Makale

Sure Açıklaması
Mekke’de nazil olmuştur ve 46 ayettir. Adını, «söküp çıkaranlar» manasına gelen «nâziât» kelimesinden alır. Ana fikir olarak kıyameti konu edinir. Cenab-ı Allah, surenin başında, kendilerini, ilk beş ayette belirtilen güç ve melekelerle donattığı varlıklara yemin etmektedir.

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Andolsun (kâfirlerin ruhunu) şiddetle söküp çıkaranlara.

2- Ve (Mü’minlerin ruhunu kuyudan su çeker gibi) usulcacık çekip alanlara.

3- Ve göklerle yer arasında yüzdükçe yüzenlere.

4- Ve (Mü’mini ruhuna taşırlarken) yarışıp geçenlere.

5- Ve derken (varlıklara ait) işi yıldan yıla evirip çevirenlere… (ki mutlaka dirileceksiniz.)

6- O sarsıcının sarsacağı gün.

7- Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.

8- O gün yürekler (dehşet içinde) hoplayacak.

9- Gözler öne eğilir.

10- Derler ki: «Biz (öldükten sonra) yine ilk halimize döndürülecek miyiz?»

11- «Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?»

12- «O durumda, hüsranlı bir dönüş­tür bu» dediler.

13- Oysa o (kıyamet), yalnızca tek bir haykırıştır.

14- Bir de bakarsın onlar, yerin üs­tündedirler.

15- Musa’nın haberi sana geldi mi?

16- Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva’da seslenmişti.

(Müfessirlerin çoğu «Tuva» kelimesinin bir vadi ismi olduğunu söylemişlerdir. Tuva vadisi iki kez kutsallığa mazhar olmuştur; ilki, Allah-u Teâlâ Hz. Musa (a.s) ile burada konuştuğunda, diğeri ise, Hz. Musa (a.s) Mısır’dan çıktıktan son­ra bu vadiye geldiğinde.)

17- «Firavun’a git; çünkü o azdı.»

18- Ona de ki: «Arınmak ister misin?»

19- «Seni Rabbine yönelteyim, böy­lece (O’ndan) korkmuş olursun.»

20- (Musa) Ona büyük mucizeyi gös­terdi.

21- Fakat o, yalanladı ve isyan etti.

22- Sonra da sırtını döndü ve (sihirbaz­ları toplamak için) çaba harcamaya koyul­du.

23- Sonunda (sihirbazları) topladı da seslendi.

24- «Sizin en yüce Rabbiniz benim» dedi.

25- Böylelikle Allah onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.

26- Gerçekten bunda, içi titreyerek korkacak olan bir kimse için elbette bir ibret (ders) vardır.

27- Yaratılış bakımından siz mi daha çetinsiniz yoksa (Allah’ın) bina ettiği gök mü?

28- Onun tavanını yükseltti, ona bel­li bir düzen verdi.

29- Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa çıkardı.

30- Ondan sonra yeryüzünü serip döşedi.

31- Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.

32- Dağlarını dikip perçinledi.

33- Size ve hayvanlarınıza bir yarar olmak üzere.

34- Ancak o her şeyi batırıp gömen büyük felâket (kıyamet) geldiği zaman.

35- O gün, insan, neye çaba har­cadığını düşünüp anlar.

36- Görebilenler için cehennem de açığa çıkarılır.

37- Ama artık kim taşkınlık edip azarsa

38- Ve dünya hayatını tercih ederse

39- Hiç şüphesiz cehennem, (onun için) bir barınma yeridir.

40- Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsi de hevâdan sakındırırsa.

41- Şüphesiz cennet, (onun için) bir barınma yeridir.

42- «O ne zaman demir atacak?» diye, sana kıyameti sorarlar.

43- Onunla (kıyamet ile) ilgili ne biliyorsun ki?

44- Rabbine aittir onunla ilgili son bilgi.

45- Sen, yalnızca ondan (kıyametten) içi tit­reyerek korkmakta olanlar için bir uyarıcısın.

46- Kendileri onu gördükleri gün, sanki onlar, bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başkasını yaşamamış gibidirler.

error: emeğe saygı lütfen !!