El – Berr

berr

EL-BERR: Katından gelen bir iyilik ve lütufla, kullarına karşı şefkatli ve merhametli olan. Mahlukata hayırlar ulaş­tıran; kullarına karşı müsamahakar, şefkatli, merhametli, cömert ve ikramı, ihsanı bol olan anlamlarına da gelir…

“Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Şüphesiz O, iyilik edendir, çok merhametlidir.”(Tûr, 52:28)

Birçok ayette bu isme ait anlamlar, ihtarlar ve ikazlar var. Biz sadece burada birkaç konuya temas eden ayeti nakledip konuyu değişik açılardan anlatmaya çalışacağız. Bunlardan biri, insanların yaptıkları hatalar ve sonuçları ile ilgili olan şu ayeti kerimedir:

“İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiy­le karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dön­meleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.”(Rum, 30:41)

Birisi de hemen herkesin başına gelebilecek bir olayla ve sonrası ile ilgili:

“Onları, (denizde) bir dalga gölgelikler gibi kap­ladığında, dini Allah’a has kılarak O’na yalvarırlar.Allah, onları kurtarıp karaya çıkarınca, onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim âyetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkâr eder.”(Lokman,31:32)

Bakın Allah’ın merhametine ve kullarına verdiği değere ki, onların sonra ne yapacaklarını bildiği halde yalvarışla­rına kulak verip kurtarıyor. Ama bu onların kendileri aley­hine şahit edebilecekleri bir durum oluyor. Eğer denizde azgın dalgaların arasında olduğu gibi bırakıp, kurtarmasa ve boğsaydı, sonra “biz ne yaptık da yardım edip kurtar­madın?” diyeceklerdi. İşte bunu dedirtmemek için onları kurtarıyor ve bakın ben sizi kurtardım ama siz verdiğiniz sözde durmadınız diyecektir; derse tabii… Rabbimiz çok merhametli, belki de mahcup etmemek için demez ve on­ları da affeder…

Bu adın içinde de Allahın azametli adının harflerinden bir harf yer almıştır. Hizmet meleğinin adı Hazreti Fetyail’dir. Emrinde 4 yardımcı melek bulunmaktadır. Bu dört melek de teker teker saflarında 202 şer melek bulunan 202’şer meleğe komuta ederler.

Bu adın hizmet meleğini davet etmek için, gerekli şartları yerine getirecek, bu adı çokça anmak ve aşağıdaki duayı okumak yeterlidir.

Duanın okunuşu:

“Ya Birrül ente-llezi ahsente li külli mahlukm bi kudretike ve ente-llezi ahfeyte küllü nâkısm ve ahfeyte merehü fi emrike ve entel mühsinül mütafaddilü ala men akbele aleyke bi hulusil imâni, râcian ileyke bil kalbi ve-illisani, ve ente-llezi taksumul bûgate ve tüşeddidil ikâbe ale-ttuğâti ve ta’fu anil müznibine ve tübeddilü seyyiatehüm hasanatin, zül re’feti fil hakkıl radine vel Rahmetü fi hakkıl talibine, vel izzetü vel kabriyaü fi hakkıl ayibine ileyke vel raciine ila yevmi-ddini…”

Bu yüce ad, her türlü tehlikeler için bir sigorta gibidir. Çünkü bu ulu adı çokça anan kimseler bütün kaza ve belalardan ko­runmuş olacakları gibi, Hak Taala tarafından bütün hal ve hare­ketlerinde incelir ve lütuflanırlar. Bir çok nimetler de ardı ardına akmaya başlar.

Temiz bir kağıda, veya özellikle gümüş bir levha üzerine bu adın vıfkını yazarak, bunu üzerinde taşıyan kimseler; Allahdan istedikleri herşeyi elde etmiş olurlar.
Ayrıca karada ve denizde yolculuk eden kimseler de, bu vıfkı üzerlerinde bulundurdukları müddetçe, her türlü kaza ve bela­lardan emin olarak seyahat ederler.

Yolculuğa çıkan bir kimse, yol boyu bu adı gikvederse, gerek kendisi, gerek ailesi ve gerekse malı ve mülkü emniyet altında bulunur. Ayrıca yolculukdaki maksat ve niyyeti de hayırla sonuçlanır.

Gemi ile yolculuk yapanlar, ani bir fırtına çıkarak, geminin batma tehlikesi gösterdiği anda, bütün yolcular ve yüce adı andıkları takdirde, fırtına hemen diner ve yerine güzel bir esinti başlar.

İçkiye düşkün olan bir kimse, bu adı sık sık anmış olsa, ken­disine içkiden tiksinti hali gelir ve kısa zamanda içki içmeği terk eder.

Bir takım kötü alışkanlıkla günah işleyen kimselerde bu adı anarak, Hak Taalanın afvına mazhar olur ve bundan sonra tövbe ederek; bir daha günah işlemezler.

Faizciler ve karaborsacılıkla haram para kazanan kimseler, bu kötü huylarını terk etmek isterlerse, bu adı anıp, bu günahlarını Hak Taalaya af ettirebilirler.

Bu adm sayıca kıymeti 402 dir. Rakam kıymeti ise 202 dir. Bunun ilki iki çift ve tekdir ki, bunlar (Mafi-Asım;Müncibül- Muid) adlarını işaret eden sayılardır. Bundan başka üc sayı daha vardır, bunlar fazla sayılardır ve parçası 14 dür. Ve Hak Taalanın (Mücri El Felek) adının işaretidir. Yukarıda gösterilen rakamı ise bir çift ve tekdir ki, bunun sahibi de ikidir. Parçası 204 eksik bir sayıdır. Bu da Allahın (El Medeni-Cail) adlarının işaretidir.

Bu adın vıfkı aşağıda görülmektedir.

berr_vefk

EL-BERR isminin zikri (202) adettir. Zikir saati Zühre; zikir günü Cuma’dır.

Sabah erken ve ikindi sonrası ve akşamdan bir saat sonra ile gece yarısı.

1. EL-BERR isminin zikrine dünyalık elde etmek için bu ismin zikrine devam edilir. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin ihtiyaç için düşmanı dahi ayağına kadar gelir, onun önünde boyun eğer.

2. Her kim, bu ismin zikrini her gün (786) defa okuyup devam ederek vird edinirse, Cenab-ı Hak, ona lütuf ve ih­sanlarını birbiri ardınca yağdırır.

3. İçki içen, kumar oynayan, zina eden, faiz yiyen vs. günahları işleyen kimse bu ismin zikrine devam etse, gü­nahlarından kurtulur, tövbekar olur ve bu kötülüklerden ve günahlardan uzaklaşır.

4. Kara ve deniz seyahatlerinde bu ismin zikrine devam etmek, sağlık, emniyet ve güven sağlar.

5. Deniz yolculuğu sırasında fırtınaya yakalanılsa, bu is­min zikriyle gemi veya zikreden şahıs fırtınanın meydana getireceği zarardan kurtulur.

6. Bu ismi felçli birine şartlarına uygun olarak okumak, yada Büyük Ebcede göre hesap ederek okumak, kurtulu­şuna vesile olur diyen, Havas Alimleri vardır.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Baki

El – Ba’is

El – Basir

El – Bari

error: emeğe saygı lütfen !!