El – Cami

cami

EL-CÂMİ: istediğini, istediği yerde, istediği şekilde anında toplayan; kıyamet günü mahlukâtı toplayacak olan demektir.

Kuranı Kerimde birçok ayet bu konuyu anlatır. Bazıları­nı görmekte fayda vardır. İşte onlardan birkaçı:

“Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olma­yan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah va’dinden dönmez.”(ÂI-i İmran, 3:9)

“Oysa Allah size Kitap’ta (Kur’an’da) “Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müd­detçe, onlarla oturmayın, aksi hâlde siz de onlar gibi olursunuz” diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde topla­yacaktır. “(Nisa, 4:140)

Bu adın içinde de Allah’ın azametli adının bir harfi vardır. Bu meleğin emrinde 4 komutan melek bulunmakta ve herbiri (114)er melekden oluşan (114) melek bölüğüne komuta etmektedirler.
Bu adı çokça anan kimseye, adın meleği iner ve dileğini ye­rine getirir.

Duanın okunuşu:
“Yâ Câmiü! Ente-llezi cema’te beynezzerrati ala zuhuri hilkatike yevmel misâk, sümme sebbettehüm bil ahzi aleyhim bil ezeli vel itlâk, ve entellezi ahrectehüm minel vücudi el ilmil kâini bil kahri veşşikâk, es’elüke bi sırri ma evda’tehü min hakâikessıfâti vel ahlâk, en tecmaa şemli bike yevmettelâk, ve en tazhüreni ala fevâidi hükmi kavlike vel teffettüssâku bissâk, vela tühayyib recâi bi ikbâli aleyke ve vükufi ledeyke inneke ente-llahül Azizül Hallak,.”

Özellikle dağınıklıkları ve ayrılıkları birleştirici olan bu ad daha çok herhangi bir sebepten dolayı evinden uzaklaşan kimseleri tekrar yuvalarına döndürmek için kullanılır. Bu adın utarit yıldızının tabiatına bağlı bir sebepden dolayı evinden uzaklaşan kimseleri tekrar yuvalarına döndürmek için kullanılır. Bu adın utarit yıldızının tabiatına bağlı etkisi vardır.

Yolunu şaşıran veya kaybedenlerin evlerinden kaçan kimselerin geri dönmelerine çalınan veya kaybolan bir eşyanın bulunmasına yarayan bu adı bu maksatların birisi için anan kimselere Hak Teala yaptıkları duaya icabet ederek, isteklerini yerine getirmiş olur.

Bu addaki başda gelen (cim) harfinin toplayıcı, (elif) harfinin birleştirici (mim) harfinin de (meveddet) yani sevgi yakınlığı belirttiği ve ismin içinde topladığını görüyoruz. (Ayin) harfi burada atıfdır. Ve El Basit adına işarettir.
Bu adın harflerinin adı, birleştirici ve toplayıcı olan Hüve yani O’na işaret etmektedir. Ve sayıca kıymeti 114’dür ki, çift ve tekden oluşmuştur. Parçası 134 fazla olan bir sayıdır. Bu da Allah’ın Kavi adına işarettir. Çünkü dağınık ve ayrılan bütün nesneler ve benzerleri bir kuvvet harcanarak bu duruma gel¬mişlerdir. Bu toplayıcının özelliği de dağılan şeylerin kıyamet günü bir araya getirme gücüne sahip olmasıdır.
Bu adın vıfkı aşağıda görülmektedir;

cami_vefk

EL-CÂMİ isminin zikri (114) adettir. Zikir saati Müşteri; zikir günü Perşembe’dir. Perşembe sabah gün doğarken ve ikindi namazı sonrası bu esma zikredilebilir. Gece oku­malarında ise tam gece yarısı okunur.

Dikkat etmişsinizdir ki, bu ismin Ebcedi değeri Kur’an-ı Kerim surelerinin adedi kadardır yani 114. Ayrıca CEBRAİL, AZRAİL, MİKAÎL, İSRAFİL adlı dört büyük meleğin isimle­rinin de baş harflerini içermektedir. Bu yüzden oldukça etkilidir.

1. EL-CÂMİ isminin zikrine gününde ve saatinde de­vam eden kimse, kimi isterse derhal emrine ve hizmetine alabilir.

2. Bu ismin zikri gönülleri etki altına alıp teshir etmek için çok güçlü bir vesiledir. Yavuz Sultan Selim Han’ı İb­rahim Paşa’nın, bu ismin zikrine (10) yıl boyunca devam ettiği için padişahı etkilediği ve ona istediğini yaptırdığı söylenmektedir.

3. EL-CÂMİ’ ismini, virt edinip sürekli zikir haline geti­ren kimse, istekİerine kavuşur.

4. EL-CÂMİ’ ismini, her gün (118) defa zikreden kişiye, sevdiklerinin ve istediklerinin sebep ve vesileleri hasıl olur, istediğine kavuşur.

5. Bir şeyini kaybeden kimse “Yâ Câmiannâsi liyevmin lâ raybe fiîhi icma’alâ dâlleti” diye dua etse, kaybettiği şeyi bulur.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Cebbar

El – Celil

error: emeğe saygı lütfen !!