El – Fettah

fettah

EL-FETTÂH: Her tülü zorluk ve müşkülleri çözen, maddi-manevi bütün kapıları açan.. Kulları arasında hâkim olan. Her şeyi hikmetle açan.

Fetih ve zaferler de yüce Allah’ın elindedir ve Onun iz- niyledir. Bunun bilincinde olan herkes onun yardımını ve zaferini hak eder. Kazanılan zaferleri ve başarıları kişilere ve komutanlara bağlamak şirktir ve isyandır. Zaferleri lüt­feden sadece Allah’tır. Kuran-ı Kerimin en başına Fatiha suresinin koyulması da bu hikmete binaen olsa gerektir. Çünkü Fatiha, Kur’an’ın açarı, anahtarıdır. Eskilerden nak­ledilen bir güzel söz vardır ki, bazıları bu sözü Hz. Ali’ye dayandırırlar:

“Kuran-ı Kerim Fatiha’da; Fatiha Besmelede; Besmele Be’de; Be ise altındaki noktada (Arapça) toplanmıştır.”Yine Hz. Ali’ye izafe edilen; “İlim bir nokta idi cahiller için ço­ğaltıldı” veciz ifadesi de oldukça anlamlıdır.

Fetih suresinin ilk ayetleri şöyledir:

“Şu bir gerçek ki, biz sana apaçık bir fetih nasip et­tik. Ta ki Allah/ senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğ­ru yola iletsin ve Allah sana, şanlı bir zaferle yardım

etsin.”(Fetih, 48:1-3) şeklindedir.

Onlar iman edenlerle karşılaşınca, “İman ettik” derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında da şöyle derler: “Rab- binizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursun­lar diye mi, Allah’ın (Tevrat’ta) size bildirdiklerini onla­ra söylüyorsunuz? (Bu kadarcık şeye) akıl erdiremiyor musunuz?” (Bakara, 2:76)

Allah (c.c.)’in şerefli ve yüce bir adı da fettahdır. Bu adın iç yüzünü sadece Hak Teala açıklayabilir. Bütün başlangıçların anahtarı “ya Fettah” ism-i şerifidir. Ancak o anahtarla açılan kapılar, ananlara başarıya ulaştırır. Bu adın hizmet meleğinin adı (Lehyail)dir. Buyruğun altında 4 yardımcı meleği vardır. Ve bu Melek, teker teker (489)ar meleğe emir ve komut vermektedirler. Emirlerinde olan bu 489 meleğin ise, yine 489 ar yardımcıları bulunmaktadır. Bu melekler ellerinde hayır ve bereketin anahtarlarını taşırlar. Onların bütün işi dünyada yaşayan insanlara hayır ve bereket kapılarını açmaktır. Kullara düşen vazife de, bu nimetleri kendilerine bağışlayan yüce Allaha şükür etmek ve hamdde bulunmaktır. Bu yüce adın meleğini davet etmek ve ondan bir dilekte bulunmak isteyen bir kimse, temizlenerek, saf bir kalple niyet edip, riyazata girip, oruçlu olarak ibadet edip, bu adın harf sayısı kadar ya Fettah adını anmalıdır. O zaman hizmet meleği halvetine iner ve dileği ne ise, yerine getirir. Bu niyetin dışında da, bütün güç ve kuvvetin bu adda toplanmış olduğunu bilmeli ve her fırsatta sık sık anmalıyız. Cenab-ı Hakkın daima inayet ve ihsan edici olduğunu unutmayalım.

Duanın okunuşu:

“Ya Fettah, ente-llezi teftahü ekfale-ssuduri bi mefaati il in-ayetül ezeliyyeti ve etel ganiyyül kerimü ve entel Mu’til kari’mü, mamüke limen şi’te, bi yedike mefatihül hayrati vel künüzi, ve entel müsehhilü li sıabil umuri ve bi yedike dekaiku-zzurri mine-nnuri, vel baisüruhül cevadi ila damairi serairü esh-abül suduri, venfetaha bi inayetüke küllü emrin muğlakın ve nekşifü bi emrike külli münkafilin ve mukterin, Es’elüke ya fettah küllü hayrin ve dafiin küllü dayrin, en tec’aleni ledeyke vakıfen kabilen minke aleyke, kabidan fiyudil hayati el ilmiyyeti vel manaihül sermediyyeti ve hüsnül intizarı li zuhuri vücudi lutfike daimi tterakkubi li husuli kemali fazlike, müstedimü-ttatallü, li vicdani aşari kerametüke, veftah ala kalbi ve yessirli ebvabel keşfi vel müşehedeti ve eyyidai ala kabuli nuru vechüke inde bastı hazainü ma fi rahmetüke ve mağfiretüke ya kadimül ihsani, ya hannan, ya mennan ya rebbel alemin.”

Bu ad büyük kapıların anahtarıdır. Bunun için, Fettah adını dilinden düşürmeyen kimselere Hak Teâlâ öyle bir kapı açar ki; ömürlerinin sonuna kadar ancak elde edecekleri nimetlere bir anda kavuşmuş olurlar.

Bu adın 5 santim karelik vıfkı gizli girişimler için çok yarar sağlar. Bu vıfkı gizli girişimler için çok yarar sağlar. Bu vıfkı üzerinde bulunduran kimselere, Allah Teâlâ hiç bir şeyden korkmayacağı bir kapı açar. Bu adla dua eden kimseler, dünyada yokluk yüzü görmez, bir şeye muhtaç olmazlar. Ancak bu kimseler oruç, namaz gibi dini ödevlerini de yerine getirmiş olsunlar.

Bunların kılacakları namazlarda, Kehif süresinin 47 ayeti olan (El Bakiyatü-ssalihatü) ayetinin, Fatiha Suresi’nden sonra da bir defa daha okuyup, rükûa varıp, Cenabı Hakk’ı bu dua ile ve bu adı ile anmalıdırlar. Secdeye varınca, önce (Yasin) süresini, sonra da (Tebareke) süresini okuduktan sonra, Ancak o zaman Allah’tan bir dilekte bulunmalıdır. İşte bu suretle muradlarına erer ve dileklerine kavuşurlar.

Okunacak bu ayetin metnini aşağıda yazıyoruz. Bu ayetin manası da şöyledir;

“Çocuk ve mal sahibi olmak, dünyadaki hayatın bir süsüdür. Ama insanların işledikleri iyi veya kötü amellerde Allah katında sevap yönünden ümit vericidir” diktörtgenli bu adın sözlü sayısı 889’dur. Bu bir tek dikdörtgenli adlardandır. Yani bu 7×137 ve cüz yani parça yönünden eksik bir sayıdır. Kısımlar ise 125’dir. Ve Hak Teâla’nın yüce adı olan (El Medni) adının işaretidir. Sayıca kıymeti 104’tür. Bu da yine Hak Teâla’nın (El Mümin) adının işaretidir. Harflerinin sayısı 489’dur. Ve Allah’ın yüce ad­larından iki adı, yani (Metin-Macid) adlarını işaret eder. Bu adın beşli vıfkı aşağıda gösterilmiştir.

Okunacak duada şudur;

fettah_vefk

Duanın Türkçe okunuşu;

“El malü vel benune zinetül hayati-ddünya vel bakiyatü es- salihatü hayrün inde Rabbike sevaben ve hayrün emelen”

fettah_vefk_2

EL-FETTÂH isminin zikir adedi (489); Zikir saati Utarit; günü Çarşambadır.

  1. Zikir saatinde, belirtilen miktara uygun olarak oku­mayı gerçekleştiren kimsenin gözlerinden manevi per­deler kalkar. Kendisine hiçbir zararlı zarar veremez. Bu mübarek İsim hürmetine Yüce Allah (c.c.), o kimseye gayb hâzinelerini açar.
  2. Bu ismi virt edinerek Cenab-ı Haktan herhangi bir konuda dilekte bulunan kimsenin dileği geri çevrilmez. Maddi kapılar da kendisine açılır ve hayatı boyunca işle­rinde başarılı olur.
  3. Bir Arabi ayın ilk Cuma günü “Ya Fettah ve Ya Rez­zak” ismi şeriflerini gümüş bir levha üzerine yazan ve iş yerine asan; her gün işe gelince (797) kere de okuyan kim­se, bol işe ve müşteriye kavuşur. Hayırlı ve bol kazanç elde eder, iş yeri zararlı ve kötü şeylerden korunur…

Sabah namazından sonra elini göğsüne koyup 15 kere okumaya devam edenin kalbi aydınlanır, işleri kolay­laşır ve rızkı bol olur..

error: emeğe saygı lütfen !!