eden kimse, maddi-manevi zenginliğe ulaşır.

3. Ailesiyle birlikte iken kalben zikreden onun sevgisini ve bağlılığını kazanır.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Mukaddim

El – Muahhir

El – Mani

El – Mü’min

error: emeğe saygı lütfen !!