El – Kuddüs

kuddus

EL-KUDDÜS: Hatadan, kusurdan, eksiklik ve acizlikten temiz, pak ve müberra, mukaddes ve münezzeh olan demektir.

El-Kuddûs, ayrıca, bütün mahlûkatı maddi ve manevi kirlerden, ayıplardan ve günahlardan temizleyip arındıran anlamına da gelmektedir. Bu anlam Kuddüs isminin bize bakan yönüdür de diyebiliriz.

Yüce Allah, Kuddüs isminin bir gereği olarak, yerlerin ve göklerin kirlerini ve pisliklerini yağmurlar, karlar ve dolularla temizler. Soğukla, sıcakla dezenfekte eder ve mikroplardan arındırır; yeryüzünü insanlar için hazırlar, sağlam, sağlıklı ve güvenli bir karargah haline getirir. Bunu bazen insanların eliyle, bazen hayvanlarla bazen de toprakla, suyla yapar. Dağları yağmurlarla temizlediği gibi, kurumuş otları ve yaprakları toprağa gübre yaparak, odunları zamanla petrol veya kömür yaparak dönüştürüp temizler. Denizleri dalgalarla temizlediği gibi, karaları rüzgârlarla temizler. Bazen ölmüş hayvanları bir başka hayvan grubuna yem ederek temizler, bazen de yem olanlarla temizler. Leşleri bazı hayvanlar için bir ziyafet yaptığı gibi… Onların kalıntılarını da bakterilerle küçülterek yok eder.

Kısacası evrende bu ismin tecellisi çoktur ve çok değişik şekillerde karşımıza çıkar. Bazen insanların gönüllerindeki küfür kirini iman ve tevbe ile temizler, şirkten tevhide ulaştırır; bazen günahlarımızı zikir ve teşbihle temizler, rahatlatır. Bazen bunalmış ruhlara ferahlık vererek ağırlıklarını alır, huzura kavuşturur.

Kul, Rabbini akla gelebilecek bütün noksanlıktan, kusurdan, hatadan tenzih ve takdis etmelidir. Allah’ın kendisini tarif ettiği şekliyle tanıyıp bilmeli ve inanmalıdır. Her çeşit eksiklikten, zafiyetten ve kusurdan uzak olduğunu bilip iman ve idrak etmeli; bu iman ve idrak etme halini de hayatında uygulayıp izan (anlayış, inanış) haline getirmelidir. Nitekim az önce okuduğumuz ayette yüce Allah kendisini böyle anlatıyordu. Biz onu ancak kendi anlattığı şekilde bilip inanmakla mükellefiz ve ona bu şekilde inanmalıyız.

Takdis ve mukaddes kavramları da yine “Kuddûs” fiilinden gelmektedir. Temizlenmiş, takdis edilmiş, kutsanmış I bi anlamları vardır. “Kuddûs”, Kur’an-ı Kerimde, değişik anlamlarda ve birçok yerde geçmektedir. Bunlardan birkaç tanesine göz atalım…

‘Muhakkak ki ben, evet ben, senin Rabbinim! Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen temiz vadi Tuva’dasın.(Taha. 20:12}

‘Ey kavmim! Allah’ın size yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek bönmüş olursunuz “(Maide 5:21)

Allah {c.c), hiçbir eksiklik, hiçbir hata ve kusur izafe edilemez “ O şeklen nasıl bir şeydir?” diye hayal de edilemez. Çünkü İnsan görüp bildiklerine göre hayal kurar. Allah ise yaratılmamıştır ve Onu hiçbir göz görmemiştir. 0 görülüp bilinen ve yaratılanların, yaratılmışların hiçbirine benzemez. Yüce Allah, kullarının kurabileceği her türlü hayalin ötesindedir:

“O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı, yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler o’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O, galip olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır.”(Haşir; 59:22-24)

Aynı zamanda Cebrail (a.s) için de”Ruhu’l-Kudüs:Temiz ruh, mukaddes ruh*olarak kullanılmaktadır ki, bu konudaki ayet şöyledir:

“Celâlim hakkı için Musa’ya o kitabı verdik, arkasından birtakım peygamberler de gönderdik, hele Meryem oğlu İsa’ya apaçık mucizeler verdik, onu Rûhu’l-Kudüs He de destekledik…”(Bakara, 2:87)

“De ki: Onu, Mukaddes Rûh, iman edenlere sebat vermek, Müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için, Rabbin katından hak olarak indirdi”(Nahl, 16:102)

Hak Teâla’nın bu yüce adı daimi (El Melik) adı ile birlikte anılır. Çünkü bu adda rahmeti ruhaniyetin sırrı vardır. Ve bu da (El Melik) adından gelmektedir. Yani ona eştir.

Meleğinin adı Enyaildir. Bu meleğe dileğini yaptırmak isteyen bir kimse, Cenabı Hakkın bu yüce El Kuddus adını çokça an-malıdır. Bu takdirde Melek (Enyail) (s.a.) hemen icabet ederek, o kimsenin haceti ne ise görür.

Ancak bu dilek ve duaların kabulünün hepsi, helâl bir şey istenmesine ve zikirde bulunulduğu zaman da, yine buna ve iç ve dış temizliğine dikkat edilmesine bağlıdır.

İyi ahlakın, dürüstlüğün, saf ve tam bir inancın da bu dua ile birlikte kalpte ve bedende yer etmesi de şarttır.

Bunların elde edilmesi ile birlikte edilecek dua ve anıların hayırlı bir saatte yapılmasına da dikkat edilmelidir. Bütün bunları yerine getirdikten sonra hayır ve bereket kapılarını, dünya ve ahiret nimetlerini de elde etmiş olursunuz.

Dilersiniz dünya için değil, ahiret için olmasına da dikkat etmelisiniz. Hak Teâlâ Kur’an-ı Kerim’inde şöyle buyurmaktadır: (Vel ahiretü hayrün ve ebka), yani “ahiret için yapılacak istekler kalıcı ve hayırlıdır.”

Duanın okunuşu:

“Ya Kuddüs entel Mukaddes alel ıtlak ve entel zahirü bi faz-like fil âfak ve entel mücidü li dekaikül marifeti ala sahaifül evrak. Bike tekaddeset el bevâtinü vel zevahirü ve minteke te-nevveret el basirü vel nevazirü. Ve fike incelet esrarü ervahil sevairü el damairü an harakâtül havatürü. Eselüke mukadde-matül tezellül vel iftikar, ve bi sırrı ma edrecetü vakıfen ala ademi el tahaşşüt vel iftikar, ve bi sırrı ma edrecete hafi se-radikati kudsike ve bi nuri ma evda’tehö fi mekaidi izzü ünsike ve bima betebtehü tahte azametüke ve riddi Kibriyâüke ve bima ahfeytehü fi libası mecdike ve bima arreftehü evliyaike, ve ukali enbiyaüke, ya men fatara bi ilmihal Kadim, Sümüvvikel semavâti veya men nasabe bi sırrıhil kavimü tebeyyühil cihati. Kaini bi fazlikel emimi mimma yatafü havle emrüke bi havlike ve kuvvetike, İlâhî Entel sermediyyül Ebediy el münezzeh an en yakarrib ileyke ahad. Fe yüdrikü bil hissi ve yeb’üdü minhü anil hissi, ferzukni hayate zatüke ve nurü tenzihi sıfatüke minel ûlumil şerifetil külliyyetil ilâhiyyeti. El müteallıka bil ma’lumatil evveliyeti, ve eb’idha bi nârike fi bat-ni bütunil müşahhasat elgayrel müstahile. Allahümme entel med uv bi külli lisanin ve entel mücibü fi külli evanin. Es’elüke en tüizzeni ve tuzhir li bi te’yidike ve kuvvete şiddetüke anil mahalafat ve ittibâil şehevât ve akalibni bi yemini temcidüke anil rağbeti fil dünya, ve ezübni minni ileyke amma siva Cen-abükel Esna. Ve ahrücü bi fazlikel cemiü ve nurikel lami-ü min kitabi ünsike Ayeten kamileten etekemelü biha zaten ve sıfat ve enteşirü fil kainati ne zaren ve vaz’an ve ekşif an vechü ruhi ve sırra gatai (Iev) ve ezel an nazari hicabe (iz) ve azhir aleyye bade zevali (Ha). Hafazel hurufi ve şevâhidel maruf. Dini küllü ilmin mevsuf bu cudike ve ihsânike y falikul Rabbi vel neva, ve fatiril zerrat fi-ssemâvâtil üla. Entel zahirü, Ellatif, El Kadir, ya Kuddüs…”

Allah’ın bu şerefli ve azametli adını çokça anan kimseler kötü istek ve şehvet arzularından arınmış olurlar. Cuma gecesi müşteri yıldızının şerefli bir saatinde bu adın harflerini bir üçgen vıfk içine alıp, harfleri dörtgenlerle çevirerek, bir kağıda yazan bir kimse bunu üzerinde taşıdığı müddetçe, ahlakında bulunan kötü sıfatların hepsinden paklanır ve yeniden ahlaki vasıfları güzel sıfatlarla değişmiş ve bezenmiş olur. Bu suretle toplum

içinde sevilen ve sayılan bir kişilik kazanır.

(Abdül Kuddus) ve (İshak) adlarını taşıyan kimseler, Allah Teala’yı Kuddüs adı ile çokça anarlarsa Allah’ın hayır ve lütfunu kazanmış olurlar.

Kuddüs adının sözlü kıymeti 174, sayı kıymeti 170’dir Bu ad, her yönü ile çift anlamlı ve azametlidir.

Sözlü sayıları çift ve tek olarak dikdörtgenlidir. Parçaları
176’dır. Bu sayı Allah’ın (Mu’se) adına işarettir. Rakam sayısı 246’dır. Bu sayı Allah’ın iki adı olan (İlahi Rakib) adlarına işarettir.

Vıfkları aşağıdaki şekillerde görülmektedir.

kuddus_vefki

Ebced değeri (170);Zikir saati Müşteridir.(Perşembe ).

Perşembe günü müşteri saati sabah doğarken ve ikindi sonrasıdır. Bir de tam gece yarısı. Bu saatlerde okunursa daha etkili olacağı söylenmiştir.

1. EL-KUDDÜS isminin zikrine devam eden kimsenin, üzerinden kötü huylar temizlenip kalkar, güzel ahlaka sahip olur. Böylece kalbi temizlenip nurlarla dolar.

2. EL-KUDDÜS isminin zikrine devam etmek, insanı Allah’a yaklaştırır ve himayesine sokar. Böylece manevi bir dostluk oluşur. Artık o kimsenin varsa gizli sırları açığa çıkmaz. Her yerde adından hayırla ve övgüyle söz edilir.

3. özellikle Cuma geceleri okunması pek çok faydalar getirir. Mesela, korku ve evhamdan, nazar ve hasetten yani kıskanç bakışlardan korunma sağlar.

4. Cuma gecesi VEFKİ yapılır ve üzerine (170) kere (YA KUDDÜS) okunarak, ruh sağlığı bozuk, evhamlı, korkulu bir kimsenin boynuna asılarak, 7 gün aynı şekilde (170) kere suya okunup hastaya içirilirse Allah’ın izniyle hasta sağlığına kavuşur, korku ve evhamdan kurtulur.

5. Havas ilmiyle uğraşanlar, “içki, kumar ve zina gibi kötü huylara müptela olmuş bir kimse, VEFKİNİ yaptırıp üzerinde taşıyarak, her gün bir bardak suya (170) kere bu esmayı okuyup üfleyerek içmeye devam ederse, kısa zamanda bu huylarından kurtulur” demektedirler.

6. Ruhani varlıklarla bağlantı kurmak için, devamlı olarak bu ismin zikredilmesi ve her üç, beş veya yedide bir; “Sübbûhun, Kuddûsün, Rabbünâ ve Rabbü’l-Melâiketi ve’r-Ruh” denilmesi gerekir.

Böyle yapıldığı takdirde, kısa bir zaman sonra, zikri çeken kimseye olağanüstü haller belirir; ışıklar ve nurlar görmeye başlar. Önce sadık rüyalar, sonra da açıkça ruhanileri görür. Altıncı hissi açılıp etkinleşir, dışa karşı etkisi artar. Bilhassa ruhsal hastalıklara ve saraya müptela olmuş kimselerin tedavisinde etkili olur.

“EL-KUDDÜS” ismi şerifi ile ayrıca; vesveseye, melankoliye, hayalet görmeye, uykuda veya uyanıkken korkup ya, cinlerin baskılarına karşı 170 kere okunarak Allah’a Sığınılırsa etkili olur ve bu tür rahatsızlıkları uzaklaştırır.

7. Bir anlamı da temizleme, takdis etme olan “El Kuddûs” isminin zikrine devam eden kimse, her türlü şehvetten ve yüz kızartıcı suçtan, kusurdan temizlenir, nuranilik kazanır.

8. Cenab-ı Hak, bu isminin bir yönüyle evrendeki pislikleri giderip, temizlik ve güzelliğe kavuşturmaktadır. Yoksa her baharda veya yazda ölen diğer hayvanların leşleri veya ölülerin cesetleri bir yana, sadece sinekler bile dünyamızı kokutmaya yeter de artardı bile..

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Kerim

El – Kadir

El – Kahhar

El – Kayyum

error: emeğe saygı lütfen !!