Es – Semi

semi

ES-SEMİ: Gizli-açık, alçak-yüksek, küçük-büyük, her varlığın bütün seslerini ve hareketlerini duyan, her sesi, her yalvarış ve yakarışı dinleyip işiten…

“Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürle-miştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır.”(Bakara, 2:7)

“Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi, elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”(Bakara, 2:20)

Cenab-ı Hakkın görmek için göze ihtiyacı olmadığı gibi, işitmek için de kulağa veya herhangi bir duyma, dinleme aletine ve cihazına ihtiyacı yoktur. O (c.c), yerin aİtındaki ve üstündekilerle birlikte, uçsuz bucaksız uzayın derinliklerinde bulunan, canlı-cansız, küçük-büyük bütün varlıkların, en küçük hareketlerini, en hafif seslerini ve fısıltılarını duyar, yalvarış ve yakarışlarını, ağlayıp inleyişlerini ve kalplerinden geçirip ifade etmekte zorlandıkları duygu ve düşüncelerini dahi bilir ve işitir, ihtiyaçlarını

görür. Onun duymasının sınırı yoktur. Bu konuda Kur’an-ı Kerimde pek çok ayet vardır.20 Bunlardan birinde de şöyle buyrulmaktadır:

“De ki: “Kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek O’na aittir. O, ne güzel görür; O, ne güzel işitir! Onların, O’ndan başka hiçbir dostu da yoktur. O, hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez.”(Kehf, 18:26)

Esas müminlerin ona yalvarıp yakarmaları önemlidir. Sürekli okuduğumuz Bakara suresinin son iki ayeti de bunu anlatır. Biz de onlarla bitirelim:

“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “OnCın peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler:

“İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz):

“Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.

Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevla’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et .”(Bakara 2:285-286)

Bu adın manası: (İşiten-Duyan)dır. Bu ad mana ve sıfat itibariyle Allah adına çok yakın ve yakışan bir sıfatı ifade etmektedir. Hizmet meleği (Katyail) adında büyük ve ruhani bir melektir. Buyruğunda (4) komutan melek, onların her birinin emrinde

de 180 melek bulunmaktadır ki, bu 180 melek de ayrı ayrı 180er meleğe komuta etmektedirler.

Bu adı anarak, hizmet meleğini davet etmek isteyen bir kimse. Bu hususta evvelce sıraladığımız şartları yerine getirip, sonra bu adı çokça arzulayarak ve aşağıdaki çağrı duasını da okuyarak. bu meleği davet edebilir.

Melek bu duaya icabet ederek, gelince de ondan her ne dileği varsa, isteyip alabilir.

Duanın okunuşu:

“Ya Semi’! Ente-llezi tesmaü-şerre ve-nnecva, ve ente-llezi talemül hikme ve-ttekva, ve ente-lizi tuzhirii fi kulubi ahbabüke sırrı-ttecelli, ve ente-llezi ta’lemü ma hüve edakku ve ahfa ve tera bi aynike elleti la tenamü vela yafha, aleyke debibü-nnemleti-ssevdai ele-ssahrati-ssammai fil leyleti-zulmâi tahte tabakatül gabrai… Es’elüke bi letaifi ma edrecte fi-ssem’i vel basari ve dekaıku ma ketemte fil Basarı li yekaü mevkia-ssem i ve bi sevabiki ma ahfeyte fi-ssem’i, li yekume mekamel basari, en terzukani esraren miindericeten fi ihatatil basari ve müşahedetü envarü mükarreretün inde ihtivail basari, bi-sem’i, verzukni bi nuraniyyetüke vuzuhün sirrü emanetüke ve de-vamül mürakabeti lima türidü ala kudsike, el a’la ve idrakükel muhitu bi cevamiil esmai ve eyyidni ala fehmi metalibetü-nnefsi bi dakikul mühasebeti, inneke camiü küllü hayrin ve dafiü küllü dayrin ya rabbel Alemin…”

Allah’ın Semi adı ile yapılacak dua bir öncelik taşır. Çünkü bu dua diğer bir duayı çağrıştırır. Bu yüzden bu adı çokca anan kimselerin istekleri geri çevrilmez. Allah’ın bu yücede adını ayın parlar göründüğü şerefli bir saatinde bu ismi devamlı zikrederek bir mühüre kazıyıp bunu üzerinde taşıyan bir kimsenin söyledikleri sözler herkes tarafından doğru kabul edilir ve dinlenir.

Bu ad öğüt ve vaaz verenlerle hutbede cemaate hitap edenlerin yararlanacakları bir ulu addır. Çünkü bu adı yâd ederek söze başlayan hatip ve vaizlerin sözleri cemaatçe sonuna kadar dinlenir ve sözleri doğrulanır.

(Mesut) adındaki kimselerin adlarının sayıları 180’dir bu sayı çiftin çiftidir. Tekinin parçaları ise 205’dir ki, bu sayı da Allah Teâla’nın iki yüce adı olan (Kabil Mülhim) adlarına işarettir. Allah’ın Semi adı Kabil adını karşılar. Bu yüzden Semi adı ilham yolu ile duyulan manayı tamamlar. Bunun için böyle bir ilhamı kalbinde duyan kimsenin makamı orasıdır. Ay gezegeni Kabil adını işaret eder. Burası nebilerin öncüsü olan Hz. Adem (as) a aittir. Burada Kur’an’ın hazinesi olan bir ev vardır.

Gökteki gezegenler arasında Dünya’dan sonra en hızlı dönen ay olduğu için Allah El Sevi adına bir işaret olarak kabul edilmiştir. Böylece ayın sayısı da bu sevi adından tespit edilmiştir. İşte bu da (El Sevi- El Kabil) adlarıdır ki, harflerine göre belirmekte olan (Semi) adının gücünü göstermektedirler.

Bu adın harflerinin adlan 551’dir. Bu da Hak Teâla’nın yüce adı olan (Rafi) adına işarettir. Bu adın vıfkı aşağıda gösteri­lmiştir.

semi_vefk

ES-SEMİ’isminin zikri (180) adettir. Zikir saati Müşteri, günü Perşembe’dir.

Perşembe müşteri saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır; bu saatlerde okunabilir. Gece okumalarında ise akşamın ilk saati ile gece yarısıdır.

1. Bu ismi, kendine mahsus saatinde okuyan ve okumayı adet haline getiren kimseye, dost veya düşman, kadın veya erkek herkesten iyi ve doğru, sevindirici haberler gelir, istediği şeye kavuşur.

2. Zikrine devam eden kimsenin her türlü dilek ve duası kabul olur, istediğine kavuşur.

3. Kulağında sağırlık hasıl olan kişi, bir Salı günü, bu ismi şerifi temiz bir hatme yaprağına yazıp, halis badem yağı ile bozarak o yağdan kulağına damlatsa, Allah’ın izni ile iyileşir.

4. Tam bir itikat, sağlam bir niyet ve kuvvetli bir inanç ile 7 gün oruç tutup riyazet ve perhiz yaptıktan sonra bir kenara çekilerek ve her gün 180’i bir misli artırarak (180, 360, 540, 720..) şeklinde 40 gün zikrine devam eden kimse, Allah’ın izniyle ulvi (yüksek) ruhani varlıkların zikirlerini ve seslerini duyar hale gelir.

5. Herhangi bir kimsenin kalbini etkisi altına almak isteyen kişi, bu ismi aradaki soğukluk, kin, nefret ve düşmanlık gibi hususlar olsa bile bunların giderilmesi niyeti ile, seher vakti, (18.000) defa “YÂ SEMİ’” diye okuyan ve her yüzde istediği kimsenin isteğinin yerine gelmesi için dilekte bulunan kimse, istediği kişinin kalbini etkisi altına alır, kendine bağlar; sevgi ve ilgi hasıl olur ve dolayısıyla aradaki soğukluklar ve düşmanlıklar yok olup gider.

6. Perşembe günü kuşluk namazından sonra 500 kere zikretmeye devam eden kimsenin yaptığı hiçbir dua geri çevrilmez.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

Eş-Şehid

Es – Samed

Es – Sabür

Eş – Şekur

error: emeğe saygı lütfen !!