El – Hamid

hamid

EL-HAMÎD: Hamd edilen, en çok övülen ve övgüye layıkolan…

“Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla lâyık olandır.”(Fâtır, 35:15)

Evet, hepimiz fakiriz… Zengin olan Allah’tır, yaratıcı- mızdır. Küfür ve dalâlet, isyan ve günah hariç, her hal ve her şey için vücudumuzun zerreleri, kainatın atomları adedince ona olsun…

“(Ezelden ebede kadar) bütün olmuş ve olacak hamd ve sena (övgü) tam ve kemaliyle âlemlerin (yegâne) ya­ratıcısı, besleyip kemale erdiricisi olan Allah’adır.” (Fati­ha, 1:2)

Allah (c.c), kainatta yaratıp sergilediği nimetleriyle, sa­nat eserleriyle mutlaka övgüyle layıkolduğu gibi, insanlara verdiği akıl ve ona yüklediği harika duygularla da övülme­ye layıktır. İnsanların da onun gibi yapmaları, en azından ellerindeki imkanları iyi değerlendirmeleri ve verilmesini istediği şeyleri verirken karşı tarafı memnun etmeleri ve onlar tarafından da hoş karşılanıp övülecek şekilde ver­melerini istemektedir. Ben size verdiğim şeylerin iyisinden veriyorum, siz de benim muhtaç oian kullarıma verirken iyisinden verin buyurur gibi, şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda har­cayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye lâyıktır.”(Bakara,2: 267)

Bütün mülkün sahibi Allah olduğuna göre hangi din­den olursa olsun insanların hepsi onu övmeii ve saymalı, Ona karşı gelmekten, verdiklerini beğenmeyip isyan et­mekten sakınmalıdır. Her ne olursa olsun, her ne şekilde olursa olsun yüce Allah, mutlaka övülmeyi hak ediyor. Çünkü en başta seni o yarattı ve nimetlerini üzerine yağdı­rıp onları da sana sevdirdi…

“Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de “Allah’a karşı gelmekten sakının” diye tavsiye ettik. Eğer inkâr ederseniz, (bilin ki) göklerdeki her şey, yer­deki her şey Allah’ındır. Allah, zengindir, övülmeye lâyıktır.”(Nisa,4:131)

Kur’an ve diğer kitaplar, onları bize duyuran peygam­berleri ile birlikte bir nimet, bir hidayet rehberidir ki, bun­larla doğru yolu bulabiliriz. Aksi halde karanlıklarla kalır, yolumuzu kaybederdik. Bunlar hamda layık olan Allah’ın teşekkür gerektiren büyük nimetlerindendir:

“Elif-Lâm-Râ. Bu Kitabı, Rablarının izniyle, in­sanları karanlıklardan aydınlığa, O yegâne üstün ve övülmeğe lâyık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik.”(İbrahim, 14:1-2)

“Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette övgüye lâyıktır.” (Hac, 22.64)

ilim ve hikmet olmasa kainatın ve yaratılışımızın sırla­rını bilemez, anlayamaz ve kavrayamazdık, çözemezdik.

Bunlar da hamda layık nimetlerin sahibi olan Allah’a hamd etmemiz için önemli nimetlerdir:

“Andolsun, biz Lokman’a “Allah’a şükret” diye hikmet verdik. Kim şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır.”(Lokman, 31:12)

Hz. Lokman’a emredilerek yapması gereken şükür bize daha çok gereklidir ve daha çok şükretmemiz lazımdır, buna bizim daha çok ihtiyacımız vardır…

“Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indi­rilen Kur’an’ın gerçek olduğunu ve onun, mutlak güç sahibi ve övgüye lâyık Allah’ın yoluna ilettiğini görür­ler.” (Sebe, 34.6)

Bu adın içinde de Allah’ın azametli adının harflerinden bir harf vardır. Bu adın hizmet meleği Hz. (Bityail)dir. Bu meleğin komutasında 4 melek bulunmakta ve bunlar da ayrı ayrı (52) şer meleğe başkanlık etmektedir. Bu (62) meleğin her biri emrin de de yine (62) şer melek vardır.

Bu adın hizmet meleğini davet etmek isteyen bir kimse (El Hamid) adını süresiz olarak andıktan sonra, aşağıdaki çağrı duasını da okumalıdır. O zaman melek iner ve kendisini da’vet eden kimsenin dileğini yerine getirir.

Bu adın duası şöyledir:

Duanın okunuşu:

“Yâ Hamid! Ente-llezi hamedte nefseke bima yüliku min celâike, ve ente-llezi esneyte alâ lisani nebiyyike ve evliyâike, ve entel mahmudül müsenna aleyke bi hamdi nefsike ezelen ve ebeden ve entel marufu limen iltecee ileyke daimen sermeden, es’elüke bi sırri hamdike-nnâzilü fi kulubi ehli viddike en terzukani kurbeten tammeten ve zülfeten ammeten, vec’al a’mali ve ahlakı hamideten, ve akaidi sahihaten, ve nefsi bike şedideten, ve ezidni bi nurike-zzatiy hatta eküne mailen ileyke, faniyen fike bike, inneke entel Hakku-ddâimü vel melikül kaimü…”

Temiz bir kabın içine, bu adın harf sayılarını bir vefk halinde yazıp, üzerine biraz kaynak veya yağmur suyu koyarak, yazılar silindikden sonra, bu sudan hasta olan bir kimse üçgün birer yudum içerse, Allah’ın izni ile şifaya kavuşur.

Bu elmas kadar parlak ve kıymeti bir gizliliği olan adı çokça anan kimselerin gönüllerini Hak Teala insanların sevgisi ile dol­durur. Bu kimseler aynı zamanda herkes tarafından da sevilir ve sayılır.

Bu adı temiz bir kağıda yazıp, içilecek bir su ile dolu bir bar­dağın içinde yazıları silininceye kadar bırakdıktan sonra bu su hasta olan bir kimseye içirilirse, o kimse Allah’ın izniyle iyileşir.

Bu adla adlandırılan kimseler, iyi ahlak sahibi olurlar.

Peygamber Efendimiz’de hamdedicidir. Kur’an-ı Kerim’i açıp vücuda getiren de kendisidir.

Resululah Efendimiz (sav) bu hususta şöyle buyuruyor;

“Hak Teala önce benim nurumu yaratmıştır.” İşte bu nur da bizatihi Peygamber Efendimizdir ki, bütün ile hamd ü senadır. Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde de “Kıyamet gününde yer yaratılacak, ilk çıkacak olan kimse yine benim” buyurmuştur.

Cenabı Hak var oluşunun ispatçısı olan kitabında en özlü süresi olan Fatiha Süresi’ni de hamdla açmıştır.

(El hamdü lillahi Rabbil alemin) ayeti kerimesi Peygambe­rimizin ilk ve son duasıdır. Bu duanın bulunduğu süre, öyle bir hazine değerindedir ki, bu hazine günü geldiğinde yine onun adı ile açılacaktır.

İşte sizler bu inceliği kavramaya çalışınız. Bu suretle uhrevi bağışları kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Bu adın sayı kıymeti 62’dr. Parçalan da 34 fazladır. Çift ve tektir. Ve Hak Teala’nın Tabib adının işaretidir. Harflerinin adları da 130’dur. Bu da yine Hak Teala’nın (Müheymin El Cami) adlarının işaretidir.

hamid_vefk

EL-HAMİD isminin zikri (68) adettir, Zikrin saati Müş­teri; günü Perşembe’dir. Perşembe müşteri saati sabah erken gün doğarken ve ikindi gün dönümü yani ikindi na­mazı sonrasıdır. Gece ise tam gece yarısı…

  1. EL-HAMİD isminin zikriyle gereği gibi meşgul olan kimse dünyada, hayatı boyunca övgü ve sevgiye layık bir durum kazandığı gibi, öldükten sonra da hayırla ve iyilikle anılır. Sürekli okuyanın kalbi nurlarla dolar, aklı ve anlayışı gelişir, marifetli ve hünerli bir kimse olur.
  2. Günde (62) defa zikretmeyi alışkanlık haline getiren, ahlakında ve fiillerinde övülen bir kimse olur.
  3. Ağzı bozuk olan ve sürekli kötü konuşan bir kimse­nin su içtiği kaseye yazılsa, ağzı düzelir, kötü ve kırıcı sözler sarf etmekten kurtulur.
  4. Her gün (310) kere inanarak ve tam teslimiyet içinde zikreden kimsenin, memursa makam ve mevkii yükselir, işleri kolaylaşır; ticaretle uğraşıyorsa kazancı artar.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Hakem

El – Hayy

El – Hakk

El – Hasib

error: emeğe saygı lütfen !!