Es – Selam

selam

ES-SELÂM: Selâm, emniyet, güven ve esenlik sahibi, yani her çeşit ayıptan selâmette, her türlü afetten berî, emniyet ve güven içinde demektir. Her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, emniyet ve güven veren, cennetteki kullarına selam eden anlamındadır.

“O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir.” (Haşir Suresi, 23) “Rablerinden korkanlar da bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıkları zaman kapıları açılır ve bekçileri onlara: “Selâm sizlere, ne hoşsunuz! Ebedî olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya!” derler.” (Zümer, 39:73)

Bu ayette cennetin bekçilerinin selam vermesi gibi, Allah’ın Selam sıfatı aynı zamanda cennete kabul ettiği kullarına bizzat kendisinin “selam” vermesi anlamına da gelir. Yüce Allah bunu, Kur’an-ı Kerimde;

“Çok esirgeyen Rab’dan onlara bir de sözlü “Selam” (vardır)” (Yasin, 36:58) Buyurarak cennete giren kullarına sözlü olarak selam vereceğini bildirir. Hiç şüphesiz Allah’ın selamı müminler için olabilecek en büyük müjdedir. Başka bir ayette ise şöyle buyrulmaktadır:

“İşte onlar, sabretmelerine karşılık (cennetin en gözde yerinde) odalarla ödüllendirilirler ve orda esenlik dileği ve selamla karşılanırlar.” (Furkan, 25:75) “Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir!”(Ra’d, 13:24)

“Takva sahipleri o kimselerdir ki, melekler, canlarını hoş ve rahat halde alırlar. “Selam size, yapmış olduğunuz güzel işlerin mükâfatı olarak girin cennete…” Derler.”(Nahl, 16:32)

Ayet-i Kerimelerde ifade edildiği gibi cennet, esenlik ve huzur dolu, güvenli ve mutluluk dolu bir yerdir. Orada duyulacak en güzel seslerden biri de selamdır Allah Teâlâ’nın kullarına vereceği ve meleklerin müminleri karşılama biçimi selamdır. Bu konudaki ayetleri yukarıda gördük. Kur’an-ı Kerim’de, cennetlikler, “Allah’ın dostlan” olarak nitelendirilir ve Allah dostlarına verdiği mutluluk yurdunun adını da cennet koymuş, ona “Dâru’s-S6lâm”demiştir: “Rableri katında selâm yurdu (cennet) onlarındır. Allah, yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur.”(En’am, 6:127)

Ne mutlu, bu dostluğu dünyada yaptığı salih amellerle, dua ve ibadetlerle, hayır hasenat gibi yaptığı güzel iş ve davranışlarla, iman ve ihlasla kazanıp da Allah’ın ikram ve ihsanlarını hak edip dâru’s-selama ulaşabilenlere…

Hâsılı kelam, Allah yolu huzurludur, selâmetti ve güvenlidir, emniyetlidir. Onun rızasını kazanmak için çalışıp didinerek, uğraşanlar, nefsine hâkim olanlar, bu emniyet ve güvene, bu sahili selamete ulaşırlar, ulaştırılırlar:

“Allah, onunla rızası peşinde olanları selâmet yollarına iletir ve onları izniyle, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir.” (Maide 5:16).

İnsanoğlunun bu dünyada kendisine en faydalı olan şey bu olsa gerektir. Çünkü bu kazanç gerçekleşirse, insanın hem dünyası hem de ahireti mamur olur güzelleşir. Bu da hemen herkesin elde etmek istediği ama birçoğumuzun nefsine mağlup olduğu zor bir istektir ama görüldüğü gibi imkânsız da değildir. Her şeyden evvel Allah’ın yardımı da bu isteğin peşinde koşanlarla. Çünkü yüce Allah, kendisine iman edip salih amel işleyen ve saygı duyup ona karşı gelmekten çekinen müminlerin yarı ve yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, zulmetten nura kavuşturur. Bu da yolunu düzeltmek isteyenlere açık bir destek ve güçlü bir teminattır. Tıpkı yukarıdaki ayette kendisinin buyurduğu gibi…

Esselâm adı da Cenab-ı Allah (c.c.)’nin en yüce ve azametli adlarından bir tanesidir. Karada ve denizde yolculuk yapacak olan kimseler, bu adı dillerinden düşürmezlerse, varacakları ve dönecekleri yere sağlık ve selametle gidip dönerler ve yolculuk müddetince, her türlü kaza ve belalardan emin bulunurlar.

Es selâm adının hizmet meleği (Deriyail) adında bir melaikedir. Bu meleğin emrinde de 4 komutan ve her komutanın emrinde de 131 er melek bulunmaktadır. Bu 131 meleğin her birinin yine 131 er meleği vardır. Ve başta Deriyail (a.s.) bulunduğu halde, bu muazzam melek kafilesi Hz. Cibril aleyhi selama bağlıdır.

Hak Teâla’nın bu yüce adını çokça anan bir kimseye, Cenabı Hak bu meleğini, yani Deriyail hazretlerini gönderir ve onun aracılığı ile o kulunun hacetini reva kılar.

Bu hacet için yapılacak dua:

“Ya Selam Entel Selam ve ileyke yeudü-sselam selamüke- ttam, re’fetüke alel Evliyai vel Enbiyai vel Etkıyaİ. Ve entel mu- hifcu bi ilmikel kadimi ve bi safaihi-ssafa fi kulubil EsfiyaL Es elüke bi sekinetükel nazileti alel sırrıl Musevi ve bi İzzetikeî za- hireti alel Cenabı İsevi ve bima cema’te fi batini dairetil havai ve zahirü malimül müna, en tec al kalbi kabilen litevarüdül vahdaniyyeti fariğan mîn şevağılİI el vahdiyyeti, aizen bike ileyke fi cemii evkatil sermediyyeti, verzukni fi lütfikel amirni ve ihsanükel kadimi hüsnül zan bi kafetül müslimin, li enaiü sirra sübuhiyyetüke ellezi cealetehüm fi makamil yakiniT vec alni müteberriken bi reakikı nefaisül evveline vel aharin, ver- zuknil rıza bima kaddertehü üye li ilmike ve yessertehü Üye bi emrike min ziyen semaü kulübül evüyai bi mesabihil havatiri. iftah li ebvabel müşahedeti bi masabihi! besaire bi-sselami ya Selam…”

Bu azametli ve ulu adı üzerinde bulunduran hiç bir kimse kötü bir iş işleyemez. Bu adı çokça anan kimseler de, her türlü bela ve afetlerden korunmuş olurlar. Bu adın içinde öyle gizlilikler bulunmaktır ki, bir kimseden korkan veya daimi surette korku ve vehim içinde bulunan bir kimse, bu adı zikrettiği sürece, Hak Teâla o kimseyi emniyet içinde bulundurur ve yüreğinde korkudan eser kalmaz. Bu adın sayı kıymeti 131’dir. Bu birinci sayı Allah’ın (Kafil) adının işaretidir. Harflerinin adları da 392’dir. Bu da yine Allah’ın iki azametli ve yüce adları olan (Rahman-Aziz) adlarının bir işaretidir.

Vıfkı aşağıda görülen bu adını, asıl adı Muhammed olanlar çokça anmalıdırlar. Çünkü bu ad onlara çok yarar sağlar.

selam_vefki

Burada bir noktayı açıklayalım; (Şefi) yani çifti İslam adının (vıfkı) yani teki birleştirmiş olursak, Peygamberimiz (sav) Efendimizin (Muhammed) adını bulmuş oluruz. (Muhammed) adı bütün âlemlerin kalbidir. Yasini Şerif adı da onun kalbidir.

Bu sebepledir ki (Selamün Kavlen’Min Rabbin Rahim) ayetinin kadir ve kıymeti çok büyüktür. Çünkü içinde Hak Teali Hazretleri’nin azametli adları bulunmaktadır. İşte bu da Allah katındaki hâzinelerden biridir.

Müşteri yıldızının şerefli saatinde bu (Selam) adının vıfkını yazıp, bu ayetle birlikte üzerinde taşıyan kimse, Hak Teâla’nın lütuf ve yardımına mazhar olur. Cenabı Hak o kimsenin dünya ve ahiretteki işlerini kolaylaştım. Bu ayetle, bu adın bugüne kadar gelip geçen insanların en makbul ve gizli saydıkları büyük bir hikmeti vardır.

Bu ismin ebcedi değeri (131) etmektedir. Zikri de buna göre yapılmalıdır. Zikir saati Güneş’tir (Pazar).

İnsanlar arasındaki selamlaşma sırasında Allah’ın bu ismiyle Selamlaşma gerçekleşir. Müminler, birbiriyle karşılaştıklarında büyük küçüğe, yürüyen duran, ayaktaki oturana, binekli yaya olana Selam verir ve esenlik, emniyet, güven diler ve karşı tarafın kendisinden zarar görmeyeceğini belirterek, rahat olmasını belirtir. Ahirette de yine cennetlik müminler bu selamla selamlanarak, cennete girmeleri istenecektir.

Bundan başka birçok özellikleri de bulunan ES-SELAM ismi şerifi, sadece bir kısmı kaydettiğimiz özelliklere ve faydaları içermektedir:

1. ES-SELAM ismin-i şerifinin zikriyle meşgul olan kimse, her türlü felaketten; suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan, yıldırım çarpmasından emniyette, her türlü afet ve beladan güvende olur.

2. Allah’ın himayesine girer ve Onun yardımı ve himayesi ile zalimlerin hışmından kurtulur, koruma altına alınmış olur.

3. Bu mübarek ismi tam bir ihlas ve itikat ile zikreden kişiye silah atılsa da tesir etmez. Ancak bu ihlas ve samimiyeti, bu tevekkül ve teslimiyeti en ufak bir şüphe bozar.

4. Es-Selam ismi şerifi bir kabın içine veya bir kağıt üzerine safranla 131 kere yazılıp suyun içine koyularak silinir ve vesvese hastalığına tutulmuş bir hastaya 40 (kırk) gün içirilirse, evham ve vesveseden kurtulur.

5. Her namazdan sonra “Yâ SELAM” isminin zikrine devam eden kimseyi yüce Allah, adalet ve selamete ulaştırır, emniyet ve güven verir, her tülü zulümden korur.

6. Her namazdan sonra (131) ya da günün herhangi bir vaktinde (655) defa “Yâ SELAM” ismini okuyan ve bunu vird edinen yani sürekli okuyan ve dilinden düşürmeyen kimseye silah çekilemez. Silah çekilse kurşun tesir etmez, bıçak işlemez. Böyle bir işe cüret eden kimsenin, yaptığı iş kendi aleyhine döner, mutlaka cezasını çeker, zararını görür.

7. Bir hastaya her gün 131 kere okunsa şifa bulur. Yer ve gök afet ve belalarından korunur. Bu miktarı okumaya her gün devam eden kimse huzurlu ve selâmetli bir kalbe ulaşır.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

Eş – Şekur

Es – Sabür

Eş-Şehid

Es – Semi

error: emeğe saygı lütfen !!