Er – Rakib

rakib

ER-RAKÎB:Bütün varlıkları görüp gözeten, kendisinden hiçbir şey gizli olmayan. Herkesi ve her şeyi gören, istek ve ihtiyaçlarını duyan bilen, koruyan, himayesi altına alıp gözleyen, gözetleyen ve bunların hepsini bir arada, anında yapabilen tek güç ve iktidar sahibi Allah’tır.

Bu hususa işaretle,yaratılışımıza ve takibimize dikkat çelen yüce Rabbimiz, şöyle buyurup bazı emir ve yasakla­rın da yerine getirilmesinde ısrar ediyor:

“-Er insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve on­dan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yığan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulundu­runuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir.” (Nisa,4:1)

Hz İsa’nın kıyamet gününde ümmeti ile hesaba çekilirken kendisine yöneltilen “Ya İsâ! Bunlara sen mi annemi ve beri ilah edinin dedin?” sorusuna cevap olarak verece­ği sureette de kendisni açıkça savunacağı ama onu ilâh edinenleri savunmayacağını ve bunu kendisinin söyleme­diğini anlatması bakımından manidardır. Her şeyi görüp gözetenin Allah olduğu bu ayette de açıkça vurgulanıyor: “-Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyle­dim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin (dedim.) Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit (ve örnek) idim. Ama beni içlerinden al­dığında, artık üzerlerine gözetleyiciyalnız sen oldun. Sen, her şeye hakkıyla şahitsin.” (Maide, 5:117)

İnsanlara birer tebliğci ve mürşit ola’ak gönderilen ne­bilerin ıstırabı ise yine onları görevli ola’ak gönderen yüce Allah tarafından bilinip dile getirilmekte ve yer yer bize kıssaları ile anlatılmakta ve ibret almamz istenmektedir: “-Ey Kavmim! Elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de (elimden geleni) yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin; şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum!” (Hûd, 11:93)

Bu konudaki en çarpıcı ifadelerden bri ise, hepimizi za­man zaman titreten ve titretmesi gereken, amellerimizin, yani iş ibadet ve davranışlarımızın kaydedildiğini anlatan gözetleyici meleklerin tuttuğu kayıtlardır. Allah bize şah- damarımızdan daha yakındır ve bunun yanında “Kirâmen- Kâtibin” olarak adlandırıp görevlendirdği iki melek bizi sürekli olarak gözetleyip yaptıklarımız kaydetmektedir: Bu durum Kuranı Kerimde şöyle anlatılmaktadır:

“Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ver­diği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah dama­rından daha yakınız. Üstelik, biri insanın sağ tarafın­da, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.” (Kaf, 50:16-18)

Bu ayetlerde anlatıldığı gibi, ellerinde kameralarla, biri sağımızda biri solumuzda sürekli kayıtta bulunan me­lekler var ve her sözümüz her tavrımızı, her davranışımı­zı saniye dahi aralık vermeden kaydediyorlar! Zira onlar yemek molası, istirahat molası vermiyorlar. Böyle bir dert­leri de yok zaten. Bundan sonrası kula yani bizlere aittir…

Bu azametli adın özelliği, bazı ahvalde sır perdelerini kaldırıp, hakikati göstermesidir. Özellikle bir define ve saklı bir şeyin aranmasında bu adı çokça anan kimseye, o şeyin üzerindeki gizlilik perdesi kaldırılmış olur.

Bu adın meleği de (El Rakib) adının sayılarından yaratılmış olan (Samsimail) dir. Onun da 4 komutan meleği ve her birinin emrinde de (312) şer melek bulunmaktadır bu (312) melek yine her biri (312) şer meleğe komuta etmektedir.

Bu melekler, fani, yani geçici olanlarla kalıcı olanları koruyan meleklerdir.

Bu adı devamlı ananların hücresine ( hanesine ) bu adın meleği inerek, dileğini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Ya Rakib Entel Hafız ellâzimü bi hıfzike ila men evsaltahü ileyhi, ve entes-selam limen cema’te fazlüke ve entellezi tünevirül esrare ve teksifül ebsare – ve tüdidül ervahe bil enva-ri. Es’elüke bi azimi kudretike ve celili kuvvetike ve tec’aleni mahfuzan fil külli melhuzın ma’ruzan fi külli ma’ruzin. Ve er-zukni mükâfete men sahabeni ve künli abdüke rakiben ve na-siren ve hafızan ve bi manzaril atfi aleyhi. Naziran ya men lehül kudrete ves-senae vel izzete vel beha ya Rabbel Alemin.”

Bu ad büyük bir gizlilik ve keramet taşımaktadır. Bu adı sürekli anan kimseler, her hal ve ahvallerinde otorup kakma ve konuşmalarında, Hak Teala’nm himayesi altında bulunurlar. Bu adın çok yararlı bir vıfkı vardır. Ayın parlak bir gecesinde şerifli bir saatte bu vıfkı bir kağıda yazarak, üzerinde taşıyan kimseler açık ve kapalı her türlü tehlike kaza ve belalardan uzak bulu­nurlar.

Bu adı tam bir temizlik içinde, araç ve riyaztele 40 gün bu hali sürdüren ve günde 4440 defa bu adı zikreden kimse, kendi­sini ad melekleri ile yüzer bir halde bulur. Ve o kimse artık büyü ve tılsımların bulunduğu bir yere girse, o büyü ve tılsımların et­kisi dağılır, silinir ve onu etkilemez.

Bu adın sayıca kıymeti 312’dir. Bu bir çift ve tek fazladır. Parçaları 258’dir. Ve Hak Teala’nın (Hay-Metin) olan iki yüce adlarının işaretidir.

Dörtlü vıfkı aşağıdadır.

rakib_vefk

ER-RAKÎB isminin zikri (312) adettir. Zikrin saati Zühre,- günü Cuma’dır. Müşteri olma durumu da vardır. O zaman zikri Perşembe günü olur.Her iki durumda da sabah erken güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası okunabilir. Gece okumalarında akşam namazı sonrası ve akşamdan 6 saat sonra yani gecenin tam yarısı okunur.

  1. Bu ismin zikrini Zühre saatinde, Cuma günü okuma­ya devam eden kimse dedilerse dileğine ulaşır. Bu saat hanımlar için geçerlidir. Erkekler bu ismin zikrini Müşteri saatinde yani Perşembe günü okumalıdır. Büyükleri tesir altına almak için bu ismi’ Güneş saatinde okunması ge­rekir.
  2. Bu ismi (312) kere okumaya devam eden kimse, bol mal ve servete kavuşur.
  3. Hamile okusa, kolay ve zahmetsiz doğum yapar.
  4. Misafir okusa, aile ve evladı tarafından güvende olur.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

Er – Rezzak

Er – Rauf

Er – Rahman

Er – Rafi

error: emeğe saygı lütfen !!