Makale

800’den fazla olumlu yorum almış Aşık etmek için denenmiş usul çalışmasına sahip olmak ister misiniz?

Aşk konusunda size yardımcı olabileceğim ve ücret olarak da son derece uygun olan çalışmalarımdan faydalanabilirsiniz.
Çalışma hakkında bilgi almak için Tıklayın

Sorunlarınıza çözüm olacak bir okuma ve ya vefk çalışmasına sahip olmak ister misiniz?

Sorunlarınız konusunda size yardımcı olabilecek ücretli olarak size özel hazırlanan okuma ve vefk çalışmalarım var isterseniz sizin için de bir adet hazırlayabilirim.
Ücretli tüm çalışmaları incelemek için Tıklayın

Şeyh-i Ekber Muhyiddîn İbni Arabî (Kuddise Sirruhû)ya ait olan bu duayı günde on kere okuyanın sevgisinin kalplere yerleştirileceği Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Kuddise 5irruhû)’a ait “Mecmû’atü’l-ahzâb” isimli eserde zikredilmiştir.

Bu fakir kardeşiniz hakkında zuhur eden muhabbet ve kabul biiznillâh ve bihimmeti Şeyhî ve evliyâillâh (Allâh-u Te’âlâ’nın, Şeyhim’in ve Allâh’ın veli kullarının izniyle) bu duanın eseridir. Rabbim hayırlara kullanmayı ve ahyâr (hayırlılar) tarafından sevilmeyi müyesser eylesin. Âmîn!

Bu dua şöyledir:

Dua’nın Türkçe Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme sehhir lî ve meyyil lî, veczib lî, ve leyyillî kulûbe ibâdike ecmaîne minel cinni vel ins, veclib lî havâtirahum bil mehabbetiddâimeti kâimeti aleddevâmi bi devâmilleyli vennehâr, ente mukallibul kulûbi vel ebsâr, ya azîzu ya gaffâr! ya celîlu ya cebbâr! ya muînu ya settâr! unsurnî nasran azîze, vefteh lî fetham mubiyne, vehzul cemîa e’dâi hizlâ nen kebîra, feddemernâhum tedmîra, ve sallallahu ala seyyidina muhammediv ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem.

“Ey Allâh! Cinlerden ve insanlardan oluşan tüm kullarının kalplerini bana musahhar eyle. Bana meyilli, cezbeli ve yumuşak eyle. Gece ve gündüz devam ettikçe dâim ve kâim olan bir muhabbetle tüm kullarının akıl ve fikirlerini bana celbeyle.

Nitekim kalpleri (istediği tarafa) çeviren ancak Şensin. Ey izzet sahibi! Ey çok bağış­layan! Ey çok yüce! Ey istediğini zorla da olsa yaptıran!

Ey yardım eden! Ey çok örten! Bana güçlü bir yardımla yardım et. Âşikâr bir fetih müyesser eyle.

Tüm düşmanlarımı ‘Biz onları tam bir ihlâk ile helak ettik’ (İsrâ Sûresi:16’dan) (kavl-i şerifinin izzetiyle) cümle düşmanlarımı kahreyle. Allâh-u Te’âlâ Efendimiz Muhammed’e ve âli ashâbına salât-ü selâm eyleye.”

“Mücerrebât-ı Senûsiyye”de müteallim olduğum veçhile; bu dua ile irtibatlı ola­rak şu âyet-i kerîmeleri çokça okuyan kişi bütün kalplerde sevgili kılınır ve kalpler ona musahhar olur. Âyet-i kerîmeler şunlardır:

“Ey iman etmiş olan kimseler! Mûsâ’ya eziyet etmiş olan o kişiler gibi (siz de peygamberimi üzenler arasında) olmayın. Nihayet Allâh onu onların söylemiş oldukları şeyden temize çıkarmıştı. O (Mûsâ (Aleyhisselâm)), Allâh (ile mükâleme şerefine ermiş, duası makbul ve O’nun) katında değeri yüksek bir kimseydi.” (Ahzâb Sûresi:69)

“Ben sana Kendimden bir sevgi bıraktım.” (Tâhâ Sûresi:39’dan)

“Allâh’ı sever gibi onları severler. O inanmış olan kimseler ise Allâh’a karşı sevgi bakımından daha güçlüdür(ler).” (Bakara Sûresi:165’den)

 

“Bir de öfkelerini tutanlar ve insanlardan (kusurlarını) affedenler (işte son­suz cennetler ve bitmez tükenmez nimetler onları beklemektedir). Allâh güzel davra­nışta bulunan bu kulları sever (ve kendilerini mükâfatlandırır).”(Ali İmran Suresi:114’den)

“O kimse ki (kâfirlik döneminde) ölü (gibi) biriyken Biz (iman nasip ederek) onu diriltmişiz ve ona (yakînî) bir (iman) nur(u) vermişizdir ki, o onunla birlikte in­sanlar arasında (güvenli ve aydınlatıcı bir şekilde) dolaşmaktadır. (Böyle biri) hiç o kimseye benzer mi ki, onun durumu (kâfirlik, cehâlet ve basîret körlüğü gibi türlü türlü) öyle büyük karanlıklar içerisinde (bocalayıp kalmış kişinin hali gibi)dir ki, o onların içinden asla çıkacak biri değildir” (En’âm Sûresi:122’den)

“Kadınlar onu (Yûsuf (Aleyhisselâm)\) gördüklerinde, kendisinin eşsiz güzelliğin­den dehşete kapılarak onu gözlerinde) büyüttüler de, (onun cemâli karşısında kendi­lerine hâkim olamayıp) ellerini iyice kestiler(se de, hiçbir acı bile hissetmediler) ve (böyle bir insan olamayacağını düşünerek): ‘Tenzih olsun Allâh’a! (Böyle bir güzeli yaratmaya Kâdir olan Allâh-u Te’âlâ acziyetten ne kadar uzaktır.) Bu kişi bir beşer olamaz. (Olsa olsa) bu ancak pek değerli bir melektir’ dediler.” (Yusuf Suresi:31’den)

“(Habibim!) ‘Bütün hamdler O Allâh’a mahsustur ki, O hiçbir çocuk edinme- miştir, mülkte Kendisi için hiçbir ortak mevcut olmamıştır, (güçsüz bir duruma düşmekten münezzeh olduğu için) Kendisini âcizlikten koruyanı da bulunmamış­tır’ de ve (yine de hakkıyla Kendisine tâzimde bulunamadığını itiraf etmek üzere) O’nu iyice yücelterek büyüklükle vasıfla.” (İsra Suresi:111)

ÖNEMLİ:Yararlandığınız bu site ve tüm ilgili materyaller en iyisini yaratabilmek adına hazırlanmıştır. Yazar veya yayıncı bu materyallerin içeriğindeki hatasızlık, kesinlik ve uygulanabilirliği beyan ve garanti etmez. Yazar ve yayıncı, herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz ve hakkında yasal işlem yapılamaz.
Bu çalışmada geçen bilgilerle alacağınız sonuçlar kişiye bağlıdır ve yazar tarafından hiçbir şekilde garanti edilmez.

error: emeğe saygı lütfen !!