El – Mu’id

muid

EL-MUİYD: Mahlukâtı hayattan sonra tekrar ölüme, öldük­ten sonra da tekrar hayata iade eden; öldüren ve dirilten.

“Doğrusu O, önce yoktan başlatıp var kılar; sonra da öldürüp yeniden geri çevirir.” (Bürûc,85:13)

Mübdi ve Muiyd çok yakın anlamalar taşıdığı için aynı ayetler birbirini izah ederler. Özellikle öldükten sonra di- riltilmeyi anlatan bu iki esmâi ilahi, bize hayatı ve ölümü verenin Allah olduğunu ve öldükten sonra da tekrar diril- tileceğimizi anlatması bakımından oldukça önemlidir. Her mümin buna inanır. Öldükten sonra dirilmeye, âhirete ve hesaba inanmak, Allah’a imandan sonra iman esaslarının en önemli şartıdır. İman bununla tamamlanır. Öldükten sonra dirilmeye inanmamak, ahireti inkar etmektir ki, bu da Allah’ı inkar etmekle eşittir.

Kısacası Allah (c.c), hem yoktan var edendir hem de tekrar diriltecek olandır. Hiç yoktan mahlukatı yaratan yüce Allah, yarattığı şeylerin hayatına bir gün son verir ve onları yeniden diriltip hesaba da çeker. Bu onun için ol­dukça kolaydır. Bütün mahlukatı yeniden diriltmek, tek bir varlığı diriltmek kadar kolaydır. İnkar ve yalanlama ve buna yemin etme boşunadır:

“Onlar, “Allah, ölen bir kimseyi diriltmez” diye var güçleriyle Allah’a yemin ettiler. Hayır, diriltecek! Bu, yerine getirilmesini Allah’ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler.”(Nahl, 16:38)

işte inkarcıların emeğini boşa çıkaran, geçmişten gü­nümüze inkârlarını onların yüzüne vuran ayetlerden bir­kaçı daha:

“Onlar, gökleri ve yeri yaratan Allah’ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için, hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkârda direttiler.”(İsra, 17:99)

“O, rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıkları­mızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.”(Furkan, 25:48-49)

“Allah, sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah’a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.”(Rum, 30:40)

“Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki O, ölü­leri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”(Rum, 30: 50)

“(Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten son­ra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”(Lokman,31:28)

“Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yo­rulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yetece­ğini görmediler mi? Evet şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”(Ahkâf,46:33)

Bu konu Kur’an-ı Kerim’in dörtte birini işgal eder. Uzun­dur ve bu konudaki ayetleri ve verilen misalleri saymakla bitiremeyiz. Bu yüzden ilgilenenleri ana kaynağa havale edip şu harika ayetle konumuzu noktalayalım:

“İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki (yeniden ya- ratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konu­sunda şüphe içindedirler.” (Kâf, 50:15)

Bu adın içinde de Allah’ın azametli adının iki harfi vardır. Hizmet meleğinin adı (Hasyâil)dir. Buyruğu altına (4) komutan, onların her birinin emrinde de (124) er melek bulunmaktadır. Bu (124) meleğin her biri yine (124) er meleği emirlerinde bulundurmaktadır.

Bu adı süresiz olarak anan bir kimseye adın meleği inerek dilediği hizmeti yapar.

Duanın okunuşu:

“Yâ Müid! Ente-ellezi daavtel halaika fil aslâbi vel erhâmi ilâ ibâdetike ve ente-llezi âdettehüm ilâ hâletehümül üıa bi kuvve-tike ve kudretikel baliğatü, lekel izze ve-ssenâe vel rifate vel behae, ve entel muhteriu ellezi leke hikmetül bed-i vel iâdeti ve minke neylül velâi vel ifâdeti. Es’elüke yâ fatihli küllü hayrâne tünevvirü ibtidâi bi izâhil ibâdeti ve en tüvazzihü meserreti minke fil gaybi ve-şşehâdeti…”

Ruhani şerefli ve Rabbani bir gizliliği bulunan bu adı çokça ananların, herhangi bir şekilde ellerinden çıkan veya zorla alı­nan mallarını hak Teala onlara geri vereceği gibi fesat ahlaklı kimseleri de bu ahlaklarından vazgeçirip, onları hak yoluna çevirmiş olur.

Bir kimse ayın hilal halinde ve değişik bir burçda bulunduğu şerefli bir saatinde bu adın vıfkmı temiz bir beze veya kağıda yazarak, aynı zamanda bu adı da devamlı surette anmak şartı ile bu vıfkı rüzkagır bol bir yere asdığı takdirde, yolculuk ha­linde veya uzak bir yerde bulunan bir kimseyi çıkıtğı evine kavuşturmuş olur.

Bu adın sayı kıymeti 124’dür. Bu çiftin çiftidir. Bir tekinin parçası 10 eksiktir. Ve Hak Teala’nın Melik adının işaretidir. Çünkü bir kimse bir şeyin sahibi Maliki olmadan başkasına bir şey veremez. Ancak mülklerin tamamı elinde bulunanlar vereb­ilir ki, o da Hak Teala’dır. Bunin için Allah (cc) mülkün tam sa­hibi olarak Malik adı ile karşımıza çıkmaktadır. Bu adın hâtfleri- nin adı 36’dır. Bu da Allah’ın (Melik-Kayyum) olan iki yüce adının işaretidir. Bu adın dörtlü vıfkı aşağıdadır.

muid_vefk

EL-MUÎYD isminin zikri (124) adettir. Zikir saati Uta­rit, zikir günü Perşembe’dir. Bir hesaba göre de zikir saati Zühal’dir. Bu takdirde zikir günü Cumartesi’dir. Perşembe günü öğleden bir saat önce ve akşama bir saat kala oku­nabilir. Cumartesi günü sabah gün doğarken ve ikindi sonrası.

Bütün esmaları istediğiniz saatte de okuyabilirsiniz.

  1. Bu ismin zikriyle gereği gibi meşgul olan kimseler psikolojik sıkıntılardan kurtulurlar.
  2. Korkulu rüya görenlerin bu ismin zikrine devam et­meleri halinde bu durumdan kurtulur.
  3. “YA MÜBDİÜ YA MUİYD” isimleri birlikte okunup zikrine devam edilirse, unutkanlığa karşı faydalı olur. Zik­rine devam eden kimse, hafıza cevvaliyeti (canlılığı) ve ko­lay hatırlama özelliği kazanır.
  4. Her gün (124) defa zikretmeye devam eden kimse, kıyamet ve ahireti (yeniden dirileceği günü) düşünür, gaf­letle yaşamaktan kurtulur.
  5. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin kaybettiği şeyler mutlaka bir gün kendine geri döner.
  6. İşleri bozulmuş bir kimse, işlerinin yoluna girmesi ni­yetiyle her gün sabah ve yatsı namazlarından sonra (124) defa zikrine devam ederse, kısa zamanda işleri yoluna gi­rer. Konuşup görüştüğü kimseler kendisine yardım eder ve sözü sohbeti dinlenir, sevilen bir insan haline gelir.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Mecid

El – Mübdi

El – Mucib

El – Muahhir

error: emeğe saygı lütfen !!