El – Muahhir

muahhir

EL-MUAHHİR: Tehir eden, istediğini erteleyen, geriye bıra­kan; takdimi hak edeni takdim edip ileri geçiren; tehiri hak ede­ni tehir edip erteleyen, geri bırakan. Bir Ayet-i Kerime’de şöyle buyruluyor:

“Andolsun, biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka “Onu ne alıko­yuyor?” derler. İyi bilin ki, azap onlara geleceği gün, kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay et­mekte oldukları şey, kendilerini çepeçevre kuşatmış olur.”(Hûd, 11:8)

Allah (c.c), kullarının yaptığı hayır hasenat ve dua gibi veya diğer bazı işleri esas alarak veya hiçbir şeye de bak­mayarak, doğumlarını, ölümlerini, rızıklarını veya başla­rına gelecek herhangi bir şeyi geciktirebilir. Kıyameti de geciktirebilir veya öne alabilir. Çünkü bu konuda tek yetki kendisine aittir. Bir hadisi şerifte sadakanın ömrü uzattığı ve duanın da kaderi değiştirdiği vurgulanmaktadır. Bunu daha önceki konularımızı da işlerken gördük. Dolayısıyla kullar olarak bize düşen Rabbimizi unutmadan, ona dua edip yalvarmak ve yakarmak ve ne halde olduğumuzu,

neye ihtiyacımız olduğunu bildirmektir. Elbette ki Allah bizim neye ihtiyacımız olduğunu bilir bilmesine ama bi­zim istememiz önemlidir. Çünkü kul hesap verecek ve bunlardan isteyip istemediği şeylerden olacaktır. Bu yüz­den istemeli ve hayırlı isteklerde bulunmalıyız. Hakkımız­da hayırlısını istemeliyiz hem de. Aksi halde ne imanın, ne ibadetin, ne imtihanın anlamı kalırdı ne de dualarımızın veya yaptığımız hayırların…

Bu ulu adın hizmet meleği Hz. Cebracil’dir. Bu meleğin emrinde 4 komutan melek ve onların her birinin komutasında da 846 melek bulunmaktadır. Bu 846 melek de ayrıca her biri 846şar meleğe emir vermektedir.

Bu adın meleği çağrılmak istenirse, önce riyazat şartlan yerine getirilerek, (El Muahhar) adı çokça arzuladıktan sonra, çağrı duası okunmalıdır. O zaman melek iner ve çağıran kimsenin dileğini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Ya Muahhar! Ente-Hezi ahharte rahmetike li ehlil ahireti ve neşerte vahideten li vaz i-tterahümi beyne ehlil arzı ve şşehadeti ve entel zül kuvveti vel iktidari ve ente-llezi tücidü-şey-e kema tühibbu ve tahtarü ve tükaddimu men tekaddeme, ve tüahhirü men teahhara bi vasitatül akdari, Es’elüke Al-lahümme! Bi letaifi rahmetüke en tec’aleni sahihan minel es-kami sikatü tevalil en’ami, ve erzukni el ihatatül kübra ve nnurül ebha ve-ssirül esna ya zel cudi vel namai ya Rabbel âlemin…”

Doğru hal ve cezbe sahibi kimselerin özellikle anacakları bu rahmani ve nurani ad, bu kimseler tarafından çokça anıldığı takdirde, diledikleri bir kimsenin önüne geçmek veya gerisinde kalmak isteklerini yerine getirmiş olur. Ama bu gibi doğru ye­rine getirmiş olur. Ama bu gibi hal sahipleri geri kalmak değil, daima ileriye geçmeğe çalışmalıdırlar.

Bir kimse başka bir kimse kendisinin erişdiği bir düzeye ge­tirmesini istiyorsa, bu adın vıfkını bir levha üzerine güzel bir yazı ile naklederek, önüne koymalı ve temiz saf bir kalb huzuru ile bu levhaya bakarak, Allah’ın yüce adı olan (Mukaddem) adını anmalıdır. Bu suretle maksadı ve dileği yerine gelmiş olur.

Eğer bu kimsenin durumu ve Allah’a bağlılığı daha kuvvetli ise, maksadından daha fazlasını Allah’dan istememelidir. Sa­dece bu ulu (El Muahhir) adının gizliliği ve kuvvetine inanmalı ve bununla yetinmelidir.

İşte bu söylediklerine dikkat ederek, siz de böylece hareket etmeğe çalışınız. Bu şekilde de anlayış çemberinizi genişletmiş olursunuz. Çünkü bu ad, size meleküt aleminin gizliliğini aşikar kılacak ve sıralrını açıklayacaktır. Çünkü bu ad, size meleküt aleminin gizliliğini aşikar kılacak ve sırlarını açıklayacaktır. Böylece açılan ışıklı kapıdan girer, herşeyi keşfedersiniz. Cen­abı Allah arif (anlayışlı) kimselere samadani gizlilikleri görüp, anlamasına izin vermektedir. Allah’ın rızasını kazananlara da Rabbani nurların çıkış yerini göstermektedir.

Bu adın sayıca kıymeti 1446’dır. Rakam kıymetide 846’dır. Parçaları 1548 fazladır. Çift ve tek sayıdır. Ve Hak Teala’nın (El Mülki) (El Ruh-palip) adlarına bir işarettir. Bu adı uzağı gören (basiret ehli) tanır.

Çünkü bu ad ilahi hâzinede saklı ve gizli olan adlardan biridir. Bu adın vıfkı aşağıda görülmektedir.

muahhir_vefk

EL-MUAHHİR isminin zikri (846) adettir. Zikir saati Zu­hal; zikir günü Cumartesi’dir. Cumartesi Zuhal saati, sabah erken ve ikindi sonrası ile gece yarısı.

1. Bu ismin zikrine şartlarına uygun olarak devam eden kimse, Allah’ın izniyle işlerinde muvaffak olur.

2. ibadet ve dua maksadıyla, gönül huzuru için zikre­den kimse dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu olur.

3. Bir zalimin şerrinden kurtulmak için okuyan kimse kısa zamanda isteğine kavuşur ve zalimlerin, zorbaların şerrinden emin olur, kötülüklerinden korunur ve kurtulur.

4. Allah rızası için zikredenlere ölümünden önce “Nasuh Tövbesi”(gerçek tövbe) ve takva ile salih amel kapıları açılır.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Mecid

El – Muhyi

El – Mukaddim

El – Mukit

error: emeğe saygı lütfen !!