Eş-Şehid

sehid

EŞ-ŞEHÎD: Kendisine hiçbir şey gizli olmayan; her yer­de hâzır ve nâzır olan ve her yapılanı gören…

“De ki: “Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarından hakkıyla haberdardır, onları hakkıyla görendir.”(İsra, 17:96)

Gerek dünyada gerekse ahirette herkesin ve hepimizin bir şahide ihtiyaç duyacağı muhakkaktır. Zamanla hepimi­zin izah edemediği ama gerçeği bildiği ve ortaya çıkarmak istediği durumlar olur. İşte bu tür zamanlardaki en büyük tesellimiz gerçeği Allah’ın bilmesidir. Her konuda onu şa­hit tutmak belki de yapabileceğimiz en kolay ve en geçerli şeydir. Bize inanmak istemeyenler onun şahitliği ile yumu­şar ve ona itimadı olan biri ise tamamen ikna olur. Ancak bu da bir çeşit yemindir ve buna sıkça müracaat edilme­melidir. Özellikle söylediklerimizden emin değilsek…

Ümmeti Muhammed (s.a.v), kıyamet günü insanlara şahit olarak getirilecek ve her millete, her dine, her inanca mensup kişiler için şahitlik yaptırılacak. Kuranı Kerimde bu husus anlatılıyor aşağıda ilgili ayeti göreceksiniz. Burada enteresan olan husus şudur ki, Allah her şeyi bildiği halde neden buna gerek duyacaktır? Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yok ama insanların birbirleri ile olan işleri konusunda şa­hitliğe de önem veriyor; özellikle de her türlü aşırılıktan, ifrat ve tefritten uzak “vasat” orta yolun yolcusu olarak yaratılmış olan Ümmet-i Muhammed Aleyhiss’alâtu ve’s- selâm’ın şahitliğine… Bu konu, bizim onlarla, onların da bizimle bir anlamda imtihanımızdır. İşte ayet:

“Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) ola­sınız ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah’ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gel­se de biz, yönelmekte olduğun ciheti ancak; Resûl’e tabi olanlarla, gerisingeriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık. Allah, imanınızı boşa çıkaracak de­ğildir. Şüphesiz Allah, insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.”(Bakara,2:143)

Her Peygamber kıyamet gününde ümmeti ile beraber hesap yerine gelecek ve onların başında duracaktır. Onların durumlarına şahitlik edecektir. Bizim de başımızda Peygam­ber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) olacaktır şüphesiz: “Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hâli nice olacak!”(Nisa,4:41)

Bu Ayetin hazin bir hikayesi vardır. Abdullah İbni Mes’ûd (r.a) yaşamış ve konuyu şöyle anlatmıştır:

Abdullah ibni Mes’ûd şöyle anlatır: Hz. Peygamber (s.a.v.) bana:

— “Haydi bana karşı oku” diye emretti. Ben:

— Yâ Rasûlallah! Kur’ân Sana indirildiği hâlde, onu Sana karşı mı okuyacağım? dedim. Hz. Peygamber:

— “Evet” buyurdu.

Bunun üzerine ben Nisâ Sûresini okumağa başladım. Nihayet şu “Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de seni bir şâhit o/arak getirdiğimiz zaman hâlleri nice olur!” (Nisâ: 4:41) ayetine geldiğimde, Hz. Peygamber:

— “Şimdilik yeter” buyurdu. Ben Rasülullah’a döndüm, birde baktım ki, iki gözü yaş döküyordu…

Allah sadece bizim değil, bütün insanların ve varlıkların kısacası her şeyin şahididir. Çünkü her şeyi bilen ve gören odur; en ince detayları görmeye gücü yeten de sadece odur:

“Fakat Allah, sana indirdiğini kendi ilmiyle indir­miş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter.”(Nisa, 4:166)

Bizim için en önemli şahitlik, Allah’ın varlığına ve bir­liğine, ondan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmektir. Bu da bi­zim iman ve İslam’a olan bağlılığımız ve dil ile ikrar ve kalp ile tasdik etmemizin, yani bütün esasları ile dini kabulü­müzün kısacası, Müslüman olmamızın delili, iman ve itikat esaslarına olan şahitliğinizdir:

“Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şahitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahi­bidir.” (Âl-i İmran,3:18)

Bu adı kalp huzur ve isteği ile daima anan kimseleri, Hak Teâla mutlaka bir gün şehadet mertebesi ile ödüllendirir.

Bu adın harf sayılarından yaratılan hizmet meleğinin adı (Nuryail)dir. Bu meleğin emir ve buyruğunda 4 komutan melek bulunmaktadır. Bu dört melekten her biri (219) meleğe komuta ettikleri gibi, bu (219) melek vardır.

Bu meleklerini ödevleri, insanların yaptıklarını, hareketlerini görerek, bunlara şahit olmaktır.

Bu adı sıkça anan kimseye, bu adın meleği inerek dileğini yerine getirir.

Bu adın duası şöyledir:

Duanın okunuşu:

“Yâ Şehid! Ente-llezi şehidte li nefsike bil vahdaniyyeti, ve entel alimü-llezi allemte ibadeke bil ferdaniyyeti, ve ente-llezi mekkente evliyaeke fi avalimil sahaibi, ve entel alimü bilgaybi ve-şşehâdeti, ve tazhirü gaybül halkı vel iradeti. Es’elüke Al-lahümme! Yâ nurü-nnuri ve şahiden bima fi-ssuduri, tübey-yin üye hakaiku haddike, ve tüvazzih liye rekaiku mecdke, vec’alni şahiden leke ayiben ileyke fi berrike ve bahrike inneke ente-llahül kaviyyü-ddâimü…”

Tam bir cezbe halinde, ve halvetde bu adı anmaya devam edenler, Allah’a dönük niyazlarının meyvesini toplamış olurlar. Artık bundan sonra onlar devamlı olarak, uzlet vevahdetin çevresinde dolaşırlar. Onların ahlak ve sıfatları nefisleri ifrattan kaçınır. Bunların hepsi bu yüce adın anılmasından ileri gelir. Şehadet mertebesine ulaşlamk isteyenlere ben bu adı anma­larını önerdim. Böylece onların şehadetleri gerçekleşmiş oldu.

Bir Cuma gününün ilk saatinde bu adın vıfkını temiz bir kağıda çizerek, içine bu adı yazıp gücü yettiği kadarda anan kimse, bu adın kerameti ile bir takım gölgeler göreceği gibi bu adın irşadiyle de bir takım düşüncelere sahip olur. Ayrıca Hak Teala ona vakar ve haybet de verir. Bu adın sayı kıymeti 122’dir, Ve birinci sayırdandır. Bunun manası uzaklaşma ve yakınlaşma ile ilgili değildir. Allah için Şehid olmak yeterlidir. Harflerinin adları 319’dur. Bu da Hak Teala’nın yıldızları yürütüp akıtan manasını taşıyan Allah’ın adına bir işarettir. Ve bütün gökyüzündeki yıldızları Hak Teala’nm buyruğu ile hareket ederl­er.

sehid_vefk

EŞ-ŞEHİD isminin zikri (319) adettir. Zikrin saati Müşte­ri; zikir günü Perşembe’dir. Sabah güneş doğarken ve ikin­di sonrası. Gece akşamdan sonra ve gece yarısı okunabilir.

  1. Şartlarına ve saatine uygun olarak yapıldığı takdirde hemen sonuç verir. Celp ve teshir amacıyla yapılmışsa, is­tediği kimse hemen ayağına kadar kalkar gelir.
  2. Düşmanı olan kimseler, bu ismin zikrine devam et­tikleri takdirde kısa sürede düşmanlıkları sona erer, düş­manlarının kalbi yumuşar ve dostluk kazanır.
  3. Bir baba, itaatsiz evladının veya eşinin alnından bir saç alıp (1000) kere “YÂ ŞEHİD”ismini okuyup arkasından ıslahı için dua etse, asi eşi veya evladı ıslah olur, ahlâkı güzelleşir.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

Es – Samed

Es – Selam

Eş – Şekur

Es – Sabür

error: emeğe saygı lütfen !!