El – Baki

baki

EL- BÂKÎ: Varlığının sonu olmayan, sonsuz ve baki olan…

Her şey bir gün kendisine ait bir sona ulaşır, her iş biter e her şey sonuna gelir ve herkes de bu sonu görür. Sonu gelmeyen, sonsuz olan sadece Allah Teâlâ’dır. Rabbimizi, gördüğümüz ve onun yarattığı şeylerle kıyaslamak yanlış olur. Başlangıcı olan şeylerin mutlaka sonu da vardır. Allah ise ezeli ve ebedidir. Başlangıcı ve sonu yoktur.

Yüce Rabbimiz kendisini bize şöyle anlatıyor:

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku  Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bu­lunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkala- rındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.”(Bakara,2.255)

“Allah O Allah’tır ki, kendinden başka hiç bir ilâh yoktur! Ezelî ve ebedî hayat ile bakîdir, zât ve kemâl sıfatları ile her şeye hâkim olup bütün varlıklar onunla kâimdir.”(ÂI-i İmran, 3.2)

Bu adın içinde de Allah’ın azametli adının bir harfi vardır. Hizmet meleğinin adı Hz. (Tığyail)dir. Ve emrinde 4 melek bulunmaktadır. Bu meleklerden her biri de (113) melekten meydana gelen (113) dizi meleğe komuta etmektedirler.

Bu adı çokça anan kimsenin hücresine bu melek iner ve dileğini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Yâ Bâkî! Ente-llezi tebka ve tüfni külli mahluk ve ente-llezi ahyeyte bi fazlike külli merzuk, ve ente-llezi ahracte men icte-beytehü minel küfri vel nifaki vel füsuk, es’elüke bi sırrı bekâike fi hulkike en terzukani bekaen la nifaze lehu ebeden ve hayaten la mevte ba’deha sermeden vela tekilni ila ahadin tarfete aynin vela ila ahadin sivâke verzukni teshirel kulubi vel ervahi, vel istilâü ala ezimmetil escadi vel ervah, inneke ente-llahül vahidül fettah…”

Hikmet nurunu taşıyan bu Rabbani azametli adı, bozulmaya yüz tutacak eşyaların, bozulmaması korkusu ile, Ayın yeni doğduğu hilal şeklini aldığı bir vakitte bir levha üzerine nakşedip yazar o eşyaların üzerine koyacak olursak, Allahın izniyle, o eşyalar hiç bir vakit bozulmaya yüz tutmaz. Bu adın anılmasını adet edinenler, yaşamı boyunca hiç bir hastalığa tutulmazlar. Dünya padişahlarından herhangi biri bu adı andığı takdirde, Hak Teâlâ o padişahın mülkünü tesbit ederek hiç bir zaman daraltmaz, afet ve belalardan korumuş olur. Bu adın sayıca kıymeti 113’tür. Bu sayı Allah’ın vahdet ve künyesinin bir işaretidir. Harflerinin adları, 166dırki bu da Hak Teâlânın (Rezzak) adının bir işaretidir. Rezzak olanda baki kalacağına göre, elden çıkan bir şeye esef edilmemesi gerekmektedir. Bu adın Vıfkı aşağıda görüldüğü gibidir.

baki_vefk

EL- BÂKÎ isminin zikri (113) adettir. Zikrin saati Güneş; zikir günü Pazar’dır.

Sabah erken ve ikindi sonrası. Gece okuması yok.

1. EL-BÂKÎ ismini saatinde ve verilen miktarda okuma­ya devam eden kimse, dileğine ulaşır.

2. Manevî birliktelik, din-iman kardeşliği ve hizmet amacına yönelik olarak bu ismin tertibini yerine getiren­ler hayret verici güzel sonuçlara ulaşırlar.

3. Dünyalık elde etmek için de bu ismin zikrinden ya­rarlanılır.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Bari

El – Berr

El – Basit

El – Batın

error: emeğe saygı lütfen !!