El – Kabid

kabid

EL-KÂBID: Lütuf ve hikmetiyle istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan. Sıkan, daraltan…

Aralarındakilerle beraber yerler ve gökler Allah’ın ta­sarrufu altındadır ve onların idaresi de ona aittir. Bütün mahlukatın nabzını da ancak Allah tutar. Özellikle şu hik­met aleminde belki bunu tam olarak anlamak isteyenlerin dışındakiler anlayıp Allah’ı gereği gibi takdir edemiyorlar ama kıyamet günü açıkça herkes görüp anlayacak ve bile­ceklerdir. Çünkü o zaman hikmet alemi kapanacak ve kud­ret âlemi açılacaktır. Gözlerdeki perde gönüllerdeki engel ortadan kalkacaktır.

“Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle O’nun elindedir. Gök­ler de O’nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.”(Zümer, 39:67)

“Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tutuyor. Şüphesiz

O, her şeyi hakkıyla görendir.”(Mülk, 67:19)

“Kimdir Allah’a güzel bir borç verecek o kim­se ki, Allah da o borcu kendisine kat kat öde­sin. (Rızkı) Allah daraltır ve genişletir. Ancak O’na döndürüleceksiniz.”(Bakara, 2:245)

“Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerin- dendir (birbirlerinin benzeridir). Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah’ı unuttular; Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafık­lar, fâsıkların ta kendileridir.”(Tevbe, 9:67)

KABZ veya İNKIBAZ hali, yani Ruh veya can sıkıntıları, Allah’ın EL-KABID isminin bir çeşit uzantısıdır. Bütün ilim­lerin Allah’ın ALİM isminin uzantısı olduğu gibi.. Her şeyi yaratan o olduğu gibi, bunun yaratıcısı da odur. Derdi ve­reni bulunca dermanı da kolay olur.

Bu adla yapılan dua çok çabuk icabet görür. Bunun sebebi ölüm meleği Hz. Azrail’in sıfatını taşımasıdır.

Dünya üzerindeki canlılar yaradılmadan önce, Hak Teala dünyaya bir melek göndererek, oradan bir avç bir şey getirmesini söyler. Melek dünyaya iner. Almak istediği şeyi dünyadan ister. Dünya; -Ben Allahın adına and içtim. Buradan hiçbir şey vermem, der.

Melek eli boş döner ve dünyanın söylediklerini Genab-ı Hakka bildirir.

Hak Teala aynı istek için, dünyaya birkaç melek daha gönderir. Fakat dünya aynı sözleri tekrarlayarak, onlara da bir şey vermez.

Bu defa Hz. Allah dört büyük meleğinden biri olan Azrail (a.s.)’i bu işe memur eder.

Azrail yere iner. Ve yine dünyanın aynı itirazı ile karşılaşır. Bütün ısrarına rağmen o da dünyadan bir şey alamadan gökyüzüne döner. Ve huzur-u ilahiye çıkarak durumu anlatır.

O zaman Hak Teala ona şöyle der:

“-Dünya sana bir şey vermemek için direndi. Sen de evvelkiler gibi, onlara hiçbir şey söylemedin ve eli boş döndüm.

Azrail başını eğer, şu hakikati itiraf eder.

-Ey Azametli Allahım şimdi çok iyi anlıyorum ki huzur-u ilahide aldığım emri kesinlikle yerine getirmem gerekirdi.

Bu cevab üzerine Cenab-ı Allah bu büyük meleğine şöyle der:

-Yüce azametim ve gücüm üzerine and içiyorum. Dünya üzerinde öyle canlılar yaratacağım ki, onlara nefh edeceğim ruhları

senin eline teslim edeceğim. Onların bu ruhlarını yalnız sen kabzedeceksin. Sadece bu iş için sana yardımcı bir melek vereceğim ki, bu canlıların ruhlarını, onları incitmeden kolayca alabilesin.”

Hak Teala, bu büyük meleğine (Serhid) adında yardımcı bir melek vermiştir. Bu yardımcı meleğin de dört komutan meleği vardır ki, bunların her birinin emrinde 903 melek ve yine bu meleklerin buyruğunda da 903 melekleri bulunmaktadır.

Bu melekler ruhların alınmasına yardım ederler. Tek ödevleri canlıların ruhlarını teslim almaktır.

İşte bu sebebledir ki, Cenab-ı Hakkın (Kabid) adını sürekli anan bir kimseye (Serhid)in emrindeki dört melek gökten inerek, yardımda bulunur. Tabii onları ancak bu yüce adı anan kimsenin ruhaniyeti görüp müşahede eder. Çünkü bu melekler sadece can almak için yeryüzüne inerler. Bunlar geldiklerinde, kendilerini çağıran kimseye iki hilat giydirirler. Bunların biri zahiri, ötekisi batıni’dir. Bunlardan batini olan hil’ata gazab veya hiddetle bakan bir kimse hemen ölür. Zahiri hilat ise, onu taşıyan kimseye heybet ve büyüklük verir. Bütün evcil, hatta vahşi hayvanlar bile ondan korkar ve kaçaklar.

Bu zahiri hilat, üzerinde bulunduran kimse, zulmünden korktuğu zorba ve zalim bir kimseye beddua ederse, o kimse anında yok olmuş olur.

Kaderleri ancak, büyük ve azametli Allah takdir ve tayin eder. Çünkü o tekdir ve ondan başka Allah yoktur.

Türkçe okunuşu şöyledir:

“Allahümme ente-Ilezi kabadta nasıyete külli mahlukin ve entellezi evsalte rizkuke li külli mahlukin. Ve ente-llezi faddalte esarel maani fi külli merzukın, tekbadül ervah anil eşbah indel memati, ve tabsütul ecsade bi kudretikel baligatü inde İadetİl-hayati ve tühyil izama vehiye remimin fi esrail evkati, ve ta’ti küllü zi hakkın hakkakü ellezi kaddertehü lehti, vakte holkuke zzerrati. Es’elüke bi sırrı halllüke fi makamil incilai ve bl nuri kayyumiyyetüke ala mevatmil itidali, en tabsut ala kalbi ve ruhi sırrül erzak ve en tahrüc min nefsi asarül küfri vel nifak!, ya men bi yedihi ahdil misaki, fi yevmi! telaki. Allahümme ic’alni mabsutan fil külli Makbudin ve ma’rudan ledeyke fi Batıni külli ma’duni. Ve erzıkni bi fazlikel azimli amiml, min sırrıl feyzatı ve min cehril kabzı kabzeten ve min envarll bastl bey aten li ahzi asare rahmetüke fil ekvani ve edrikü asara re’fetüke inde-ttecelliyati inneke kadimül ihsani ya kabıd…”

EL-KÂBİD isminin zikir adedi (903); Zikir saati Müşteri, günü Perşembedir.

Perşembe günü müşteri saati sabah erken gün doğar­ken ve ikindi sonrasıdır.

  1. Saatine ve usulüne uygun olarak yapıldığı takdirde, yüce Allah’ın kabza-i tasarrufunda (elinde) bulunan bütün işlere ulaştırır, insan kısa yoldan muradına erer. Eğer istediği şey dine uygun ve helal ise, ne dilerse dilesin hemen olur. Bu mübarek isim, tesir gücü en fazla olan isimlerdendir.
  2. Her gün, 903 kere ve özellikle Perşembe günü Müşteri saatinde zikrine devam edenin dostu ve ahbabı çok olur.
  3. Şerrinden kurtulmak istenilen ve zulmünde ısrar eden zalim bir kimseye karşı, Salı gecesi, gece yarsından sonra Allah rızası için dört rekat namaz kılınır ve her reka­tında Fatiha’dan sonra zamm-i sure olarak”Fil Suresi”oku­nur, namazdan sonra da 10 bin defa “YÂ KABID” okunur ve ıslahı mümkün olamayan zalimin bertaraf edilmesi veya kahrı için dua edilirse zalim, ya zulmünden veya hayatın­dan vazgeçmek zorunda kalır, helak olur.
  4. Dört gün 903 kere vird edinip okuyan kimse, düşma­nın şerrinden emin olur, huzura kavuşur.

40 lokma ekmek üzerine yazıp 40 gün birer lokma yi­yen kimse ömür boyu açlıktan emin olur, güven içinde yaşar.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Kuddüs

El – Kadir

El – Kebir

El – Kerim

error: emeğe saygı lütfen !!