Er – Rauf

rauf

ER-RAÛF: Kullarına çok acıyan, çok şefkatli ve merha­metli olan, merhamet eden. Rahman ve Rahim isimlerinin de aynı anlama geldiklerini görmüştük. Ancak, Rahman isminin anlamı, bütün mahlukata ve geneldi. Rahim ise, özellikle müminlere yöneliktir ve daha çok âhirette dev­reye girecektir.

Raûf da şefkatli ve merhametli anlamına gelmektedir. Fakat bu da bu dünyadadır ve istekle yapılan bir acıma, bir merhamet etmedir. Çünkü rahmet bazen maslahat gereği istemeyerek de olabilir ama Re’fet isteksiz olmaz, isteyerek yapılır. Uzunca bir ayetin son kısmında Allah’ın müminlere olan re’feti ve şefkati anlatılarak şöyle buyrulmaktadır:

“Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olası­nız ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah’ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz, yönelmekte olduğun ciheti ancak; Resûl’e tabi olanlarla, gerisingeriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık.Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah, insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.” (Bakara, 2:143). Başka bir ayette de şöyle buyrulur:

“İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah, kullarına çok şefkatlidir.” (Bakara, 2:207) Ve daha birçok ayetten biri de şöyledir:

“Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleri ile kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah, sizi ken­disine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah, kullarını çok esirgeyicidir.” (Âl-i imran, 3:30). Duy­gu yüklü bir ayette ise Yüce Rabbimiz, sevgili Peygamberi­mizi bizi şöyle anlatır:

“Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır ge­lir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.”(Tevbe,9:128)

Peygamberimizi bize ne ile ve niçin gönderdiğini de şöyle anlatıyor:

“O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed’e apaçık âyetler indirendir. Şüphesiz Al­lah, size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.” (Hadid, 57:9)

Kainat çapında bir şefkat ve merhamet ise şöyle anla­tılmaktadır:

“Görmüyor musun ki, Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üze­rine düşmesin diye göğü O tutuyor. Şüphesiz ki Allah, insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.”(Hac, 22:65)

“Allah’ın lütfü ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve Allah çok esirgeyici ve çok merhametli olmasaydı, hâliniz nice olurdu?”(Nur, 24:20)

Allah’ın en azametli adından bir harf bulunan El Rauf adının hizmet meleğinin adı Hz, (Cehyâil)dir. Kendisine yardımcı ola­rak verilen 4 meleği bulunmakta, ve bu meleklerin her biri (286) şar meleklik diziler halinde bulunan yine (286) şar dizi meleğe komuta etmektedirler.

Bu adın hizmet meleğini da’vet etmek isteyen bir kimse, bu adı çokça anarak, çağrı duasını da okumalıdır.

Duanın okunuşu:
“Yâ Rauf’ Ente-Ilezi menente ala ahbabike bi hayatil ilmi vel ibadeti ve menahtehüm celâilü envâil hayri vessiyadeti, ve edhaltehüm bi te’yidike dârüsseâdeti, ve kemmelte zevatehüm bil marifeti veşşehâdeti, Es’elüke bi dakiki ilmike ve celili hilmike en tec’aleni raufen bil ibadi vahidil ifradi, mukbilen aleyke bike yevmettenâdi, vela tehuceni li ahadin min halkıke siva nebiyyike âbil infiradi, ve en teruzkanil makame vel karare fil akdesil bilâdi, inneke entellahü el dâi lil ibâdi yevme-ttenâdi..

Bu yüce şerefli ad, anıldıkça kalbleri incelten, ruhları güzel­leştiren ilahi bir addır. Bu adı kendinden geçecesine anan kim­seler başkaları üzerinde saygı hissi uyandırmış olurlar. Bu kim­selere bakanlar onlara sevgi ile meyil ederler ve bağlanırlar.

Bu adın sayıca kıymeti iki yönlü olarak 286 ve 287’dir. Birin­ci sayı sıfat ve meziyetti itibariyle İkincisinden farklıdır. Parçası 218 eksiktir. Bu sayı Hak Teala’nın (Hay-Musil) adlarına işa­rettir ve hayattaki olgunluğu kemali ve namazdaki saygıyı gös­teren rüku’un hal ve sıfatını gösterir. İkinci sayı 392 ve çiftin çifti fazla bir tek sayıdan oluşan 358’dir ki, bu Allah’ın (Sadık- Varis) adlarına işaret etmektedir.

Bu adın şerifli vıfkı aşğıda görüldüğü gibidir.

rauf_vefk

ER-RAÛF isminin zikri (286) adettir. Zikir saati Utarit; zikir günü Çarşamba’dır. Başka bir hesaplama şekline göre ise zikir saati Zühal ve günü Cumartesi’dir.

1. ER-RAÛF ismini, çok öfkeli ve asabî olan biri, öfke­lendiği sırada (10) kere okusa, öfkesi geçer ve sakinleşir.

2. Allah’tan bir şey isteyen ve bir ihtiyacını elde etmek isteyen kişi, istediğini elde edinceye kadar (277) kere oku­malıdır.

3. Saatinde ve verilen ölçüde bu ismin zikriyle meşgul olan kimse sertlik huyunu bırakır, yumuşak huylu olur. Sert mizaçlı erkek ve kadınların yumuşak huylu olmaları için yine bu ismin zikrine müracaat edilmektedir.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

Er – Rakib

Er – Rahim

Er – Rahman

Er – Rafi

error: emeğe saygı lütfen !!