El – Hasib

hasib

EL-HASÎB: Bütün varlıkların, hayatları boyunca, gizli veya açık yapıp ettikleri bütün iş ve davranışlarının ka­yıt altına alıp çetelesini tutan; hesabını gören ve her şeye gücü yeten…

“Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap veril­miş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, ara­larındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah he­sabı çok çabuk görendir.”(ÂI-i İmran, 3:19)

Kıyamet günü, bu dünyada yaptıklarımızdan dolayı kulları arasında hesap görecek olan Allah (c.c), bu dün­yada yaptıklarımızdan dolayı derlenip toparlansınlar diye kullarına tevbe imkanı veriyor. Bu yüzden günahların, hataların, hatta isyan ve inkarın bile cezasını erteleyip ge­ciktiriyor. Ancak kıyamet günü, bunların hepsini toplayıp yazdığı veya yazdırdığı kişinin amel defterini boynuna asacak ve neler yaptığını, yapmadığını kendisine göste­rip hesabını adil bir şekilde görecek, kişiye de gösterecek. Gösterecek ki, yaptıkları sorulduğu zaman “bunu ben yap­madım” deyip inkar etmesin; yapmadıkları için de “ben yapmam gereken ne gerekiyorsa yaptım” deyip sahiplen­mesin ve övünmesin, övünemesin…

“Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapı­lan İş,) bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz (herkese) yeteriz.”(Enbiya, 21:47)

İşte, inkarın veya boş sözün kâr etmeyeceği o an:

“Her insanın amel defterini boynuna doladık, kıya­met günü açılmış bulacağı kitabı önüne çıkarırız. “Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin ye­ter!” derîz,” (İsra, 17:13-14)

Bu adın ayrı bir azameti ve özelliği vardır. Ondaki sır haset ve kıskanç gözlerin bakışlarını perdeleme gücüdür. Ayrıca düşmanlar, bu adı çokça anan kimselerden uzaklaştırma gizliliğine de sahiptir.

Bu yüce adın hizmet meleğe, harflerinin sayısından yaratılmıştır. Adı (Milyail)dir. Ve 4 büyük yardımcı meleği vardır, bu dört meleğin her birinin emrinde (80) ar, bu(80) meleğin her birinin komutasında da yine (80) er melek bulunmaktadır. Bu meleklerin hepsi insanlara yardım etmekle ödevlendirilmişlerdir.

Duanın okunuşu:

“Ya Hasîb! Entellezi tecmaül müteferrikat li izharittevhid, Ve entellezi ferrakte cemiü-zevati fi makami-tta’diii, ve ellefte beyne müteferrikatü-ssuduri li i’tila fil esrari ve hakâikul umu-ri, Es’elüke bi sırrı ilmikel meknüni ve basta hükmike fi ğamidi ilmik in terzukani bi gayri hisabin ve en tedhulenil cennete ve teftahü li ebvabel ğınâ vel hitabi bi yüsrin ve afiyetin ya Rabbel Alemin…”

Rızkının bol ve isteklerinin yerine gelmesini isteyen kimseler, bu adı çokça anmalıdır. O takdirde duaları kabul edelmiş olur. Çünkü bu ad, Allah’ın azametli adına işarettir. Vereceği hesaplar varsa, ve bunları vermekden korkuyorsa, yine bu adı çokça anan kimsenin korkularını Hak Teala kalbinden siler, kendisini de bereketli kılar.

Gizli bir işe girişmek isteyen kimseler de Hasib adını Cuma gecelerinin ilk saatlerinde Zühre yıldızının parladığı şerefli bir vakitte akik taşlı olan bir mühüre yazıp ve yazarken de daimi olar bu adı anar, ve bu yüzüğü parmağında taşırsa, artık kendişinin heybetli görünüşünden, kimse ona bakamaz. Her görende onu sever ve sayar kalben kendisine bağlanır. Bu addaki ululuk herkesin o kimseye karşı bir yakınlık duymasına sebep olur.

Bu adın sayı kıymeti 807dir. Bu adın bir özelliği de şudur. Sayıca bir harfe dönüşür. Örneğin (Fa) harfine döner. Burada temel hesaplaşma, hesaplaşanlar arasındaki her ikisini ayıran bir çizgidir. Bu da anlaşmamazlıkları keser atar. Hesabı gören kimse, iki tarfa arasında ayırıcı bir sınır çizgisi demektir.
Bu ad aynı zaman (Kafi) yani yeterli manasına da gelir. Ye-terlilik, kifayetli durumunda olanlar arasında da bir sınır çizgisidir. Bu parçaları fazla olan sayılardandır. Ve Hak Teala’nın (Münci) kurtarıcı adına işarettir ki, kifayet sıfatının bir gereğidir. Ve kimseye muhtaç olmamaktır. Cenabı Hak bunun için (Ve kefa billahi hasiben) ayetini indirmiştir. Kur’anı Kerim’in 21. Enbiya Süresi’nin 47. Ayeti olan bu ayetin Türkçe anlamı şöyledir:
“Bizim hesap görmekliğimiz, bu yoldaki bilgimiz yeterlidir.”Hak Teala bu ayeti indirtikten sonra, şöyle devam buyurmuştur.“Sonradan Allah’tan korkanları kurtaracağız” ayrıca bu ad, Cenabı Allah’ın Müsebbib adının da işaretidir. Allah bir kulu ile hesaplaşmaya kalkarsa, bu hesabın hücceti olan sebepleri de ileri sürer. Bunun için sebebi gerektiren (b) harfi (Hasib) adının son harfidir. Hak Tealanın Vafi adına gelince, bir kimseyle hesaplaşan birini, hesaplaştığı kimsenin malı hakkında bilgisi varsa, o kimsenin yerine bu hesabı ödemiş olur. Bu hesap ya fazla veya eksik kalır. Hesaplaşmadan önce bunu bilmek lazımdır. Hesaplaşmak isteyen kimse rakamlarla hesaplaşmak zorundadır. Yani hesabını sayı ile yapar. Tıpkı terazi ile tartılır gibi bu hesapda eksik veya fazlanın harça ödenmesi gereklidir.

Bu adın harflerinin adları itibari olarak 143’tür. Ve Hak Teala’nın Mübin adının işaretidir. Diğer açıdan bu sayı 146’dır ki, bu da yine Allah’ın herkese karşı Kafi yani kifayetli geldiğinin bir işaretidir. Ve bütün adları nefsinde toplamaktadır.

Bu adın vıfkı aşağıdadır.

hasib_vefk

EL-HASİB isminin zikri (80) adettir. Zikir saati Zühre, Cuma.

Yani sabah erken, gün doğarken ve ikindi namazı son­rası… Gündüz vakti olmayıp da gece okumak isteyenler ise akşam namazı sonrası ve tam gecenin yarısında oku­yabilirler…

  1. Bu ismin tertibini yerine getiren kimse cömert olaca­ğı gibi, çok cimri bir kimse üzerine okunursa, o da cömert­lik yarışında öne geçer.
  2. Bu ismin, gönülleri teshir etmek için bildirilen isimler arasında yer almaktadır.
  3. İşlerinde zorluklarla karşılaşan kimseler, her gün (720) defa “EL-HASİB”,isminin zikrine devam etse, zorluklar, ko­laylıklara dönüşür, beklemediği yerlerden imkan ve fırsat kapıları açılır ve rızkı kendisine koşar, işleri düzene girer.
  4. Akrabalarından korkan bir kimse bu ismi, her gün, güneş doğmadan (70) kere okusa, akrabalar arasındaki düşmanlık kalkar, dostluk ve ünsiyet olur.
  5. Bu ismi her gün (80) defa zikredenler, düşman, ha- setçi, göz değmesi (nazar), hırsızlık gibi hastalıklardan Allah’ın izni ile güvende olur.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Hakem

El – Halim

El – Hafid

El – Hakk

error: emeğe saygı lütfen !!