Sure Açıklaması
(Mekke’de nazil olmuştur ve 22 ayettir. «Bürûc», burç kelimesinin çoğuludur. Surede burçları olan gökyüzüne, kıyamet gününe ve o güne tanıklık edecek olanlarla, yine o gün müşahede edilecek olaylara yemin edildikten sonra Yemen’de geçmiş bir olaya temas edilir. Yahudi Zûnuvas ve adamla­rı, Yahudiliği kabul etmeyen Necran Hıristiyanlarını, Hendek içinde yakılmış bir ateşe atarak yakar­lar ve yanmakta olan insanları seyrederler. Bu şe­kilde işkence ile yakılıp öldürülen kimseler inançla­rı uğrunda ölmüşlerdir.)

Sureyi Dinle


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1-  Andolsun yıldızlarla donatılmış göğe.

2-  Ve o vaat edilen güne.

3-  Ve şahit olana (görene) ve şahit olu­nana (görülene).

4-  Lanet olsun O hendek sahiplerine (Ashab-ı Uhdûd’a).

(Küfre sapanların Müslümanları ateş dolu hendeklere atarak katletmeleri hakkında birçok ri­vayetler nakledilmiştir. Tüm bu rivayetler bu tür hadiselerin insanlık tarihi boyunca birçok kez mey­dana geldiğini göstermektedir Bu olaylar içinde en meşhuru. Necran Hıristiyanlarının başına gelendir. Bunu İbn-i Hişam, Taberi, İbn-i Haldun ve Mu’cem’ul Buldan’in sahibi ile diğer Müslüman tarihçiler rivayet ederler. Bu olayın özeti şöyledir: «Himyer (Yemen) Kralı Tuban Esed Ebu Ka’rib, bir defasında Medine’yi ziyaret etti. Orada Yahudiler­le temas ederek, dinini değiştirdi ve Yahudi oldu. Beni Kureyza’dan iki Yahudi âlimini yanına alarak Yemen’e getirdi. Böylece orada Yahudiliği yaymaya başladılar. Daha sonra oğlu Zûnuvas tahta geçince Arabistan’ın güneyinde Hıristiyanların en kuvvetli merkezlerinden biri olan Necran’ı ortadan kaldır­mak için hücum ederek oranın halkını Yahudi olma­ları için zorladı. Zûnuvas Necran’ı ele geçirdikten sonra halkı Yahudiliğe davet edince, halk bu dave­ti reddetti. O da bundan dolayı birçok kimseyi, ateş dolu hendeklere atarak yaktı ve birçoğunu da kat­letti. Necran ahalisinden bir şahıs, Habeşistan Kralı Necaşi’ye giderek, bu zulmü ona anlattı. So­nunda Habeşistan, Uryat isimli bir komutanın emri altında 20.000 askeri Yemen ‘e gönderdi. Zûnuvas öldürülerek Yahudi hâkimiyeti ortadan kaldırıldı ve Yemen, böylece Habe­şistan sınırlarına dâhil edildi»)

5- Tutuşturucu yakıt dolu o ateş ehline!

6- Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuşlardı.

7- Onlar mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

8- Mü’minlerden öç almalarının tek sebebi güç­lü, övgüye lâyık Allah’a inanmalarıydı.

9- Göklerin ve yerin mülkünün kendisine ait olduğu (Allah’a inanmalarıydı) ve Allah her şey üze­rine şahittir.

10- Şüphesiz mü’min erkeklerle mü’min kadın­lara işkence (fitne) uygulayanlar sonra da tövbe et­meyenler (yok mu), işte onlar için cehennem azabı vardır ve yakıcı azap onlar içindir.

11- Şüphesiz iman edip de salih amellerde bu­lunanlar (var ya), onlar için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.

12- Ki doğrusu, Rabbinin zorlu yakalayışı şid­detlidir.

13- Çünkü O, İlkin var eden,  (sonra dirilterek) döndürecek olandır.

14- O, çok bağışlayandır, çok sevendir.

15- Yüce egemenlik tahtının sahibidir.

16- Her dilediğini yapıp gerçekleştirendir.

17- Orduların haberi sana geldi mi?

18- Firavun ve Semud (ordularının)!

19- Hayır! Küfre sapanlar, (kesintisiz) bir yalan­lama içindedirler.

20- Allah ise, onları çepeçevre sarıp kuşatmış­tır.

21- Hayır! O (Kitap), azamet sahibi bir Kur’an’dır.

22- Levh-i Mahfuz’da (yazılı) bulunmaktadır.