Er – Rahim

rahim

ER-RAHİM: Rahmet, merhamet şefkat; Şefkat eden. En iyi şe kilde koruyup bağışlayan; rahmet ­ve merhamet sahibi. Mağfiret, bağışlama sahibi.

ER-RAHİM” ismi, Kur’an-ı Kerimde 220 defa geçmek­tedir. Ahirette yalnız dostlarına, iman ehline rahmet ve merhamet eden demektir.

Şefkate ve merhamete ihtiyacı olmayan hiçbir varlık yoktur. Bu yüzden akıllı veya akılsız, bilinçli veya bilinçsiz hemen her varlıkta rahmet ve merhametin eseri görül­mektedir. Sadece insanlara değil, hayvanlara, bitkilere bile merhamet etmek, eş-dost, akraba ve yakınlara merhamet­li davranmak gerekir.

İnsan veya hayvan, yakın veya uzak herkese merhamet etmek, yüce Allah’ın ahlâkı ile ahlâklı olmak demektir ve önemli bir özellik, ahlaki bir yüceliktir.

Merhametli olmak aynı zamanda merhamet görmek ve onu hak etmek demektir. Bu açıdan bakıldığında yüce Allah’ın hiçbir ayrım yapmadan her türlü varlığa gösterdiği geniş ve engin merhametinin neden açıkça anlaşılmaktadır.

Bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir hata işleyen insan bile, affedildiği, kendisine şefkatle muamele edildiği zaman hatasını daha kolay anlayıp düzeltme yoluna giderken, tersi bir davranışın onu, hatasını müdafaa eder hale getirdiğini ve aynı hatada ısrar ettiğini görmekteyiz. İşte bu yüzden yüce ALLAH, kendisinin bağışlayıcılığını kulları üzerinde de görmek istiyor ve affedip bağışlamayı emrederek şöyle buyuruyor:

“İçinizden fazilet ve imkân sahibi olanlar, akrabalara, fakirlere, Allah yolunda hicret etmiş olanlara sadaka vermeme hususunda yemin etmesinler! Affedip müsamaha göstersinler. Siz de Allah’ın sizi affedip müsamaha göstermesini arzu etmez misiniz? Allah gerçekten gafurdur, rahimdir( çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur).”(Nur,24:22)

Bununla sanki “ siz, size yapılanları bağışlarsanız ben de sizi bağışlarım” buyurmaktadır. Bu şekilde bizim de Allah ahlakı ile ahlaklanmamız isteniyor.

Bu konu Hz. Peygamber (s.a.v)’ın hadislerinde de ge­nişçe yer almaktadır. Çünkü evrenin tamamında hâkim olan rahmet ve merhamettir. Eğer rahmet ve merhamet olmasaydı ne bir kadın çocuk yapar anne olurdu, ne kaza­ra çocuk yapmış insanlardan veya hayvanlardan bir anne evladına bakardı. Ancak rahmet, yani şefkat ve merhamet sahibi Allah, öyle bir rahmet ve merhamet yaratmış ki, bütün mahlûkata yetmekte ve her varlık bu rahmet se­bebiyle yavrusunu dünyaya getirip besleyip büyütmekte bu arada başına gelecek her türlü sıkıntı ve meşakkate katlanmayı da göze almaktadır. Bunun sebebi ise mahlûkatı yarattığı zaman yarattığı rahmettir ki, Hz. Peygamber (s.a.v) bu konuyu şöyle anlatmaktadır:

‘Allah, arz ve semayı yarattığı gün, yüz rahmet yarattı. Her rahmet göklerle yer arasını dolduracak kadardır. Ondan yeryüzüne tek bir rahmet indirmiştir. İşte anne yavrusuna bununla şefkat eder. Vahşi hayvanlar ve kuşlar bununla merhamet ederler. Kıyamet günü

geldiği vakit Allah, rahmetine bunu da ilâve ederek (tekrar yüze) tamamlayacaktır.

Başka bir hadiste ise. İnsanlara şefkatli ve merhametli olmaları, insan veya hayvan her tür varlığa kol kanat gerip himaye etmeleri emredilerek, şöyle buyrulmaktadır:

“Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki! Semada bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahmandan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır.”9

Yüce Allah’ın rahmeti şüphesiz her şeyi, her yeri kuşatmıştır. Kur’an-ı Kerimde;

“Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman, de ki: “Selâm olsun size! Rabbiniz kendi üzerine rahmeti (merhameti) yazdı. Şöyle ki: Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse (bilmiş olun ki) O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”(En’am, 6:54)

Kötülük yapıp günah işleyenleri, tövbe ettikleri takdirde bağışlamak üzere kendine merhamet etmeyi yazan ve bunu gerekli gören Rabbimiz, kullarını ümitlendirmekte ve kendisine çekerek, kaçıp uzaklaşmalarına meydan vermeden, yaklaşıp sevmelerini istemektedir.

Kutsi Hadiste de; “Rahmetim gazabımı geçmiştir buyurarak, kapısına gelip af dileyenleri ve bağışlanmak için müracaat edenleri, günahlarına ve kusurlarına bakmadan kabul edeceğini ifade etmektedir. Hatta başka bir ayette, kendisinin engin ve geniş rahmetinden ümit kesilmemesini isteyerek, kullarının işlediği her günahı bağışlayacağının müjdesini vermektedir. İşte o ayet:

“De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O,çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”(Zümer,39:59)

Bu ifadeler, yüce Allah’ın kulları olan bizleri hiç şüphesiz aynı ölçüde olmazsa bile, başkalarına karşı daha şefkatli ve merhametli olmaya teşvik etmektedir. Bununla da neticede kendileri Allah’ın kullarına nasıl davranırlarsa Allah’ın da kendilerine öyle davranacağını belirtmektedir. Bunun haberini daha açık şekilde Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle vermektedir.

“Kim bir müminin dünyevi kederlerinden birini giderirse Allah da onun Kıyamet günü kederlerinden birini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslüman, örterse. Allah da onu dünya ve ahirette örter. Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da onun yardımındadır. Kim ilim aramak düşüncesiyle bir yola düşerse, Allah onun cennete olan yolunu kolaylaştırır. Bir grup, Allah’ın kitabını okumak ve aralarında tedris etmek üzere Allah’ın evlerin­den birinde toplanırsa, üzerlerine mutlaka sekine iner ve onları rahmet kaplar, melekler onları sarar. Allah da onları yanında bulunan mukarreb (yakın) meleklere anar..”

Rahim adı da Allah (c.c.)’nin azametli adıdır. Bu adın içinde çok derin sırlar gizlidir. Bu adın baş meleği, harflerinin sayılarından yaratılmış olan (Azmiyail)dir. Bu büyük meleğin em­rinde “Melek ve her meleğin emrinde de (658)er melek sıralanmıştır. Bu 658 meleğin her birinin de yine 658 bin ruhani meleği vardır. Bu meleklerin hepsi tartı-ölçü meleği olan Mikâit (a.s.)’a bağlıdır. Bu azametli melek dünyaya bereket ve rahmet yayılmasına memurdur. Bu melek için çağrıda bulunulursa, çok çabuk icabet eder.

Bu sebeple, bu azametli Rahim adını çokça zikreden kimseye başkan olan Melek (Azmiyâil) inerek, insanların kalplerini, duayı okuyan ve kimsenin sevgisi ile doldurur.

Şunu da biliniz ki, ruhlar, büyük melaike Mikail’in iz ve işa­retleri ile hareket ederler. Şunu da aklımızda tutalım: Ahiret için edindiğimiz ve gönderilen bilgiler nelerse, bunların hepsinin kıy­metini bilelim. Çünkü dünya bilgileri geçici ve dünya fanidir. Dünya ahiretle karşılaştırılacak olursa, dünya, ahiretin 24 par­çasından ancak 3 parçasını teşkil etmektedir. İşte bunun için, Hak Teâlâ’nın güzel adlarını aklından çıkarma ve kıymetini bil. Bu adların büyüklükleri yanında o nispette de etkileri vardır. Bu adları her hangi bir kimseye temamı ile belleten bir kimse, Al­lah’ın Salih kulları arasına girmiş olur. Ancak bu yüce adları öğrenmek isteyen kimse, buna ehil olmalıdır. Çünkü Allah Teâlâ’nın hem verici, hem mâni’ sıfatları vardır. Bu adlar delaletiyle Cenabı-ı Haktan dilekte bulunacak olanlar aşağıda yazılı duayı da okumalıdırlar.

Duanın okunuşu:

Ya Rahim ente Rahim-ül ekvan ve ente-ssultan fi külli yev­min hüve fi şanni ve entel müfidu bi inayetike ala ehlil dünya ve ahireti ve entel nazirü bi nûsretike Ahadiyete limen teehhel ilel zihabi ileyke fil ukbâ vel âhirete ve entel Rahimü el Raufüddeyyan zül kuvveti vel imtihan zül kuvveti galibetü ve kudretül kahiretül kahiretü bisimikel hafiyyülel münhasiltü fil berrivel bahri ve bi inâyetike essariyetü fi esraril sırrı vel cehri ve bima avda’tehü minel eltafil ilahiyyeti fil nasri vel dehri, ve bima hassasta bihi evliyâike min fünuni hikemi ve meanil esvati ve bima avda’tehü min fasulil evkati entühallisni min te’siri gavailüşşeytan ve asrif kasinehü vakını şedaide hicabehü ve min basti kelimetihi ve telkinihi ve entüdrikni bi rahmetin ezeliyyetin min vahdetike müdiyyeten ila cennetüke kâmiieten fi zatiha hasıieten bi fiiliha emmeten bi zatiha ve vücuduha ellezi yenzilü minha el tevhidü bi hasaisil tahmidi vel temeidi ya zel lütfül latifi, ya zel rahmetül vasiatü alel kaviyyi vel daifi. Eselüke bi külli ismin hüvel leme semmeyte bihi nefsüke ve enzelteb ü fi kitabike ve allemtehü li ahadin min halkıki ev iste’sevte bihi fi ilmül gaybi indeke en tedfaa anni elbelaya ve en ıtührice fi vücudi el mebsutat min daireti hüve, hüve fil be’sai vel darrai ve entel mühaddilü bil menhil esna ya Rabbel Alemin.

Rahim adı, Allah’ın şerefli adlarından biridir. Bu adla dilediği bir şeye ulaşmak isteyenler 4×4 vıfkını şekilde görüldüğü gibi) bir kâğıda yazarak, üzerlerinde taşırlarsa isteklerine ulaşacakları gibi, ayrıca Allah’ın lütuf ve güzellikleri ile de bezenmiş olurlar.

Bu adı çokça anan bir kimse, Allah’tan istediği her şeye nail olur. Bundan başka, bütün bela ve musibetlerden de emin olur ve huzur içinde yaşar.

Ayrıca bu vıfkı Ay gezegeninin şerefli bir zamanında yazarak, üzerlerinde taşıyanlar ateşli hastalıklara tutulmayacakları gibi, birçok bela ve musibetlerden de halas olurlar. Bu vıfk has­talıklara karşı bir sigorta gibidir.

Bu vıfkla birlikte aşağıda yazılı olan İsra Suresi’nin 82. Ayeti olan bu ayeti de yazıp üzerinde bulundurmak lazımdır.

rahim_hakkindaki_aciklamalar_1

 

Bu ayetin meali şudur;

“Kur’an’dan indirdiklerimiz müminlere şifa ve rahmettir. Kur’an zalimlerin Allah’ın bu kitabını inkâr etmelerinden, onların ziyanlarını arttırır.”

(İbrahim) adındaki kimseler, Allah’ın Rahim olan adına kendi adlarını da ekleyerek, Allah’ı anarlarsa, bunun yararını görürler.

Bu adın sayıca kıymeti 258’dir. Bu sayıda (El-Latif) adı iki defa geçer. (El-Bedi) adı ise üçlenir. İlki fazladan bir sayıdır ve 219 kıymetindedir. Allah’ın El-Kerim adının işaretidir. Harf ad­larının sayısı 313”dür. Allah’ın (Ya Basir) adının işaretidir. Bu vıfk şekilde görülmektedir.

Şunu söylemeliyim ki, zor bir durumla karşılaşıp, korkulu ve kuşkulu anlar yaşayan kimseler, Allah’ın El-Rahman – El- Rahim) adlarını anarak, bu adları bir Cuma günü akşam vakti, bir mühür üzerine kazdırarak, bu mühürle vücutlarını mühürle­dikleri takdirde, korku eseri duymayacakları gibi, bütün hare­ketlerinde Allah’ın lütuf ve yardımını görmüş olurlar.

rahim_hakkindaki_aciklamalar_2

rahim_hakkindaki_aciklamalar_3

“Er-Rahim” isminin Ebcedi değeri ve zikir sayısı (258) adettir. “Ya Rahim” şeklinde okunmalıdır. En uygun zikir sa­ati ise Pazar günü ve Güneş saatidir. Yani güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Ancak sadece bu saatte yap diye bir şey yoktur. Bu esma da diğerleri de istenilen her an ve her zaman okunabilir.

  1. Bu ismin zikrine her namazdan sonra devam eden kimse anlamına uygun olarak ahiret nimetlerine kavuşur, Dünyadan da nasibim alır, maddi-manevi sıkıntılarından kurtulur, birçok nimetlere kavuşur, çevresinde sevgi ve ilgi görür. Duası dergahı ilahide makbul olur. Bütün kazalardan, yer ve gök afetlerinden korunur.
  2. Öfkeli ve asabi bir kimse okursa öfkesi geçer, sakinleşir. İçinde gam ve keder olan okusa, ferahlık ve huzur kazanır. Sıkıntılı okusa gönlüne genişlik ve içine ferahlık dolar.
  3. Bu mübarek isim, herhangi bir zalimin üzerine okunursa, zalim zulmü bırakıp adaletle hareket etmeye başlar.
  4. ER-RAHİM ismi şerifi, bir kâğıda (269) defa yazılıp uykusunda korkan ve sürekli ağlayan bir çocuğun üzerine takılsa, çocuk hem korkudan hem de ağlamaktan kurtulur.
  5. Beş vakit namazını kılıp arkasından bu ismi (279) defa okumaya devam eden kimseyi yüce Allah, güzel ahlak sahibi yapar ve bolca rızk verir, bereket ihsan eder; sıhhat ve afiyet sahibi yapar; aklına gelmedik nimet ve ihsanlarda bulunur.
  6. Darda ve sıkıntıda olanlarla, muztar yani çaresiz durumda bulunan kimseler “Ya Rahmân, Yâ Rahim” şeklinde okumaya devam ederse, sıkıntıları gider, çaresizlikleri ortadan kalkar, çeşitli lütuflara, ihsan ve ikramlara kavuşurlar.
  7. Errahmani’r-Rahim ismi şerifini gümüş üzerine kazıyıp boynunda veya parmağında taşıyan kimse her gün (618) defa da okumaya devam ederse, her türlü korku ve ümitsizlikten emin olur, sıkıntı ve üzüntü, gam ve kasavet semtine uğramaz. Hayatı huzur ve refah içerisinde geçer, hiç beklemediği ve ummadığı nimetlere ve ihsanlara kavuşur, bolluk ve bereket içinde yaşar.
  8. 258 kere suya okunup bir ağacın köküne dökülse meyvesi bol olur.
  9. Belirtilen miktarda yazılıp suda silinirse, yazana müştak olur, yani çokça sevgi uyar.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

Er – Rahman

Er – Reşid

Er – Rakib

Er – Rezzak

error: emeğe saygı lütfen !!