El – Müntekim

muntekim

EL-MÜNTEKİM: Dilediğine ceza vermede şiddetli davranan; suçluları müstahak oldukları cezaya çarptıran.. Acizlerin ve zayıfların alamadıkları intikamı, onların yerine zalimlerden, zorbalardan alan…

“O, sana Kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğ­rulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat’ı ve İncil’i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan’ı da indirdi. Şüphesiz, Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, mutlak güç sahibi­dir, intikam sahibidir.”(ÂI-i İmran, 3:3-4)

Bu adın içinde Allah’ın azametli adından bir harf vardır. Hiz­met meleğinin adı Hz. (Anyail)dir. Bu büyük meleğin emrinde 4 yardımcı melek, ve bu dört meleğin komutasında da, her dizi (230) ar melekten meydana gelen (230) ar melek bölüğüne komuta etmektedirler.

Bu adın hizmet meleğini da’vet ederek ondan bir dilekde bu­lunmak isteyen bir kimse bu adı çokça anarak, duayı da oku­malıdır.

Duanın Okunuşu:
“Yâ Müntakim! Entellezi kahnarte eî cebâbirete ve keserte el ferâinete bil fenâivezzevâli, es’eliike bir esrari envaril visali fi makâmil imtisâlî en takdi hâcetı ve ta’sumeni min nazretil intikamı, ve en tec’alni min ehli! keremi vel in’âmi, ve en tetevelleni indeke kabilen sırrı, sselami inneke ente-llahü zül celali vel ikrâm…”

Bu parlak ve gizliliği olan Kamerî ad, Hz. Azrail’in anısı olan adlardan biridir. Bir kimse bu ulu adı sıkça andığı takdirde, Hak Teala, kendisine düşmanlık gösteren zalim ve zorbalardan o kimsenin intikamını alır.

Bu adın sayıca kıymeti 630’dur. Bu sayı dikdörtgen ve çift ve tek sayıdır. Parçası 1252 fazladır ve Hak Tealanın (kavi zahir) adlarına işarettir. Harflerinin adları 868 olup bu da yine Allah’ın (Züttül-Bedi’) adlarının işaretidir.

Bu adın kıymetli bir vıfkı vardır ki, bunu ancak celalli ve hey­betli olanlar bilirler.

Bu vıfk aşağıda görülmektedir.
muntekim_vefk

EL-MÜNTEKİM isminin zikri (630) adettir. Zikrin saati Merih; günü Salı’dır.

Sabah erken ve ikindi sonrası. Gece ise tam gece yarısı okunabilir.

1. El-Müntakim ismi de, “EL-KAHHAR” ve “EL- CEBBAR” isimleri gibi, Allah (c.c)’ın kahredici isimlerindendir. Düşmanlardan intikam almak için üzerlerine okunur. Kahredici isimlerin başında gelen bir isimdir.

Havas alimleri bu ismin Hz. Azrail (a.s)’in zikri olduğunu söylemişlerdir.

2. Her gün (630) defa “Yâ Müntakim” diye zikreden kim­seye hiçbir düşmanı zarar veremez. Zarar vermek için uğ­raşanların kendileri zarar uğrarlar.

3. Kahır ve helaki hak etmiş bir kimseye 7 gece üst üste (3969) kere”Ya MüntakirrT’okunsa ve sonunda; “YaRabbi, Ya Cebbar, Ya Müntekim!Sana sığınıyorum; falan kimse­den hakkımı ve intikamımı al!” diye dua etse, Allah (c.c) o kişiden mazlumun intikamını alır, ahım yerde bırakmaz.

Evet, yaptığımız duaya cevap veren Allah, bizim için gerekli görürse intikam alır ve mazlumun hakkını korur. Ancak, bizim Peygamberimiz (s.a.v), hemen hiç kimseden intikam alma yoluna gitmemiş ve beddua etmemiştir. Kendisini çok bunaltan ve kinlerini İslam Dininin yayıl­masını engelleyecek şekilde ilerletip savaşma ve öldürme şeklinde gösterenleri bile Allah’a havale etmiştir.

Doğup büyüdüğü şehri kendisine haram edip yurdun­dan yuvasından sürüp çıkaranları dahi bin defa eline fırsat geçtiği halde affetmeyi tercih edip intikam almayı düşün­memiştir. Eğer O (s.a.v), intikam almaya kalksaydı, o kadar çok sebebi vardı ki, kimse ona kalkıp da “Neden intikam aldın?” diyemezdi… Bunların ötesinde beddua etseydi daha ağzından çıkar çıkmaz hiç şüphesiz Allah, onun düş­manlarını kahrederdi. Bu yüzden bizler de her önümüze gelene ah edip, beddua ederek intikam almaya kalkma­malı gerekirse en kötü durumda Allah’a havale etmeli, “Al­lah seni bildiği gibi yapsın”demeliyiz..

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Mukaddim

El – Muhyi

Malikül Mülk

El – Mu’izz

error: emeğe saygı lütfen !!