Makale

Sure Açıklaması
Medine’de nazil olmuştur ve 12 ayettir. Adını Hz. Peygamber’in bazı yiyecekleri kendisine yasakladığını anlatan birinci âyetten almıştır.

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek, Allah’ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram kılıyorsun? Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

(İbn-i Münzir, İbn-i Ebu Hatim, Taberani ve Ibn Merduye’den naklen Aişe şöyle anlatıyor: “Her ikindi namazı sonrasında eşlerinin odalarına uğramak, Hz. Peygamber’in (s.a.a) âdetiydi. Hz. Peygamber (s.a.a) bir süredir Zey­nep binti Cahş’ın odasında daha fazla kalmaya başlamıştı. Zira O’na bir yerden bal gelmişti ve Resulullah balı çok severdi. Dolayısıyla onun odasında bal şerbeti içiyordu. Hafsa, Sevde ve Safiye ile birleşip, «Resulullah (s.a.a) yanımıza gel­diğinde, her birimiz ona ağzından meğafir kokusu geldiğini söylemeyi» kararlaştırdık. Meğafir, özel kokusu olan bir çiçektir Arı, balını bu çiçekten alırsa, balında meğafir kokusu olur. Hepimiz de Resulullah’ın (s.a.a) çok titiz olduğunu ve ken­disinden kötü bir koku yayıldığında bundan çok rahatsızlık duyacağını biliyorduk. Bu yüzden Hz. Peygamber’in (s.a.a) Zeyneb’in yanında çok kal­maması için bu hileye başvurduk ve gerçekten de hile tesirini gösterdi. Hanımlarının, “Ağzından meğafir kokusu geliyor” demeleri üzerine, Hz. Peygamber (s.a.a) bal yememeye söz verdi.»)

2- Allah, yeminlerinizin (kefaretle) çözülmesini size meşru kılmıştır. Allah, sizin mevlanızdır. O, bilendir ve hikmet sahibi olandır.

3- Hani Peygamber, eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti de o (eşlerinden biri, kumasına) bunu haber ver­mişti. Allah bunu açığa vurunca da o (Peygamber, kendisine vahyedilenin)) bir kıs­mını açıklamış, bir kısmından (açıklamak­tan) vazgeçmişti. Sonunda bunu ona haber verince (eşi), Bunu sana kim haber verdi? Diye sormuş, o da, Bana bilen, (her şeyden) haberdar olan Allah; haber verdi demişti.

(Nakledildiği üzere Peygamber (s.a.a) Haf­sa’ya ait olan bir günde Mariye ile birlikte oldu. Hafsa bunu duyunca rahatsız oldu. Bunun üzerine Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: «Ben senin hoş­nutluğun için bundan böyle Mariye ile birlikte ol­mayacağım. Ama sen de bunu Aişe’ye haber ver­me.» Buna rağmen Hafsa, olup bitenleri Aişe’ye söyledi.)

4- Eğer sizler (Aişe ve Hafsa) Allah’a tövbe eder­seniz (ne iyi); çünkü kalpleriniz eğrilik gösterdi. Yok, eğer ona karşı birbirinize destekçi olmaya kalkışırsanız, artık (iyi bilin ki) Allah, Cebrail ve mü’minlerin salih olanı onun mevlasıdır. Bunların arkasından melekler de onun destekçisidirler.

5- Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona, sizden daha hayırlı, Müslüman, mü’min, gönülden itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verir.

6- Ey iman edenler! Kendinizi ve yakınlarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun üzerinde oldukça sert, güçlü melekler var­dır. Allah kendilerine neyi emretmişse ona isyan etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler.

7- Ey küfre sapanlar! Özür beyan etmeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızla cezalandırılırsınız.

8- Ey iman edenler! Allah’a kesin bir tövbe ile tövbe edin. Belki Allah, böylece sizin kötülük­lerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cen­netlere sokar. O gün Allah; Peygamber’i ve onun­ la birlikte iman etmekte olanları küçük düşür­meyecektir. Nurlan, önlerinde ve sağ yanlarında koşuşturur. Derler ki: «Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz sen, her şeye güç yetirensin.»

9- Ey Peygamber! Küfre sapanlara ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı sert davran. Onların barınma yeri cehennemdir. Pek de kötü bir dönüş yeridir o.

10- Allah, küfre sapanlara, Nuh’un eşini ve Lut’un eşini örnek olarak verdi. İkisi de kul­larımızdan salih olan iki kulumuzun nikâhları altındaydı; ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı, onlara, (kocaları) ken­dilerine Allah’tan gelen hiç bir şeyle yarar sağlayamamıştı. İkisine de, «Ateşe diğer girenlerle birlikte girin» denildi.

11- Allah, iman etmekte olanlara da Firavun’un kansını örnek olarak verdi. Hani demişti ki: «Rabbim! Bana kendi katında, cennette bir ev yap, beni Firavun’dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar.»

12- İffetini koruyan İmran’ın kızı Meryem’i de (örnek kıldı). Böylece biz de ona kendi ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tas­dik etti. O, (Rabbine) gönülden bağlı olanlardandı.

error: emeğe saygı lütfen !!