El – Basit

basit

EL-BÂSİT: Lütuf ve hikmetiyle istediğinin rızkını açıp genişleten. Darlık ve sıkıntıdan kurtaran, genişletip açan, yayan…

Kullarının ihtiyaçlarını veren, işlerini yoluna koyan, kalplerini hidayete açan, nefisleri temizleyip arıtan, ruhla­rına genişlik veren Allah’tır. Yüce Allah’ın bu ismini daha iyi anlayabilmek için şu ayetlere bakmak lazım:

“Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırla­yın. Hani bir topluluk size el uzatmaya (tecavüze) kalkış­mıştı da, Allah (buna engel olmuş) onların ellerini sizden çekmişti. Allah’a karşı gelmekten sakının. Mü’minler yal­nız Allah’a tevekkül etsinler.” (Maide, 5:11)

“Allah, rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Hâlbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir ya­rarlanmadan ibarettir.”(Ra’d, 13:26)

“Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından ha­berdardır ve onları görmektedir.”(İsra, 17:30)

“Allah, kullarından dilediğine bol verir ve (di­lediğine) kısar. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla

bilendir.”(Ankebût, 29.62)

“Allah’ın, rızkı dilediğine bol verdiğini ve (dilediği­ne) kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.”(Rum, 30:37)

Bu konudaki diğer ayetlerden bazıları ise şöyledir: “Gerçek dua ancak O’nadır. O’ndan başka yalvar­dıkları ise onların isteklerine ancak, ağzına ulaşmaya­cağı hâlde, ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimse­nin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kâfirlerin duası daima boşa çıkar.”(Ra’d, 13:14)

“Ey Muhammed, de ki: “Şüphesiz, Rabbim rızkı di­lediğine bol verir ve (dilediğine) kısar. Fakat insanla­rın çoğu bilmezler.”(Sebe, 34:36)

İşte bizler, Ümmet-i Muhammed (s.a.v) olarak, bunu bilmeyen nankör çoğunluktan ve ondan istemeyi unutup başkalarından isteyenlerden olmaktansa, bilen azlardan ve şükredenlerden olalım ama insanların hepsinin bilme­si için de elimizden geleni yapıp Rabbimizi duyuralım ve sevdirelim ki, o da bizi sevsin… Bu konudaki başka bir ayette de şöyle buyrulmaktadır:

“De ki: “Şüphesiz, Rabbim rızkı kullarından diledi­ğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir.

O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”( Sebe, 34.39)

Allah (c.c), mülkün sahibidir, bize verdiklerinden bizim de vermemizi ve ihtiyaç sahiplerine harcamamızı istiyor ki, verdiklerimizi kaydedip bildiğini de burada göz ardı etme­memizi hatırlatıyor. İstemenin bir yolu da demek ki verip rızasını gözetmek ve verdiği takdirde bizim de başkalarına vereceğimize Allah’ı inandırmak…

Son olarak şu ayete de bir göz atıp sırlarını derin derin düşünelim:

“Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediği­ne rızkı bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir.”(Şûra, 42:12)

Demek ki, göklerde ve yerde bulunan bütün kapılar, kilitler ve anahtarları onun elinde. Hazineler onun izniyle açılacak, onun hazinedarlarına o hükmedecek ve açtırıp bize ihsan ve ikramı da yine o sağlayacak. Bu dünyadaki bütün kilitli kapıları ancak onun izniyle ve onun vereceği anahtarla açabileceğiz…

Özellikle düşünülmesini istediğimiz bu ayete dikkat edin lütfen…

Hak Tealanm El Basit adı, sıkıntı ve darlıktan kurtulmak İçin kullarına hibe edilen yüce bir addır. Bu adla Hak Teâlâ’yı anan kimselerin gönüllerine güneş doğmuş gibi feraha ererler.

Bu adın hizmet meleği (Batyail A.S.)’dır. Bu meleğin buyruğu altında 4 komutan melek vardır. Bu dört melekten her biri de 72 şer meleğe komuta etmekte olup, bu 72 meleğin de yine 72 biner yardımcısı bulunmaktadır. Bu meleklerin ödevleri bağış işleri ile uğraşmaktadır. El Basit adını süresiz anan kimseye bu adın hizmet meleği iner ve o kimsenin dileğini yerine getirir.

Duanın Okunuşu:

Allahümme ente-Uezi tabsutül ervah fil secad ila zevatiha ve ente-Uezi tecmaü fil fuadi ve kalbül füadi sir. İnneni enne-llahü la İlâhe illa ena yevme-ttenadi, Es’elüke bi sirrikel camiü ve nûrikel lamiü bi külli mesmûin ve sâmiin, en terzukanil itti-lae ala meratibi cenabike fil vücudi bil esrarü-lleti edrecteha fil Makamil Mahmudi. Vabsut kalbi fi arzil vilayetül kübra ve enşür sırri li neyli hakaike asarül EsmaUl Hüsna ve ic’alni mabsutan bil infakı mutasarrifen fi hazainil erzaki ya men bi yedihil hükmü alel itlak ve indehü el halaku ya basit…”

Şiddetli üzüntü ve kederli olan kimselerle, bir şeyden korkan ve çekinenler, (Basit) adını çokça anarlarsa üzerlerindeki korku ve çekinme hemen geçeceği gibi üzüntü ve kederleri de bir anda sevinç ve neşeye dönüşür.

(Basit) adını bir Cuma günü bir mühüre kazıyıp, üzerinde taşıyan bir kimse kalp huzurunu içinde yaşar. Keder ve üzüntü nedir bilmez. Bütün günlerini neşe içinde geçirir, üzerine bir sevimlilik hali gelir.

Kendisini görenler onu sever ve onunla dost olmaya çalışırlar. Dini bütün, cezbe sahibi bir kimse bu adı anınca rızkı bollaşır. Kalbi ferahlar ve bilgi ile dolar.

Bu ad Allah’ın büyük meleklerinden İsrafil (as) anısıdır. Azrail (as) nasıl ki ruhları almaya memur ise, İsrafil (as) insanların gizlilikleri ile ilgilidir.

Allah’ın bu yücede adı daha çok ismi (Mahmud) olan kimselere uğurludur. Ve zikrederlerse, onlara yarar. Bu adı anmaya devam edenlerin hem rızkları bollaşır, hem de ruhları hafifler ve huzur içinde yaşarlar.

Bu ilahi ad, Cenabı Hakk’ın yakın manasına gelen (Karib) kelimesinin bir işaretidir. Bu adın sayı kıymeti 72’dir. Burada iki sayısı yedi sayısını işaret eder. Geri kalan 70 sayısı da üstünlük ifade eder ki, (elsin) harfinin gerektirdiği kuvvet ve gücüdür.

Harflerinin adı 249’dur ki, bu sayı Hak Teâlâ’nın yüce adı (Zahir) adının işaretidir.

(Basit) adının vıfkı aşağıdaki şekildedir.

basit_vefk

EL-BÂSIT: İsminin zikri (72) adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır.

Cuma günü Zühre saatini biliyorsunuz ama gene de hatırlatalım sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası ile ak­şamdan sonra ve gece yarısı.

EL-KABIZ ismi ile sıkıp daralttığı rızkı, ruhu veya sınava soktuğu kişiyi veya kişileri, EL-BÂSIT ismi ile de rahatlatır, genişletir, bolluk ve berekete ulaştırır.. Sıkıntı çekenlerin belirtilen miktarda ve saatinde okuması sıkıntıdan kurta­rır.

  1. Belirtilen miktarda (72 defa), her gün sabah nama­zından sonra vird edinip okuyan kimse, rızık bolluğuna, mala-mülke kavuşur, dünyalık sıkıntısı çekmez.
  2. Her gün 72 defa okuyup vird edinen kimse, herkes tarafından sevilip sayılır, çevresi genişler, kapalı kapılar açılır, malı ve parası artar.
  3. Temiz ve ince bir kağıda Vefki yapılıp karasevdaya veya ruh hastalığına tutulan kimseye yutturulsa şifa bulur. Kağıt yerine temiz bir porselen veya cam tabağın tabanı­na Vefki yapılıp su ile silinerek 7 gün içirilse yine hasta şifa bulur. Her hafta bu Vefki yenileyip suyundan içmeyi adet edinen ve 72 defa zikretmeye devam kimse, ruhen ve kalben inkişaf eder, kalbinde hikmet pırıltıları belirmeye başlar…

Bu son iki isim, özellikle ruhsal hastalıklara ve tedavile­rine yöneliktir.

  1. Bu isim-i şerif, ruhsal hastalıklara iyi gelir çünkü, bütün sıkıntı ve üzüntülerin kaynağı ruhtur. Ruh ise kabz halinde iken sıkılıp, daralır. Yukarıda izah ettiğimiz gibi, El-Kabız ismi ile sıkılan kimse yine El-Bâsıt ismi ile açılır, rahatlar.
  2. Kuşluk vaktinde kılınan “Duhâ Namazı” sonrası 10 kere bu esmayı zikreden kimsenin rızkı, ilmi, şerefi ve itibarı artar. Ellerini duanın kıblesi olan semaya doğru kaldırıp 71 defa zikrederek yüzüne süren ise fakirlik çekmez, zenginliklere kavuşur.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Bari

El – Berr

El – Batın

El – Baki

error: emeğe saygı lütfen !!