El – Halık

halik

EL-HÂLİK: Her şeyi yoktan var eden, yaratan. Her şeyin varlığını ve yaşadığı sürece görüp geçireceği halleri, olayları önceden tespit edip ona göre ortaya çıkaran, meydana getiren demektir.

“İşte sizin Rabbiniz Allah. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O, her şeye vekildir (her şeyi yöneten, görüp gözetendir).”(En’âm, 6:102)

Yüce Allah’ın yaratma sıfatı, bizim anlayamayacağımız kadar geniş kapsamlı ve derindir. O, bütün varlıkları, hiçbir örneği olmadan bir tek zerreden, bir tek atomdan yaratmış, evreni ve içindekileri sürekli yenileyip durmakta ve sürekli yeni şeyler yaratmaktadır; aksini düşünmek imkansızdır:

“Allah, her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir (her şeyi korur).”(Zümer, 39:62)

“Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?”(Tûr, 52:35)

Yüce Allah’ın “yaratma” sıfatı özeldir. Başka kimsenin böyle bir yeteneği olmadığı için bu sıfatın insanlar için kullanılması yanlıştır. Mesela, “falan kimse, falan şeyi yarattı..” gibi sözler, bu ismin ışığında bakılınca şirk olduğu anlaşılır. Çünkü mevcut şeylerden bir şey yapmak, yaratmak değildir. Allah’ın yaratmasında örneği yoktur. Örneği olan şeylerden bir şey yapmak ve ortaya koymak, olsa olsa bir terkip yapmak veya var olanı keşfetmek olur, yaratmak olmaz. Yüce Allah ise, örneksiz ve hiç yoktan vücuda getirdiği için ona yaratmak denir. O yaratmak istediği şeylerde zorlanmaz ve örnek aramaz. Kuran-ı Kerimde, Allah’ın yaratmasıyla ilgili olarak şöyle buyurulur:

“Gökleri ve yeri, güzelliklerle donatarak yaratan Bedî’ O’dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi ona sadece “OH” der. Artık o, oluverir.” (Bakara, 2:117)

Bir kısım kimseler buna rağmen insanlar için “yaratma” deyimini kullanmaktadırlar. Söz konusu deyimi eleştiren bir ifade de Kuran-ı Kerimde yer almaktadır:

“Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir!” (Mü’minûn, 23:14)

Ayette geçen “yaratanların en güzeli” cümlesi, sadece “yaratıcı” olduğu iddia edilen putların bir şey yaratamaya gücünün yetmediğini anlatmak ve onları yaratıcı sayanlara verilen bir cevap ve yapılan bir ikazdan ibarettir. Bu deyimin insanlar hakkında inadına kullanılması, Cahiliye çağındaki müşriklerin durumuna düşerek ayetin ikazına uğramaktan başka bir şey değildir.

“Sizin de, gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah’ı, o en güzel Hâlıkı (yaratanı) bırakıp hâlâ Ba’l’e tapmaya mı devam edeceksiniz?”(Saffât, 37:125-126) “İşte Rabbiniz, bütün bunları yapan, her şeyi yaratan Hâlık Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur. Böyle iken nasıl oluyor da bu gerçeği kabul etmekten vazgeçiyorsunuz?”(Mü’min, 40:62)

Kısacası, yaratmak Allah’a mahsus bir özelliktir. Başka varlıkların yaratma gücü de yeteneği de yoktur. Çünkü insan neticede Allah’ın mahluku yani yarattığı bir varlıktır. Bu varlığın kalkıp da yaratma iddiasında bulunması gülünç olur. Halk ve icat yani yaratma ve yaratılacak yeni şeyler bulma sadece Allah’a mahsustur.

Cenab-ı Hakkın yaratıcılığını belirten bu yüce adı, her anışımızda onun halk edici büyük varlığını tekrarlamış oluruz. Cenab-ı Allahın bu adının vekil meleğinin adı (Hakyail)dir ve kendisinin emrinde yine Allah (c.c.) ye yakın 4 melek bulunmaktadır. Bu dört melekten her birinin komutasında 731 er melek ve bu 731 meleğin her birinin buyruğunda yine 731 er melaike yer almaktadır ki, başta hizmet meleği olan Hakyail de dâhil olmak üzere, bütün melekleri ayrı ayrı ödevleri vardır. Bu melekler, kullara indirilen rızıkları belli ölçülere göre kullara dağıtmaya memurdurlar. Bunlar ayrıca kalplere merhamet ve yardım duygusu aşılarlar. Ayrıca vazifelerinden biri de, ana rahmindeki çocuklara şekil ve yüzlerini çizmektir.

Bu adın hizmet meleğinden faydalanmak isteyen bir kimse, “El Halik” adını çokça anmalıdır. O zaman Melek yere inerek bu çağrıya icabet eder. O zaman sakın korkmayın ve evhama kapılmayın. Bu olayı bir gerçek olarak gör ve tereddüde kapılma. Eğer bir vesvese ve şüpheye kapılırsan, her şeyi kaybetmiş olursun. Unutma ki, Allah her şeyden üstün ve her şeyden güzeldir. Bu adla gelen Melek aracılığı ile, Hak Teala’dan bir dilekte bulunabilirsin.

Duanın okunuşu:

“Allahümme Entel Halik, El Bariül Musavvirül Muktedirli fi İlmike vecedtel Eşyae ve Entel Muhteriü suvereha kable bastıl esmai, ve Entel cami’ü li hakaikaha fi zevahirü ardi ve batini-ssemâi. Es’elüke bi celaili niamike ve letaifü keremike ve es-rarü rahmetike bi vasitetü ceryani kalemike en tec alni kaimen bike müniben ileyke, raciyen fike, hakimen bike, ve erzıkni rü’yetül ahyârel mukarribine ileyke vemnahni ilmen bike fi makamil übudiyyeti ve irfa’ni ila seradikati izzil Rübubiyyeti, inneke ente llahül Vahidül Meşhudi ya Halik.”

Bu ad ağır ve tehlikeli işlerde çalışan kimselerin yardım görebilecekleri büyük bir isimdir.

Peygamberinin Hilal olarak göründüğü ve üçgenli-ateşli burçta bulunduğu bir sırada, çocuğu olmayan kısır kimseler aşağıda görülen vıfkı bir kâğıda yazarak bu kâğıtta kendilerini tütsülerlerse ve ayrıca bu bir mühüre kazıtıp, bu mühürle vücutlarını mühürlerlerse ve hemen sonra da eşleri ile cinsel| ilişkide bulunurlarsa, o kimsenin eşi Allah’ın izni ile gebe kalır.

halik_vefk_2

Bu adın sayıca kıymeti 731’dir. Bu ilk sayıdır ve (zal) harfinin işaretidir. Bunun için, yaratılanlar yaradanın karşısında zelil bir mevkidedirler. Harflerinin adları 864’dür ki, bu Cenabı Allah’ın iki ulu adı olan (Evvel-Ahır’ın) işaretidir. Dörtlü vıfkı aşağıdadır.

halik_vefk

“EL-HÂLIK” isminin ebcet değeri (731); zikir saati Güneş, Pazar’dır.

Pazar günü güneş saati demek, sabah güneş doğarken ilk bir saat ve yaklaşık ikindi namazı sonrası bir saat demektir.

1. Yedi gün arka arkaya 100 defa “YÂ HÂLIK” ismini okuyan kimse, gelecek bela ve musibetlere karşı korunur. Bu mübarek isim, daha çok sanatkârlara ait bir zikirdir. Yani daha çok sanatkârların ve sanatkar ruhlu insanların bu ismi okumaları gerekir. Ancak sadece onlara mahsus değildir. Bu ismi vird edinenler işlerinde ve özellikle sanatlarında başarılı olurlar.

2. EL-HALIK ismini, seher vakitlerinde zikredenlerin, kalpleri çabuk nurlanır ve basiretleri açılır, hikmet sahibi olurlar.

3. İyileşmesi zor olan bazı hastalıklar için bu ismin zikrine devam edilmesi tavsiye edilmiştir.

4. Her kim bu mübarek ismi vird haline getirir ve geceleri buna devam ederse, yüce Allah, o kimsenin içini ve dışını nuranileştirir, gam ve kederden kurtarır, âhiret saltanatı ile taltif eder.

5. Çözülmeyen bir işi olan kimse, temiz bir vaziyette ve abdestli olarak kıbleye karşı tenha bir yerde bu ismi 5115 (beş bin yüz on beş) defa zikreder ve halini Allah’a arz edip dua ederse, isteği yerine getirilir ve işi kolayca çözülür.

Havas âlimleri, bu ismin, Güneş saatinde ve (701) defa olarak zikredilmesini daha uygun görmüşlerdir.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Hafiz

El – Hakem

El – Hafid

El – Hayy

error: emeğe saygı lütfen !!