El – Celil

celil

EL-CELÎL: Büyüklük, yücelik ve ululuk sahibi olan. Allah Teala, akla hayale sığmayacak kadar büyük ve azametli, celal ve cemal sahibidir. Onun ne gücüne kuvve­tine yetişilebilir, ne de celal ve azametine. Her varlıkta bu isim kısmen tecelli eder ama insanlarda daha çok tecellisi vardır. Bu da insanın Allah’ın isim ve sıfatlarından bir kıs­mına mâkes ve ayna olmasındandır. Öfke, şiddet, hiddet, mehabet, celadet ve vakar şeklinde tecelli edebilir. Bazıla­rında gurur kibir şeklindeki görüntü ise celal sıfatının te­cellisi değil, şeytani bir benlik uzantısı, hastalıktır.

“Celâlim hakkı için, eğer ölür veya öldürülürseniz, elbette Allah’ın huzurunda bir araya getirilip toplana­caksınız.” (Âl-i İmran, 3:158)

“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Celâlim hakkı için, biz senden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de hep “Allah’tan korkun” diye tavsiye ettik. Eğer inkâr ederseniz bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah hiç bir şeye muhtaç değildir, hamd ve senâ O’nadır.“(Nisa, 4:131) Bu ayetler, Allah’ın büyüklüğünü, gücünü ve kudretini göstermeye yeter de artar bile. Bir de Allah’ın yarattığı ve donanımlı kıldığı, ilminden dolayı secde edilmesini emret­tiği, karşısında kendi sanat eseri olarak saygı duyulmasını istediği Hz. Ademe secde etmeyip de benlik duygusuna kapılan, şeytanın ayak diretip kibirlenmesine… Haksız büyüklüğün, gurur ve kibrin onu düşürdüğü duruma ve onun gibilerin de düşebileceği zavallılık makamına bakın:

“Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları ku­runtulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (put­lara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştire­cekler.” Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür.” (Nisa, 4:119)

(En ulu!) hitabı taşıyan bu yüce ad, temiz kalbi i insanlar için uluhiyetin büyük sırlarını ifade eder. Bu ad için yaratılan hizmet meleği (Cettiyail) adında büyük bir melektir. Emrinde 4 komutan melek ve 4 melekten her biri emrinde de (73) melek vardır. Bu meleklerin her biri de yine (73)er meleğe komuta etmektedir.

Bu adı devamlı olarak anan kimsenin halvetine bu büyük melek iner ve ona hacetini verir. Ve o kimseyi iki âlemde faziletli ve azametli kılar.

Duanın okunuşu:

“Yâ Çelil! Ente-llezi vasafte nefseke bi nautil celâli, ve entel- lezi heyye’te li ahbabike meatinel visali, ve ente-llezi arrefte li tullabi rahmetike turukal kemali, Es’elüke bu celâlil mülki el kudreti el ilmi ve cemâli-ssureti ve bil hamdi ve ilmi ve kemâlükel münbasıti fi sudurül maânili enülü biha nihayetel ğibtati ve-ssurûri fi mahalli-ttedâni, ve aktebisü min bahâi behcüteke sirren minel esraril mündericeti fi-sseb il mesaniy, verzukni kuvveten tâmmeten baliğaten, enalü biha kuvvetel fe- rahi ve-ssururil mutlakı ya Ali ya Gafir..”

Bu adla sıkça ananları başkalarını gözünde heybetli ve vakarlı gösterir. Bu adın vıfkını bir kağıda yazarak, üzerinde taşıyan kimselerin önlerine çıkacak olan en azgın insanlardan korkusu olmaz. Bu ad hakkında, bir din bilgini olan Şeyh Zeyneddin El Kafi şöyle diyor;

“Bu içinde çok büyük bir gizlilik taşımaktadır. Eğer heybet, vakar ve ululuk sahibi olmak isteyen bir kimse bu adı herhangi şey üzerine yazar ve üzerinde taşırsa, maksadına ulaşmış olur. Aynı zamanda bu adı çokça anan kimselerde herkesin gözünde azametli görünür ve sagyı görür. Zalim ve zorba kişilerin bu adı anan kimseler akarşı hiç bir zararı dokunamayacağı gibi, ayrıca ondan korkar ve çekinirler. Kalbleri daimi suretle o kimsenin heybetiyle dolu olur.

Bu adın sayıca kıymeti 73’tür. B ilk sayıdır (Çelil) mana bakımından Allah’ın lütuf ve inayetiyle topluluğa ulaşmak de­mektir. Buradaki Cim harfi topluluğua işarettir. Bunun için har­flerinin adları 431 sayı fazladır Çelil adı burada şunu ifade et­mektedir. “Her emirde ve her işde bir kimseyi şerlerden kurtarmak, bir kimseyi hayırlı kılmak için dayanak teşkil et­mek” ve bu da Hak Teala’nın Samed-Muid-Münci adlarına işarettir.

Bu adın 4’lü vıfkı aşağıdadır.

celil_vefk

EL-CELİL isminin zikri (73) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

  1. Bu ismin tertibini uygulayan veya kendisine uygula­nan kimse, ayağı dışarıda, gece hayatına alışkın veya evin­den soğuksa, gece ve dışarı hayatını bırakıp evine ve eşine bağlanır.
  2. Bu isim, daha çok aldatan, hainlik yapan veya eşini aldatan kimselerin üzerine okunması tavsiye edilen bir isim ve tertiptir.
  3. Her gün 78 kere zikreden kimsenin toplum içinde meziyeti artar, sözü geçerli ve faydalı olur.
  4. Misk ile yazıp üstünde taşıyan kimse süfli duygular­dan ve nefsinin kötü isteklerinden, baskılarından kurtulur.
  5. Kara sevda, melankoli, evham veya korkuya tutulan kimseler için temiz bir tabağın tabanına yazılıp üzerine (365) kere “YÂ CELİL” okunduktan sonra su ile silinip, has­taya içirilse Allah’ın izni ve,keremi ile şifa bulur.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Cami

El – Cebbar

error: emeğe saygı lütfen !!