El – Kadir

kadir

EL-KÂDİR: Sonsuz güç ve kudret sahibi olan. Her iste­diğini, istediği gibi, sonsuz güç ve kudretiyle yapan…

“De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” “Allah’tır” de. De ki: “O’nu bırakıp da kendilerine (bile) bir faydası ve za­rarı olmayan dostlar (mabutlar) mı edindiniz?”

De ki: “Kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla ay­dınlık bir olur mu? Yoksa Allah’a, O’nun yarattığı gibi yara­tan ortaklar buldular da bu yaratma ile Allah’ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi?”

De ki: “Her şeyin yaratıcısı Allah’tır. O, birdir, mutlak hâkimiyet sahibidir.” (Ra’d, 13:16)

“De ki: “O, size üstünüzden (gökten) veya ayak­larınızın altından (yerden) bir azap göndermeğe, ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeğe ve kimi­nizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir.” Bak, anlasınlar diye, âyetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz.”(En’âm, 6:65)

“Onlar, gökleri ve yeri yaratan Allah’ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için, hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkârda direttiler.”(İsra, 17.99)

“Biz, gökten belli bir ölçüde su indirdik de (fay­dalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk. Bizim Onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter.”(Mü’minun, 23:18)

“Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla ya­ratandır, hakkıyla bilendir.”(Yâsin, 36.81)

Daha pek çok ayetle bu konuya derinlik kazandırılabi­lir ancak, kitabımızın kapasitesini aşacağı için kısa kesiyo­ruz…

Bu adın içinde de Hak Teâlâ’nın azametli adından bir harf bulunmakladır. Bu adın hizmet meleğinin adı Hz. (Hehtiyail) dir. Buyruğu altında 4 yardımcı melek vardır. Bu meleklerin her biri de (305) meleklik toplulukdan oluşan (305) meleğe komuta etmektedirler.

Duanın okunuşu:

“Ya Kadiri Ente-llezi enfezte kudretüke fi kemüni-zzevati ve ente-llezi aznarte müradeke bi tebdilı-sseyyiati bil hasanati ve entel camiii lil müteferrikati, es’ elüke Allahtimme bi azimil âyâti en tec’aleni kâdiran alâ def-il zillati inneke el münezzehü anittahyizi vel cihabi…”

Bu ulu ve parlak adı anan kimseler, Hak Teala tarafından maneviyatı kuvvetlendirilir. Ve kendisinden ne istenirse istensin, onu çıkarıp gösterecek bir güce sahip kılar.Abdülkahhar isimli kimseler ebu adın yararı vardır. Bu adda öyle bir gizlilik vardır ki, ruhları tavsiye eder, hayale de yön ve­rir.

Bu adın sayıca kıymeti 305’tir. Bu dikdörtgenli bir sayıdır. Bunda 5 sayısı fazladır. Zahiri ve batini gizliliği içinde toplar. Parçaları 67 eksiktir. Ve Hak Teala’nm Muhit adına işarettir.

Bu adın vıfkı aşağıda görülmektedir.

kadir_vefk

EL-KÂDİR isminin zikri (305) adettir. Zikrin saati Gü­neş; günü Pazar’dır.’

Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası okunur. Pazar gecesi güneş saati yoktur.

1. Bu ismin zikrini istenilen ölçü ve saatte yerine geti­ren kimse, her türlü işte ve giriştiği mücadelede, alım-sa- tımda, daha önce bilmediği bir iş ve sanatta bile olsa ba­şarıya ulaşır.

2. Seferde ve hazarda, Hac ve diğer yolculuklarda, kara­da ve denizde başarılı olur.

3. Bu ismi “EL-KADİRU, EL-MUKTEDİR” ismiyle birlik­te bir tabağa yazıp bal şerbeti ile sildikten sonra hastaya Içirilse iyileşeceği gibi, belirtilen miktarda, gün ve saatine uygun olarak okuyan hastalar da şifaya kavuşur.

4. Belirtilen miktarda, gün ve saatte okuyan kimse, hasretini çektiği kimseye kavuşur; âşık okusa maşukuna kavuşur.

5. Abdest esnasında okumaya devam eden kimse, düş­man şerrinden korunur.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Kuddüs

El – Kebir

El – Kerim

El – Kahhar

error: emeğe saygı lütfen !!