Er – Reşid

resid

ER-REŞÎD: Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran; mahlûkâta maslahatlarını gösteren, hidayete er­diren, doğru yolu gösteren gibi anlamalara gelmektedir.

Şüphesiz Allah kullarının doğru yola gitmesini ve gös­terdiği yolda ilerlemesini ister. Bu yüzden kitaplar gönder­miş ve bir rivayete göre de 124 bin peygamber… Her asır­da, her zamanda, her mekanda bir yığın rehber, bir yığın yol göstericiler, hidayet rehberleri göndermiş… Alimler, ev­liyalar, asfiyalar, liderler, mücedditler, mehdiler vs. bu kadar nimetin altından kalkmak da bir hayli zor. İnşallah Rabbimiz bizi hoş görür…

Şu Ayet-i Kerimede, Allah’ın davetine uymanın doğru yolu bulmak için gerekli olduğu anlatılmaktadır:

“Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), ger­çekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.”(Bakara, 2:186)

“Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklık­tan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim tâğutu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”(Bakara, 2: 256)

Şu Ayet-i Kerime de oldukça manidar mesajlarla dolu ola­rak bize gönderilmiş, düşünenler için hikmet ve ibret dolu:“Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları âyetlerimden uzaklaştıracağım. (Onlar) her âyeti görse­ler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu (hemen) yol edinirler. Bu, onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir.”(A’raf, 7:146)

“… Allah, kime hidayet ederse işte o, doğru yolu bu­landır. Kimi de şaşırtırsa, artık ona doğru yolu göstere­cek bir dost bulamazsın “(Kehf, 18:17)

“Ancak, “İnşallah: Allah dilerse yapacağım” de. Unut­tuğun zaman Rabbini an ve “Umarım Rabbim beni, bun­dan daha doğru olana ulaştırır” de.”(Kehf, 18:24)

inanın bu konuda yalnız değiliz. Kendilerine Kur’an oku­yan Efendimiz (s.a.v)’e Kuran hakkındaki kanaatlerini bildirip onun yanında yüce Rabbimize bakın cinler ne diyor, nasıl söz veriyorlar:

“(Ey Muhammedi) De ki: “Bana cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi:”Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur’an dinledik de ona inandık. Artık, Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.”(Cin, 72:1-2)

“Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?”(Cin, 72:10)

“Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır.”(Cin, 72:14)

İşte Rasülullah’tan Mekke halkına ve onların şahsında bü­tün insanlığa verilen esas ve son mesaj:

“De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.”(Cin, 72:21)

Sahip olduğumuz diğer nimetlere da bakalım:

“Bilin ki, aranızda Allah’ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o,   birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş; inkârı, fâsıklığı ve (İslâm’ın emirlerine) karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir.”(Hucurât, 49:7)

Hocam hep şöyle dua eder: “Allahümme hab- bib ileyne’l-iman ve zeyyinhü fi kulûbunâ ve kerrih ileyne’l-küfra ve’l-füsûga ve’l-isyan. Vec’alnâ mine’r- râşidîn.”Âmin!

[Allah’ım; bize imanı sevdir, onu kalplerimizin süsü kıl; bize küfrü ve fışkı çirkin göster ve bizi rüşde erenlerden (doğru yolu bulanlardan) eyle. Âmin.]

Bu konuda mesaj yüklü daha bir sürü ayet var. Biz fazla uzatmadan Ashab-ı Kehf’in duasıyla konuyu noktalayalım: “Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, “Ey Rabbi- miz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolay­laştır” demişlerdi” (Kehf, 18:10)

Bu adın harflerinden biri Allah’ın azametli adının harflerinden alınmıştır. Hizmet meleği Hz. (Şehyâil)dir. Emrinde de 4 komu­tan melek olup, bunların her biri (514)er melekten oluşan bir­likler halinde (514) er kıtalara komuta etmektediler.

Bu adı devamlı olarak anan bir kimsenin hücresine bu adın hizmet meleği inerek, onun dileğini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Yâ Reşid! Ente-llezi erşedte evliyaeke ila sebili-nnecati, ve evsalte ahbâbeke ila bahril hayati ve aynil hayatı, ve cema’te beynel evliyâi vel enbiyâi ala ekmelil halati. Es’elüke ya veliyyül hasanati en terşüdeni ileyke ve ahyini hayaten tayyibeten li eküne mukbilen aleyke yâ Rabbel Alemin…”

Bu elmas kadar kıymetli ve ince adı çokça nana kimselerin kalpleri iyilikle dolar ve yumuşar. Bütün yaptığı işlerde başarılı olur.
Bu adını vıfkını yazarak yanlarında taşıyan kimseleri Hak Teala bu vıfkı yanlarında bulunduğu sürece onların batini ve zahiri her türlü durumlarını düzeltir ve güzelleştirir .Ve bu kimseler sonradan pişman olcak işler yapmazlar. Bu adın sayı kıymeti 152’dir.
Bir çift ve tekden oluşmuştur. Parçası 150 eksiktir. Ve Hak Teala Rahim adının işaretidir. Harflerinin adı 617dir. Ve Allahın Hak-Mübin adına işarettir.

Bu adın vıfkı aşağıdadır.

resid_vefk

ER-REŞİD isminin zikri (514) adettir. Zikir saati Güneş; zi­kir günü Pazar.

ER-REŞİD isminin ve diğer pek çok ismin zikir saatine ve gününe Veliler pek fazla önem vermemişlerdir. Merhum Hasanü’l-Basrî, bu ismin “İSM-İ AZAM”olan isimlerden oldu­ğunu söylemiştir.

Hasanü’l-BASRÎ, bu ismi, hayatı boyunca hususi virdi olarak devam ettirmiştir. Şeyh-i EKBER Muhiddîn-i Arabi’nin “FÜSÛSÜ’L-HİKEM”adlı eserinde buna işaret vardır. Onun da bu isme “İSM-İ A’ZAM” dediği ve hayatı boyunca bu ismin zikrine devam ettiği nakledilmektedir.

İmam Cafer-i Sâdık, bu ismi Ebcede göre Vefk edip her zaman yanında taşırmış. İmam Şiblî de ölünceye kadar bu ismin zikrine devam etmiştir. Hacı Bayram-ı Velî ve Şeyh Mu- hiddin Hisârî’nin de devamlı olarak zikirlerinin “ER-REŞÎD” ismi şerifi olduğu nakledilmektedir.

Kısacası, dünya ve ahiret mutluluğunu isteyenler bu mü­barek ismin zikrine devam etmelidirler. Nakledildiğine göre Hz. Süleyman (a.s) da bu ismin zikriyle meşgul olmuştur. Bi­lindiği gibi Hz. Süleyman (a.s)’a hem ilim ve hikmet, hem de devlet ve saltanat verilmiştir. Onun da hem dünya, hem de ahiret makam ve mevkilerine bu mübarek ismin zikri saye­sinde ulaştığı söylenmektedir. Her şeyin doğrusunu en iyi Allah bilir.

1. ER-REŞÎD ismini yatsı namazından sonra (100) kere okuyanın ameli makbul olur.

2. Her gün (514) defa okuyan tarikat, istikamet ve rızada Râşit ve Mürşit olur. Bu ismi büyük veliler okuduğuna göre bu tür faydalar kaçınılmazdır.

3. Sürekli hata yapan ve işleri ters giden bir kimse (1000) kere okusa, hatalarından kurtulur, işleri düzene girer.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

Er – Rafi

Er – Rezzak

Er – Rahim

Er – Rauf

error: emeğe saygı lütfen !!