Er – Rafi

rafi

ER-RÂFİ’: Dilediğinin makam ve mertebesini yükselten, dostlarını yücelten; dilediğini aziz kılan. Zilletten izzete terfi ettiren (yükselten), düşeni kaldıran, dereceleri artıran…

“Hani Allah şöyle buyurmuştu: “Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yük­selteceğim. Seni inkâr edenlerden kurtararak temizle­yeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapan- ların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.” (Âl-i İmran, 3:26)

“Kıyamet hadisesi vaki olduğu zaman. Onun vukuu için bir yalan yoktur. (O Kıyamet) Alçaltıcıdır, yükseltici­dir.” (Vakıa, 56.1-3)

Cenab-ı Hak, dilerse azizi zelil, zelili aziz eder. Onun güç ve kudreti, kuvvet ve iktidarı sarsılmaz, kimse ona isteme­diğini yaptıramaz, istediğini yapmasına da engel olamaz. Azları çoğaltan, çokları azaltan, mağlupları galip, galipleri mağlup eden O’dur. Bu yüzden insanlık tarihi boyunca hep bu tür inişler ve çıkışlar olmuştur. Peygamberleri yaptıkla­rı işten engellemek isteyen inkarcı ve isyancı topluluklara,
zorbalara, zalimlere ve firavunlara karşı destekleyip galip getiren O’dur. Zayıfların ve güçsüzlerin, masumların ve mazlumların sığınağı da O! Yeter ki, insan ona sığınıp rızası­nı kazansın, desteğini alsın..,

“Deki: ey mülkün sahibi Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın, ve dile­diğini azîz edersin, dilediğini zelil edersin, hayır yalnız senin elindedir, muhakkak ki sen her şeye kadirsin/'(Âl-i İmran, 3:26)

“Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokar­sın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Di­lediğine de hesapsız rızık verirsin “(Âl-i İmran, 3:27)

Daha önce anlattığımız bir hadiste olduğu gibi, “ona dua edip kendimizi düzeltirsek” bizim için yapmayaca­ğı güzellik yoktur. İnananlar onun taraftarları ve askerleri, ordularıdır. Dünyanın en mükemmel orduları ve askerleri, onun yanında hiçbir şey ifade etmez. Çünkü her şey onun emriyle hareket eder.

İbrahiml ateşe atıp yakmaya kalkışan Nemrut’u bir si­neğe mağlup ettirir, ateşi de İbrahim’e serin ve selâmetli bir havuz ya da gül bahçesi yapar; İnanılmaz güçlerle ko­ruduğu sarayının altını karıncalara oydurup, Hz. Musa’yı Mısırdan çıkaran Firavuna mezar yapar. Evinde Hz. Muham­med (s.a.v)’i öldürme planları yapan Ebu Leheb’i bir aslana parçalatır, evini de dünyanın gelip pislediği hacılara tuvalet yaptırır. Kendisine inanan bir avuç insan ve Hz. Nuh için koca dünyayı asi ve kibirli zalimleri zelil etmek için dünyayı sele boğar. Hz. Lût’a erkek görünümünde gelen meleklere bile sarkıntılık edecek kadar alçalan ahlaksız kavmini, Ad, Semûd kavimlerini, Eyke’lileri, Roma’yı, Bizans’ı, vs., ba­tırdığı gibi, batırır, mazlumları ve kendisine iman ve itaat edenleri kurtarır da, ayak altında ezilenleri başa geçirir, baş­takileri de ayaklar altına serer.. Kısacası Allah ile kimse baş edemez..!

Manası (yükselten ve kaldıran) demektir. Bu adın içinde Hak Tealanın en azametli adının üç harfi bulunmaktadır. Bu adın uluhiyetinden ilacı bulunmayan hastalıkları çekenler faydalanırlar. Hak Tealanın bütün çaresizlere ulaşan gücü, bu devasız hastaların imdadına bu adı anmakla yetişir. Dünya güzelliğini görmeden yoksun olan körlere, şifası olmayan dertlere tek şifa kaynağı bu addır.

El Rafi adı duyulduğu andan bugüne kadar bütün bu dertlerin tek şifası olarak sürüp gelmiştir.

Bu adın hizmet meleğinin adı Merkiyail’dir. Bu meleğe de 4 komutan melek yardım etmektedir. Bu dört komutan meleğin her birinin emrinde 35’er melek, onlarında yine her birinin 31 er bin yardımcı meleği vardır. Bu meleklerin ödevi kulların tutuldukları musibet ve illetlerden onları kurtarmaktır.

Duanın Okunuşu:

“Allahümme ente-rrafiü refa’tel enbiyae vel evliyae bi nürikel ilahi ve ente-llezl kemmelte nüfuse ehlll muhabbeti vel vlâdi, bi silbUhati vechike ve cenabikel a’la, ve ente-llezi tu- zhirü ettenüde ve-ttecerrüdi fi kulübi eliyaike lil ihâtati bi avamül eşyai, ve ente-ilezi refa’te derecatül irfani ve kadrü ehlül irfani vel imani inde infisahil zulümati ve zuhur sırrıl ic-tilâi, Es’elüke bi sırrıl kafi ve-nnüni ve sirrü esrarül ilmi ve bi sirri maanil nuni bi’meknünati hürufil hafdi fil ref’il mucibeti ecran gayrü memnunin ve bi sırrı damairü devr-nnefi inde inkişafil hükmül masun, en terfaa müşahedeti anil mahsusati ve iradeti an naimi-şşehavati ve irfa’ni ileyke ala ekmelil halati ve tedbidili-sseyiati, Es’elüke Allahümme en tec’aleni müte-zellilen beyne yedeyke fi-ddünya maa kemalil ilmi vel ibadeti, mukbilen aleyke fil ukba inde bastı envarü-s-saadeti ve-ssi-yadeti, saciden leke fi makami iradeti mütelebbisen bi nuril hikmeti ve-zzehadeti hatta la ertesibü li gayrübe zaten ve vas-fen inneke fe’alün lima türidü ve ente ala külli şey’in kadir…”

Bu ad Cenabı Hakk’ın kullarına açacağı iyilik, kolaylık ve yükseliş kapılarının anahtarıdır. Bu adı anan kimseler ayrıca in­sanlar arasındaki kıymet ve itibarlarını da artırmış olurlar. Bu adı bir tarikat ehli salih bir kimse anmış olsa, Hak Teâla o kulu­na bu addaki ahlak sıfatı ile bezetmiş olur. Ve o kimseyi her türlü davranışlarında adaletli ve kararlı kılar kalbine doğruluk il­ham eder. Bu adın sayıca kıymeti 1251’dir. Cüzleri eksiktir ve Hak Teâla’nın (Muksit) adının işaretidir. Harflerinin adları da 45 olup, iki güzel zikri işaret eder ki, bunlarda (Malik ül Mülk-Karib) adlarıdır.

Bu adın dörtlü vıfkı da aşağıda görülmektedir.

rafi_vefk

ER-RÂFİ’: Bu mübarek ismin zikri (351) adettir. Zikir sa­ati Güneş, günü Pazar’dır. Pazar güneş saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır; bu saatlerde okunabilir.

1. Bu ismi, bu miktarda saatinde ve zamanında okumaya devam eden kimse, istediğinin gönlünü kendine bağlar.

Bu ismin ve terkibinin müthiş bir tesir gücü vardır. Dün­ya ve ahiret derecesini yükseltmek isteyenler, halk arasın­da sevilip sayılarak şeref itibar görüp yücelmek, Allah (c.c) tarafından sevilmek isteyenler bu mübarek ismin etkisiyle istediklerine ulaşabilirler.

2. Bu ismin zikrine devam edip vird edinenlerin üzerin­den gam, kasavet ve keder kalkar.

3. Bir yere rüzgar estirmek için bu ismin tertibine (ya­pıldığı usule) başvurulur. Rüzgar ne taraftan eserse, tertibi yapan kimse o tarafa arkasını döner. Çokça tecrübe olun­muştur.

4. Zulmünden korkulan bir kimsenin huzuruna girmez­den önce 70 kere okuyan kimse, o zalimin zulmünden emin olur.

5. Saldırı ve malının gasp edilmesinden korkan kimse 70 kere okursa korunur.

6. Gece yarısı, 351 kere okuyan kimse, gönül rahatlığına ulaşır, işlerinde kolaylık görür, zenginleşir, isteğine kavuşur.

Kısacası, her türlü işte başarılı olmak, makam ve mev­kide yükselmek, şeref ve itibar sahibi olmak isteyenlerle, zenginlik, mal, mülk elde etmek isteyenler, bu ismin zikrine devam etmelidirler.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

Er – Rahman

Er – Rakib

Er – Rauf

Er – Rahim

error: emeğe saygı lütfen !!