El – Muhsi

muhsi

EL-MUHSÎ: İlmiyle her şeyi sayan, büyük veya küçük hiçbir şey gözünden kaçmayan.

“Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak saymış bulunmaktadır.” (Meryem,19:94)

“Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindekiler- den korkuya kapılmış görürsün. “Eyvah bize! Bu na­sıl bir kitaptır ki küçük, büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!” derler. Onlar bütün yaptıkla­rını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.”(Kehf, 18:49)

Cenab-ı Allah’ın ilmi ve ihatası sonsuzdur; Onun ilmi ve bilgisi, vasıtalarla edinilmiş veya gelişip yok olan, unu­tulan, eskiyen, değişen vs. eksik özelliklere sahip değildir. Ne kadar varlık varsa, hepsine ait yeme-içme, büyüme, ge­lişme, ölme, yaşama ve hayatı boyunca yaptığı iş ve dav­ranışlarla ilgili olan her şey onun ilminde mevcuttur. Eğer öyle olmasaydı, mahlûkat rezil olur, evren dağılır, yıldızlar, galaksiler ve gezegenler birkaç dakikada yok olup gider­lerdi…

“Allah’ın onları hep birden diriltip yaptıklarını ken­dilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sa­yıp zapt etmiş, onlarsa bunları, unutmuşlardır. Allah, her şeye şahittir.”(Mücadele,58:6)

Evrendeki muntazam nizam ve intizam, mükemmel düzen ve o düzenin hiçbir saniye sekteye uğramadan mükemmel olarak işlemeye devam etmesi, yüce Allah’ın MUHSÎ ismiyle ilgilidir. Aynı zamanda ilminin ve kudretinin yüceliğini de göstermekte ve düşünen insana “ALLAHÜ EKBER”diye, bu büyüklük ve yüceliğini itiraf ettirmektedir.

Bizler aciz birer varlık olsa da, evrendeki diğer varlıklara nazaran pek çok yetenekle donanımlı bir durumdayız. An­cak biz de kısa bir süre önce olsa bile bazen evimizde, bir yere koyduğumuz herhangi bir eşyanın yerini unutuyoruz da saatlerce hatta günlerce armamıza rağmen bulamıyo­ruz. Kütüphanemizdeki bir kitabı gözü kapalı çekip almak şöyle dursun, eşimizin verdiği alış-veriş listesini hangi ce­bimize koyduğumuzu bile hatırlayamıyor, bütün cepleri­mizi ve içindekileri tek tek aramak zorunda kalıyoruz.

Her şey mükemmel işlediğine ve denge korunarak, ev­renin müthiş düzeni devam ettiğine göre yüce Allah, sayı­larda ve rakamlarda, terkiplerin ölçüm ve tartımı sırasında asla hata yapmıyor demektir ki, işte bize MUHSİ ismiyie anlatmak istediği budur.

Bu adın içinde Allah’ın azametli adının harflerinden bir harf bulunmaktadır. Bu adın hizmet meleği Hz. (Kahityail)dir. Bu büyük meleğin emrinde 4 büyük yardımcı melek vardır ve her biri (148) meleğe komuta etmektedir. Ayrıca bu (148 bin) melek de yine her biri (148 biner) meleği hizmetinde tutmaktadır.

Bu adı devamlı olarak anan bir kimsenin halvetine bu hizmet Meleği gelir ve o kimsenin dileğini yerine getirir.[Yalnız şunu unutmamak gerekir ki, her ad için belirttiğimiz hizmet Meleklerin, o kimseye icabet etmesi, o kimsenin riyazet ve halvet şartlarına bağlı ve mutlaka davet duasının da okunması ile mümkündür.

Duanın okunuşu:

“Yâ Muhsi! Ente-llezi ahseyte enfâsel halâiki ve ente-llezi kala’te min evliyaike sübülel alâikı, ve ente-llezi evsalte ehlel marifeti ile-nnuril azimi ellezi hüve fevka ni’metil ahdaki vel hüzzak, ve entel hâfizü li cemiil mahlukat ellezi tahsı a’mâlehün ve âcâlehüm ve enfâsehüm fi cemiil evkâti hatta lâ yuğıbu emre zâiğin velâ yudiu indeke sa’yü sâin. Es’elüke Al-lahümme ya zel fazlil azimi en terzukanil ihsâe ve hıfzı hakaikil esmâi vel vusuli ilâ sırreha…”

Bu adın büyük bir şanı ve azameti vardır. Ve burhanı da aşağıda ayıklanmaktadır Bu bakımdan bu adı çokça anan kim­seler, Cenabı Hak tarafından kendilerine murakaba sıfatı verile­rek, varis kılınmış olurlar. Hasib adı taşıyan kimseler ise, kendi adları kendileri için yarar sağlar.

Muhsi adının sayı kıymeti 148’tir. Bu sayının 8 rakamı Ke- mal’Ii yani olgunluğu 40 rakamı temamiyeti 100 rakamı ise kavrayış toparlanmayı işaret eder. Bunun için Muhsi adını taşı­yan kimseler olgun ve kavrayıcı olurlar.

148 sayısının parçası 118 eksik olup, çiftin çifti ve tekdir. Bunu gizlilik ehilleri Hak Teala’nın Hay adının bir işareti Nur ehilleri ise hayatın gereği olan Mülk’e işaret olarak sayarlar.

Ama biz şunu bilelim ki; yukarıdan beri sıfatlarını belirttiğimiz ilahi adlardan Rahim’den Hamid’de kadar olanların mahiyetleri manalarına bağlıdır.

Bir örnek verirsek deriz ki; Vehhab, Kerim, Rezzak ve benzeri adların hepsi hamdle son bulur. Yalnız Muhsi adından sabur adı çıkar. Yukarıda geçen adların hepsi kulların acz ve zaaflarında manalaşırlar.

Ama bu mana Muhsi, Mübdi, Muid, Sabur adlarında bunu ifade etmezler. Hak Teala’nın Vahdet birliği, Hadi adında kendi­ni gösterir.

Bu adın harflerinin adlarına gelince 50’dir. Ve Allah’ın (Aziz- Kafi) adlarına işarettir.

Bu adın dörtlü vıfkı aşağıdadır.

muhsi_vefk

EL-MUHSÎ isminin zikir adedi (148); zikir saati Gü­neş, günü Pazar’dır. Başka bir hesaba göre ise Zühre ve Cuma’dır. Her iki durumda da sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası okunabilir. Gece okumaları için de Cuma akşam namazından sonra ve gecenin tam yarısında okunabilir. Pazar gece güneş saati yoktur.

1. EL-MUHSİ, ismini şartlarına uygun olarak zikretmeye devam eden kimse, unutkanlıktan ve anlayış zorluğundan kurtulur. Zekası ve hafızası açılır. Bildiklerini ve öğrendik­lerini gayet kolay hatırlar ve bir daha unutmaz. Özellikle birtakım şeyleri sürekli ezberlemek durumunda olan kimselerle, hafız olmak isteyenler, bu ismin şartlarına uygun olarak zikrine devam etmelidir.

2. Kalpleri teshir etmekte etkilidir. (20) lokma ekmeğe, 20’şer okuyup dilediğine yedirse, emri altına girer.

3. Bu ismin zikrine devam eden kimse, iffetine ve isme­tine karşı daha duyarlı ve hassas hale gelir.

4. EL-MUHSİ, ismini kendisine virt edinip her gün oku­yan kimsede matematik kabiliyeti gelişir.

Bu ismi, “Lâ ilâhe illallâhü’l-Muhsi” şeklinde okumak daha makbul ve tesiri bakımından da önemlidir.

5. Cuma geceleri (1000) kere okuyanlara kıyamet günü hesap vermenin kolay olacağı ve kitabının sağ tarafından verileceği Rahmet-i İlahiyeden ümit edilmektedir.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Mütekebbir

El – Mümit

El – Mecid

El – Mucib

error: emeğe saygı lütfen !!