El – Hakk

hakk

EL-HAKK: Varlığı ve vücudu gerçek olan, hiç değişme­den daima sabit olarak duran…

Zaman ve mekan, canlı-cansız her şey gibi “yaratılmış” birer kavramdır. Zaman ve mekanın hiç olmadığı bir anda yoktan bir madde alemi yaratılmış ve bu alem içinde zaman-mekan kavramları oluşmuştur. Şöyle ki: Zaman için­de geriye gittiğimizde bir sınırla karşılaşırız ve bu sınırın gerisine asla geçemeyiz. Bir olay için kullanabileceğimiz en eski ifade, “evrenin yaratılış anıdır.” Hatta bugün bilim çevrelerinde tespit edilen sınır, kainatın yaratılma anından itibaren 10-43 saniyedir. Bu zaman diliminden öncesi için ne zaman ne de mekan tanımlanamamaktadır.

Bu noktada karşımıza zamanın ve mekanın olmadığı bir boyut çıkar. İnsanın sınırlı olduğu bu iki kavram belirli bir anda’yai’atılmış’olduklarına göre, bu”yaratılıştan”önce bir zamansızlık ve mekânsızlık mevcuttu. İşte bizlerin asla dışına çıkamadığımız bu kavramları yaratan onların tama­men dışında olan Allah’tır.

Allah zamandan ve mekandan münezzehtir ve dolayı­sıyla varlığı her zaman mevcuttur. Asla değişmez. Tek ger­çek varlık O’dur, O’nun Zatı dışında her şey ancak O’nun ‘ol’ demesiyle var olmuştur. Allah’ın Zatı dışında her şey ölümlüdür ve yok olucudur. Kuran’da da bildirildiği gibi Hak olan yalnızca O’dur.

“İşte böyle; şüphesiz Allah, O, Hak olandır ve şüp­hesiz O’nun dışında taptıkları (tanrılar) ise, batıldır. Şüphesiz Allah, Yücedir, büyüktür.”(Lokman, 31:30)

“Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. Şüp­hesiz O, ölüleri diriltir ve O, her şeye hakkıyla kadirdir.” (Hac, 22:6)

El Hakk adı, Hak Teâlâ’nın dünya üzerinde asılı duran kılıcının adıdır. Cenab-ı Allah işte bu kılıçla bütün batıl olan şeyleri kesip yok eder. Bu ad ile hüccet ve burhanlar huzur-u ilahide kabul edilir. Hak Teâlâ sınırsız bir zenginliğe sahiptir. Ve mülkünden ancak dileğine ihsanda bulunur. O her şeyi bilir.

Bu azametli adın vekili ve hizmet meleği Hz. (Sarfyail)dir. Bu meleğin emri altında 4 komutan vardır. Bu meleklerin de yine her birinin emrinde (108)er melek bulunmaktadır. Ayrıca bu (108) bin melek de (108) er meleğe komuta etmektedir.

Bu meleklerin ödevleri batıl olan her şeyi yok etmek, ortadan kaldırmaktır.

Bu adı çokça anan kimseye adı geçen melek icabet ederek, onun ne dileği varsa yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Allahümme Yâ Hakk! Ente-Ilezi hakkaktel umûre nevverte zulümatil kulûbi, ve-ssuduri, ve ente-llezi ebdeyte-ssırra li izh-aril ferahi ve-ssüruriz vel ünsi ve lezzetül hüburi, ve entel hakkü-nnatıku bi külli lisanin, es’elüke Allahümme! Bi habi-bike ve halilike ve neciybike ve safiyyike en terzukanil vefâe bi hakıke ve-şşefkatü alâ halkıke, inneke ente Allahü-ddeyyanül azimül şe’ni…”

Hak Teala Hak adını çokça anan kimseleri ibadetleri yolunda sabit bırakacağı gibi, ilahi gizliliklerini de kendilerine göstermiş ve açıklamış olur. Ayrıca bu kimselerin kötü ve batıl inanç ve amellerini de kalplerinden siler atar. Sözlerine güç, inançlarına kudret ve kuvvet verir. Cenabı Allah bu adını sık sık anan kim­selerin imanını kalplerinde tespit etmiş ve sabitleştirmiş olur. Ayın Hilal halinde bulunduğu bir dörtgen içine yazıp, dilediği bir aletin üzerine yerleştiren kimsenin, o aletle yapmak istediği işler hem kolaylaşır, hem de çabuklaşır.

Ancak bu işi yaparken, kendinden geçercesine bu adı anmak gerekmektedir. Yazdığı bu dörtgen vıfkın çevresinde oturup, yerde yapacağı faydalı eşya nisbette bereketli ve kazançlı olur.

Bu adın sayı kıymeti 108’dir. Bunun birincisi çiftin çifti ve bir tekdir. Parçası ise 432 fazladır. Ve Hak Teala’nın Sabul-El Sadık adlarını işaret eder. Sabur’daki (Sad) harfinde cisimlerdeki uy­gunluk gizliliği vardır. Bu harf bunu işaret etmektedir. İkinci ad (El Sadık) ise, çiftin çiftidir. Parçalan 172’dir. Ve Hak Teala’nın (Mukbil) adının işaretidir.

Bu adın vıfkı aşağıdadır.
hakk_vefk

EL-HAKK isminin zikir adedi (108), Zikir saati Zühre; günü Cuma’dır.

Sabah erken güneş doğarken ve ikindi sonrası; gece okumak isteyenler için de akşam namazı sonrası ile gece yarısıdır.

  1. Dört köşeli bir kağıdın her köşesine bu EL-HAKK is­mini yazıp seher vaktinde göğe doğru kaldıran bir kimse­nin, isteği hasıl olur.
  2. Bir kimse”Lâ ilâhe illallâhü’l-Melikü’l-Hakku’l-Mübîn” zikrini günde (100) defa vird edinen kimse, zengin olur.
  3. Her gün (1000) kere “YÂ HAKK” diyen imse, kötü akıbet ve kötü amelden kurtulur.
  4. Bir eşyası kaybolan kimse, kaybettiği şeyi dört köşe­sinde “EL-HAKK” yazılı dört kağıdın ortalarına da kaybet­tiği eşyasını yazsa, sonra da gece yarısında kalkıp ellerini açıp gökyüzüne bakarak, kaybettiği şeyi Cenab-ı Haktan istese, kaybettiği eşyasını bulur. Eğer o olmazsa ondan daha iyisini ve hayırlısını Cenab-ı Hak, kendisine ihsan ve iade eder.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Hakem

El – Hayy

El – Hafid

El – Hamid

error: emeğe saygı lütfen !!