El – Kaviyy

kaviyy

EL-KAVİYY: Gücü ve kuvveti sonsuz olan, kendisini hiç­bir şey aciz bırakamayan demektir.

Cenab-ı Hakkı, ne yeryüzünde ne de gökyüzünde, yarattığı hiçbir varlık asla aciz bırakamaz. Onun vermek istediğini engelleyecek veya vermek istemediğini verdi­recek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Yapmak istediğine de kimse engel olamaz, yapmak istemediğini de kimse ona zorla yaptıramaz. Ancak müminin duası ve acizliği, zayıf­lığı şefaatçi olursa yalvarıp yakarmalarıyla Allah’ın rahmet ve merhameti harekete geçerse o bundan hariçtir. Çünkü zaten bunu Rabbimiz kendisi istiyor ve “dua edin kabul edeyim” diyor. Ayrıca Efendimiz (s.a.v)’in bir hadislerinde belirttiği gibi, hemen her gece dünya semasına nüzul edip “yok mu bana dua eden kabul edeyim, yok mu isteyen, istediğini vereyim…” buyuruyor.

Kur’an-ı Kerimde Allah’ın gücü kuvveti, kudreti çok sık anlatılır. İnanan ve itaat eden kullarına çok merhametli ol­masına rağmen, inkar ve isyancılara, onun meri ve yasak­larını hafife alan, alay eden kafirlere karşı da bir o kadar güçlü, kuvvetli ve kudretli, şiddetli olan ve gerekirse inti­kam alabilen, buna da muktedir olan şeklinde kendini bize anlatır Rabbimiz. Bunun bir uzantısı olarak da tarih boyun­ca bir kısım asileri ve inkarcıları helak etmiş bir kısmını da ibret için bırakmıştır. Firavunu ve ordusunu suda boğup Hz. Musa’yı ve ona inananları müdafaa etmesi bunlardan sadece bir örnek olduğu gibi, Ad, Semûd kavimlerini helak etmesi, Hz. Nuh’u kurtarıp inkarcı kavmini ve onlara katı­lan evladı bile azgın sularda helak etmesi bir başka örnek­tir. Bunlardan bazılarını nakletmek yerinde olacaktır…

“Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan önceki­lerin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini inkâr etmişler, Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüp­hesiz Allah kuvvetlidir, azabı çetin olandır.”(Enfâl, 8:52)

“Bunun sebebi şu idi: Peygamberleri onlara apaçık mu­cizeler getiriyorlardı da onlar inkâr ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz O, güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir.”(Mü’min, 40:22)

“Allah, inkâr edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öf­keleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta mü’minlere kâfi geldi. Allah, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.”(Ahzab, 33:25)

Bütün bunların olacağını hesap edememek ve Allah’a karşı gelmek, isyan etmek ne kötüdür ve ne kötü bir sona götürür insanı. Oysa bize verilen akıl, sırf bunun için ve­rilmiştir ve inansın buna, bu takdire gücü de yeter. Ancak düşünürse, dinler ve anlarsa tabiî ki… Düşünmeyen anla­mayan ve dinlemeyenler için bu takdiri yapmak elbette ki zordur:

“Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.” (Hac, 22:74)

Bu addan yaratılan hizmet meleğinin adı Hz. (Mutyail)dir. Buyruğu altında (4) büyük melek vardır. Bu dört meleğin her biri (116) meleğe emir vermekte olup, bu 116 meleğin hizmetinde de yine (116) biner melek bulunmaktadır. Bu adı devamlı zikreden kimselere adı geçen hizmet meleğe gökden inerek, dileklerini yerine getirir.

Okunacak dua:

“Yâ Kaviy! Ente-llezi kavveyte tullabi hadretike alel irtikai, ve ente-llezi a’lente ehlil muhabbeti ala süluki menahicil keşfi vel ictilai, ve ente-llezi nevverte kulubi ahbabike bil ihatati vel ihtivâi, Es’elüke Allahümme bi azimi sultanike-vekuva şe-‘nike ve nüfuzu burhanike en terzukani kuvveten minke ve kudreten etemek-kenü biha min kat-i feyafi ma sivake ve eyyidni bi Iütfike-şşamilü hatta la ecidü illa iyyake yâ Allah, yâ Allah, yâ Allah, yâ Kaviy..”

Bu ad, insanlara güç vericidir. Bu bakımdan sık sık anan kişiler maddi ve manevi bir kuvvete erişir. Ve en ağır şeyleri kaldırabilme kudretine varmış olurlar. Bu ad aynı zamanda büyük meleklerden olan İsrafil’in anısıdır. Özellikle bir yolculuğa çıkacak olanlar, bu adı anarak kolayca yolculuklarını tamam­larlar.

Bu adı çokça ananlar hiç bir işi yapmaktan çekinmezler. Çünkü onlarda en ağır işleri yapmak kuvvet ve enerjisi vardır. En ağır işleri kolaylıkla yaparlar. Bu adın sayı kıymeti 116’dır. Bu çift ve tekdir. Parçaları 920 fazladır. Ve Hak Teala’nın Çelil adına işarettir. Bu adı anmaktan vazgeçmeyenler ihç birşeyden bıkmaz ve usanmazlar. Çünkü bu gücü onlara Hak Teala ihsan buyurmuştur.

Bunun da sayısı 94’tür. Bu sayı şunu ifade eder; Eğer rakam­ları itibara alırsak, o vakit 116 olur ki, çift ve tek olarak parçaları 29 eksik olur. Ve Cenabı Hak’kın Aziz adının işaretini bildirir.

Ve yine bu sayılar kuvvetle başabaş gider ise o zaman sayılar tam demektir. Birinci sayı (Musa) adını, İkincisi (Yunus) Pey­gamberin adını verir. Bunun için Hak Teala’nın bu Kavi adına yakın bir adı olanlar hiç kuşkusuz bu adın asıl sahibinden daha zayıf olurlar. Haz. Musa (as) da zayıf bir kimseydi.

Şu hikmete bir göz atarak düşünelim. Bu iki peygamberden ikisinin de bir kader ortaklığı vardır. Birisi karanlık bir tabut içinde denize atılmış, öteki bir balina balığının karnına girmiştir.

Bu adın vıfkı aşağıda görülmektedir.

kavi_vefk

EL-KAVİYY isminin zikri (117) adettir. Zikir saati Zühre, günü, Cuma’dır.

  1. Bu ismin zikri fetih için uygundur. Nitekim, İstanbul fethedilemeyince, hocası merhum Akşemseddin’in, yanında bulunan Ehl-i Kalp kimselerle birlikte otağın içerisinde sabaha kadar bu ismin zikriyle meşgul ol­duğu nakledilir. Ayrıca kendisin de meşgul olduğu ve Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin de fetih süresince bu tertibi üç kere yerine getirdiği ve tertibi her tamamla­yışta surlara doğru üflediği nakledilmektedir. Nihayet bir salı günü sabahı, Merih saatinde Yüce Allah fethi müyesser kıldı. Yavuz Sultan Selim Han’ın da, Mısır seferinde bu ter­tibi yerine getirdiği nakledilmektedir ki, sonunda Mısır’ın fethi kendisine müyesser olmuştur.
  2. Vücudunda zafiyet (takatsizlik) veya kansızlık bulu­nan olan bir kimse, her gün (114) defa okuyarak bu ismin zikrine devam etse, zafiyeti ve kansızlığı gider, kuvveti ye­rine gelir.
  3. Zayıf bir mazlum okusa, zalimin zulmünden emin olur.
  4. Her gün evinden çıkmadan (126) kere okumaya de­vam eden kimse, bütün zahmet ve meşakkatlerden kurtu­lur, işlerini kolayca görür, kalp ve ruh kuvveti kazanır.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Kahhar

El – Kayyum

El – Kebir

El – Kerim

error: emeğe saygı lütfen !!