Es – Samed

samed

ES-SAMED: Her şey ve herkes kendisine muhtaç olan, kendisi hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç olmayan. Başka bir anlamda, dertlerin, kederlerin, istek ve ihtiyaçla­rın verilip giderildiği tek kapı, tek müracaat kapısıdır.

“Allah Samed’dir (Her şey ve herkes O’na muhtaç­tır; O, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç değildir).” (İhlâs, 112:2)

Allâh’u Teâlâ, kullarına muhtaç olamaz. Bu bir tezat olurdu. Bu nedenle kullarından gelecek hiçbir şeye de muhtaç değildir. İnsanların ondan istemesi ve onun ver­mesiyle hâzinesi eksilmez ve vermekten yüksünmez, çekinmez. Tam tersine istenmekten hoşlanan Allah, ver­mekten de hoşlanır. Burada belki bazıları daha fazla şeye sahip olamadıklarından yakınacaklardır. Ancak rızkın ve ihtiyacımızın zaruri olanını Allah, hiçbir istemeye ve şarta bağlı olmadan veriyor. Bizim elde etmek istediklerimizi de istediğimiz takdirde eğer isterse ve hikmeti gerekli görür­se veriyor. Malı mülkü iyiye kullanmak esastır ve bizde bu cevheri görürse verir Allah. Denilebilir ki:

“Her servet sahibi, servetini iyi yolda mı kullanıyor, ge­rekli yerlere mi harcıyor?”

Bu bizi çok ilgilendirmez ki… Zira Kur’an-ı Kerim’de, kendilerine mal ve servet verilenlerin çoğunun hayrına verilmediği veya verilenin hayrına olmadığına da vurgu yapılarak nasiplerinin dünya ile sınırlı kalacağı ve ahirette nasipleri olmayacağı anlatılıyor:

“İnsanlardan, “Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver” diyenler vardır. Bunların ahirette bir na­sibi yoktur.”(Bakara, 2: 200)

Bu yüzden biz verilenlerin veya çalışıp çabalayarak elde ettiklerimizin hayrımıza olan kısım olduğuna inanıp şükredersek onu da çoğaltacağını belirtiyor: “Şükreder­seniz nimetlerimi artırırım. Nankörlük ederseniz aza­bım şiddetlidir.”(ibrahim, 14:7)

Buna karşılık ayetin ikinci kısmı da çok önemlidir. Nan­körlük rızkımızın bile daraltılmasına ve elimizdekilerin git­mesine sebep olabiliyor. Şükür, her nimetin kendi cinsin­den olmalıdır. Zenginlerin sadece “ya rabbi şükür” demesi yetmez, zekat ve sadaka ile hayır hasenat yaptırmakla şük­retmeleri lazımdır.

Öte yandan elde edemediklerimiz için yine her şeyi bi­len Rabbimize itimat ederek, “bize verdiğinde de vermedi­ğinde de bir hayır vardır” diye teslimiyet gösterip şükret­mek, Onu daha çok razı ve hoşnut eder. Ancak biz ondan istemekten de geri durmamalıyız. Çünkü Allah, hiçbir kim­seden borç alıp bize vermediği gibi, hiçbir kimsenin rızkı­nı da bize vermiyor. Doğrudan kendi hâzinesinden veriyor verdiklerini ve bizim için bir başkasını ezmiyor, üzmüyor. Dua ederken de böyle dua edersek yerinde olur:

“Allah’ım, bana verebildiğin kadar çok ver; hem dün­yalık hem de âhiretlik güzelliklerden ve iyiliklerden bolca ver ve hakkımda hayırlı olacak şekilde ver”demekte de bir mahzur yoktur. Zaten bize bunu yüce Rabbimiz öğretiyor:

“Rabbena âtina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar: Ey Rabbimiz! Bize dün­yada da iyilik ver ahirette de iyilik ver ve bizi cehen­nem azabından koru.”(Bakara,2:201)

Bu adın hizmet meleği Hz. Nûryâil’dir. Buyruğu altında 4 melek yardımcısı bulunmaktadır. Bu dört melekten her biri 134 melekten meydana gelen 134 melek bölüğüne komuta etmektedirler.

Bu adı çok çok anarak, Allaha dua eden kimseye, bu adın meleği iner ve hizmette bulunur.

Duanın okunuşu:

“Ya Samed! Ente-llezi yasmudu ileyke fil havaici vel mülteceileyke fil kürubi ve-şşedaidi ve ente-llezi ta’ti ve tem-naü min fazlike avaidel avaidi, es’elüke bi istiğnaüke an hal-kike ve iftikarühüm ileyke en tec’aleni bi maksadil ibadi fil mühimmatı ve en tecri ala lisani ve yedi kazali hacati, ve tasu-meni minel mubikati inneke ente delilül hayrati…”

Allahın bu kerametli ve azametli adını sıkça anan kimselere Cenabı Hak fakirlik yüzünü göstermeyeceği gibi hangi sebep- den olursa olsun, başkalarına el açmakdan da uzak bulundurur.Bu ad özellikle yemek ve içmek gibi maddi şeylere ihtiyaç duymayan riyazat, ve halvet erbabı kimselerle doğru hal sahibi kimselere yarar sağlar. Eğer bir kimse gönlünden geçirdiği bir şeyi şiddetle arzularsa, bu adı andığı takdirde o şey kendisine verilmiş olur.Açlıkdan zayıf düşmüş, hastalanmış kimseler bu adı anarlar­sa, açlıklarını ve açlığın verdiği acıyı duymaz olurlar.

Buadm sayıca kıymeti 134’tür.

Bu bir çift ve tekdir. Parçası eksik bir dörtgendir. Ve Allah’ın Hasib adının bir işaretidir. Harflerinin adı, Teala’nın Mekin adı­nın işaretidir.

Bu adın vıfkı aşağıda görülmektedir.

samed_vefk

ES-SAMED isminin zikri (134) adettir. Zikir saati Müş­teridir. En etkili Zikir günü de Perşembe’dir. Perşembe sa­bah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.

  1. ES-SAMED ismini belirtilen gün ve saatte, belirtilen miktarda okuyan kimsenin kalbine nurlar, gönlüne huzur­lar dolar, mesut ve bahtiyar olur.
  2. Bu mübarek isim de büyüleyici isimlerdendir. Tertibi yapan kimsenin kadın-erkek, yaşlı-genç, yoksul-zengin, alim-cahil olması bir şey değiştirmez, herkese faydası var­dır ve herkesi etkiler.
  3. Seher vaktinde (150) defa okuyan kimse, güzel ahlak ve iyi hal sahibi olur, haram ve günahlardan uzak durur, Allah sevgisini ve rızasını kazanmaya çalışır.
  4. Her namazdan sonra (134) defa zikrine devam eden kimse, yeme, içme, uyuma gibi, zaruri ihtiyaçlarında, zor­luk ve yorgunluk duymaktan uzak kalır. Allah’tan başka hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmaz. Maddi-manevi bütün istek ve ihtiyaçları Allah tarafından ihsan edilir ve kolayca hepsini elde eder.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

Eş-Şehid

Eş – Şekur

Es – Selam

Es – Semi

error: emeğe saygı lütfen !!