El – Macid

macid

EL-MÂCİD: Sonsuz şan-şeref ve yücelik sahibi, kerem ve ihsanı, cömertliği bol olan.

Bu iki esmanın daha iyi anlaşılması için sürekli namazla­rımızın ikinci ve son rekatlarında okuduğumuz “Allahüm- me salli ve bârik”dualarının sonundaki “İnneke Hamîdün Mecid” esmalarını düşünmek ve onlara bakmak lazım. Bu iki esma da Allah’ın övülmüş ve övülmeye layık, şan şeref sahibi olduğunu ifade etmektedir.

Bu adın içinde de Allah’ın adının harflerinden bir harf vardır. Bu adın hizmet meleğinin adı (Rukyail)dir. Bu meleğin buyruğunda 4 melek bulunmakta ve bu meleklerin her biri ayrı ayrı 48lik diziler halinde (48) melek dizisine komuta etmektedirler.

Bu adı devamlı anan kimsenin bu hizmet meleği hücresine iner ve onun dileğini yerine getirir. Ancak duasını da okuması lazımdır.

Duanın okunuşu:

“Yâ Mâcid! Ente-llezi evcedte-nnase minel ademi ile vücud! Ve evcedte küllü şey’in bi kudretike, ve entel Rabbül Mâcidül ma’budi ve entel kadirülkahiri, ve entel batinü-zzahiri ve entel vacibül vücudi ilâ müntehel gâyâti ve entel alimü bima fil arzı ve-ssemavati, alimün kadirün, ve hakimün basirün. Es’elüke bi azimi sultanike ve ecelli aksamekel huruci min hazihi-ddarü alâ hayrin, ve eyyidni bi te’yidin minke yâ Rabbel Alemin.”

Bu parlak ad, özellikle bir milleti yöneten devlet büyükleri ta­rafından sıkça anıldığı takdirde o devletin mülkü genişleyeceği gibi devlet büyüğünün sözü de her yanda geçerli olur.

Abdülmecid isimli kimseler için bu isim çok yararlıdır. Bu adın sayıca kıymeti 48’dir. Bu sayı çok şereflidir. Çünkü ilk çarpımdan oluşmuş başta gelen tam bir sayıdır. Toplamı da baştaki sayı ile çarpılmıştır. Bu sayı yürüyüşün yerini gösterir. Peygamber Efendimiz kendisine bir şiar edinmişti.

Bir pazar günü ümmetinin çalışması için bununla emir buyur­muştu. Bu da ülkün topluluğu genişliği ve ömürlü olmasıydı. Bu sayı fazla bir sayıdır. Yeteri tek sayılmaz sadece üçte biri par­çası Allah’ın Mümil adının işaretidir. Elbette mülkü genişleyen­lerin isteği, umudu da genişler. Bu da yalnız kâinatın efendisi, yani Hak Teâlâ’nın işidir. Ve bu sayı Allah’ın (El Rahim) adının işaretidir.

Bu adın vıfkı aşağıda görülmektedir.

macid_vefk

EI-MÂCİD isminin zikri (48) adettir. Zikir saati Zühre; zikir günü Cuma’dır.

Bu iki esmanın da ifade ettikleri anlam gibi okuma sa­atleri aynıdır. Cuma sabah erken, gün doğarken ve ikindi sonrası ve akşamdan sonraki ikinci saat ile gece yarsı oku­nabilir.

EI-MÂCİD: isminin tertibi ile yani gününe ve saatine uygun olarak zikri ile meşgul olan kimse, ebedî mutluluğa erer.

Çocuk yapmak için hazır suya okunup o su taraflarca sağlam bir niyetle içilirse yüce Allah evlat İhsan eder.

Boş ve tenha bir yerde hissi kayboluncaya kadar zik- retse, uykusunda istediğini görür.

Her gün beş vakit namazın ardından belirtilen mik­tarda zikreden kimsenin, malı ve kazancı bol, sözü geçerli olur.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Mübdi

El – Müntekim

El – Mümit

El – Mu’id

error: emeğe saygı lütfen !!