Makale

Sure Açıklaması
(Mekke’de nazil olmuştur ve 42 ayettir. Adını, «yüzünü ekşitti, buruşturdu» anlamına gelen ilk kelimesinden almıştır. Bize göre bu ayetlerin hiçbirisi Resulullah ile ilgili değildir ve onlardaki kınama başkalarına aittir. Bu ayetlerin ve ayetler­deki kınamanın Resulullah’a yönelik olduğunu ileri süren rivayetlerin hiçbirisi, senetleri zayıf olduğu için müstakil bir delil ve hüccet sayılamaz. Zira bu rivayetlerin bir kısmı sahabeden, bir kısmı ise tabiî olanlardan nakledilmiştir. Sahabeden nakledilen rivayetler üç kişiye, yani Ümm’ül Mu’minin Aişe. Enes b. Mâlik ve İbn-i Abbâs’a dayandırıl­maktadır. Hâlbuki bu şahıslar söz konusu olay yaşandığında, ya dünyaya gelmemişlerdi, (İbn-i Abbas gibi) veya henüz çok küçük yaşta idiler ki bu olaya şahit olup da onu rivayet et­meleri oldukça zor veya gayr-i mümkündür. Tabiî olanların (Katâde. Mücâhid. Ebu Mâlik, Hakem, İbn-i Zeyd ve Zehhâk gibi) rivayetlerine gelince, onların da sahabeye varan senet­leri kopuk olduğu ve kimden naklettikleri bildirilmediği için delil sayılamaz. Bu rivayetler muhteva açısından da çelişki ve tenakuzlarla doludur. Bu çelişki, iki ravinin rivayetleri arasın­da değil, hatta tek râviden nakledilen rivayetlerde de söz konusudur.

İmâm Cafer-i Sâdık’tan (a.s) nakledilen bir hadiste şöyle geçmektedir: «Abese süresindeki kınama ayetleri, Benî Ümeyye ‘den olan bir kişinin hakkında nazil olmuştur; söz konusu şahıs Resulullah’ın yanında bulunduğu sırada Abdullah b. Ümm-i Mektum meclise gelmiş, onu gören Emevî şahıs ondan iğrenerek, yüzünü ekşitmiş ve elbisesini toplayarak ondan yüzünü çevirmiştir. Bunun üzerine Allah-u Teâlâ, söz konusu ayetleri indirerek bu olayı (başkalarına ibret olsun diye ) kınamıştır»)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1-Surat astı ve yüz çevirdi.

2-Yanına o kör geldi diye.

3-Ne bilirsin sen, belki o arınacak?

4-Ya da hatırlayıp kendine gelecek ve böylece bu hatırlama kendisine yarar sağlayacak?

5-Ama kendini müstağni gören kim­se olunca

6-Sen ona yönelip ilgilenirsin.

7-Onun temizlenmemesinden dolayı senin aleyhine ne var?

8-Ama koşarak sana gelen ise.

9-(Allah’tan) Haşyet duyarak gelmiş­ken

10-Sen onun yerine başkasıyla il­gileniyorsun.

11-Hayır! Çünkü o (Kur’an), bir hatır­latmadır.

12-Artık dileyen, onu hatırlayıp ken­dine gelir.

13-O (Kur’an) yüce sahifelerdedir.

14-Yüceltilmiş, tertemiz kılınmıştır.

15-Kâtiplerin ellerindedir.

16-(Ki onlar,) Yüceler ve iyilerdir.

17-Kahrolası insan, ne kadar da nan­kördür?

18-(Allah,) Onu hangi şeyden yarattı?

19-Bir damla sudan yarattı da biçime koydu.

20-Sonra ona yolu kolaylaştırdı.

21-Sonra da onu öldürdü de kabre koydu.

22-Sonra dilediği zaman onu diriltir.

23-Hayır! İnsan hala Allah’ın emret­tiğini yerine getirmiş değil.

24-Bir de insan, yediğine bir bakıversin!

25-Hiç şüphe yok biz, suyu döktük­çe döktük!

26-Sonra yeri de yardıkça yardık.

27-Böylece onda bitirdik, taneler.

28-Üzümler, sebzeler.

29-Zeytinler, hurmalar.

30-Sık ve bol ağaçlı bahçeler.

31-Meyveler ve otlaklıklar.

32-Size ve hayvanlarınıza bir yarar olmak üzere.

33-Fakat kulakları sağır eden o ses geldiğinde.

34-Kişi o gün, kendi kardeşinden kaçar.

35-Annesinden ve babasından

36-Eşinden ve çocuklarından

37-O gün, onlardan her birisinin kendine yetecek bir işi vardır.

38-O gün, öyle yüzler vardır ki apaydınlıktır.

39- Güleç ve sevinç içindedir.

40-O gün üzerini (hüzünden sanki) toz bürümüş yüzler vardır.

41-Karanlıklar bürümüştür onları.

42-İşte bunlar kâfir olanlar, yoldan çıkanlardır.

error: emeğe saygı lütfen !!