El – Mukaddim

mukaddim

EL-MUKADDİM:Takdim eden; dilediğini öne alan ve ileri geçiren; her şeyi yerli yerine koyan. Mesela ecel konusundaki şu ayetlere bakalım:

“Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, „.ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.”(A’raf, 7:34)

“De ki: “Allah dilemedikçe, ben kendime bile ne bir za­rar, ne de fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilir­ler ne de öne geçebilirler.”(Yunus, 10:49)

Allah (c.c), dilediğini yapmaya gücü yetendir. Ona mani olabilecek, yaptığını engelleyebilecek hiçbir varlık yoktur. Mülkünde ve idaresinde tek tasarruf sahibidir. Bunun yanın­da dilediğini de erteler, engeller; sona bırakır. Buna da kimse itiraz edemez. Dualarımız bazı şeylerin engellemesine sebep olabildiği gibi, bazı dualarımız da bazı şeylerin öne gelmesi­ne öne alınmasına sebep olabilir. Önemli olan ve lazım olan dualarımızı samimi ve içten yapmak, Allah’a razı etmektir. O bundan hoşlanıyor.

Öte yandan yaptığımız duaların kabulü veya ertelenme­si de yine onun bize olan merhametinin eseridir. Beddua etmemiz veya “al canımı Allah’ım, kurtar beni” türünden, is­tediğimiz bela ve musibetleri de hemen verseydi şu an biz olmazdık. Kim bilir kaç defa bu tür şeyler istedik… Sadece biz değil, günah işleyen ve isyan eden milletler de öyle… Ama Allah sabrediyor ve her şeyi yerinde ve zamanında yapıyor. Kullarının olgunlaşmasını, sakinleşmesini bekliyor. Yaptığına pişman olmadan önce ona zaman tanıyor. Tevbe için fırsat veriyor…

“İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler.. Helâk edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmiştik.”(Kehf, 18.59)

“Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.”(Müzzemmil,73.11)

“Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı!”(Târık, 86:17)

Bu adın içinde Allah’ın en azametli adından iki harf vardır. Hizmet meleğinin adı Hz. Kasyail’dir. Emrinde de 4 büyük melek bulunmaktadır. Bu dört melekten her biri 184 er meleğe komuta etmekte ve bu 184 er meleğin emrinde de yine her birine bağlı 184 er diziden oluşan 184 er melek vardır.

Bu adı çokça anarak, hizmet meleğini çağırmak isteyen kimse, gerekli şartlarda yaparak, aşağıdaki duayı okumalıdır.

Duanın okunuşu:

“Ya Mukaddem! Ente-llezi kaddemte ehlal vilayeti ila daril huludi ve fehhemtehüm esrare meratibil keşfi ve şşühudi ve nevverte basairehüm Ii rü’yeti asare tecelliyatil Melikül Ma’budi, es’elüke bi kudretike elleti kadderte biha ala cemii halkike ve bi rahmetike elmünbessetü ala ehliberrike ve bah-rike en tec’aleni mukaddemen fil hayrati sabikan ileyke ala cevadil maarifi ve-ttaati mukbilen aleyke fi esrail evkati ya men bi yedihi mekalidel gaybi ve-şşehadati, ve bi kudretike mekalidel arzi ve-ssemavati ve ehlil saadati vel şekavati.”

Allah’ın bu parlak adını sıkça anan kimseler, kudretli olurlar ve hükümlerini diledikleri nispette sürdürürler. Bu adı temiz bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan kimseler ise bu adın sayı kıymeti kadar da andıkları takdirde, bir başkasından bir dileği varsa, o isteğinin anında yerine gelmiş olduğunu görür. İlahi olan bu adın büyük bir kuvvet ve manevi etkisi vardır.

Bu adın sayıca kıymeti, lafzı olarak 184 parçası da 1089’dur. Çift ve tekden meydana gelmiştir. Ve Hak Teala’nın (Ali) yani yüksek adının işaretidir.

Bu adın vıfkı aşağıda görülmektedir.

mukaddim_vefk

EL-MUKADDİM isminin zikri (184) adettir. Zikrin saati Zühal; günü Cumartesi’dir. Cumartesi sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası okunabilir. Gece okumak için de tam gece yarısıdır.

1.Şartlarına uygun olarak “EL-MUKADDİM” isminin zik­riyle meşgul olan kimsenin büyükler ve yetkililer arasında sözü geçerli olur; zamanla kendisi de onların arasında yerini alır.

2.Gelmesini istediği bir kimseyi düşünerek, birkaç gün (184) kere, “Ya Mukaddim” şeklinde okuyarak bu ismin zikrine devam eden ve istediği kimseyi getirmesini Cenab-ı Hak’tan isteyen kimse, kısa zamanda bu isteğine kavuşur, is­tediği kimse ayağına gelir.

3.Bir öğrenci veya başka bir konuda imtihan olmak iste­yen kimse, imtihana (sınava) girmeden önce bir pirinç tanesi üzerine (181) kere “Ya Mukaddim” esmasını okuyup yutan kimse, Allah’ın izniyle sınavı kazanır.

4.Savaş sırasında düşmanla karşılaşıldığı zaman okunsa zafer elde edilir.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Mütekebbir

El – Müzill

El – Muhyi

El – Mü’min

error: emeğe saygı lütfen !!