En – Nafi

nafi

EN-NÂFİ’: Devamlı olarak, bütün mahlukatına hayır ve fayda sağlayan; faydalı şeyler yaratan demektir…

Allah’ın yarattığı hemen her şey iyiye kullanıldığı tak­dirde kullan için lazım ve faydalıdır. Yerde ve gökte bu­lunan ne varsa insana hizmet için yaratılmıştır ve insan bunun bilincinde olmalıdır. Bu bilinçle hareket edilirse o zaman kötüler bile iyiye kullanılır ve iyiye hizmet eder. Allah’ın bizim yarattıklarının önemini kavramamız için bunu peygamberleri yoluyla bize intikal ettirmesi ve geç­miş din ve milletlere kendi dilleri ve kendi peygamberleri ile haber verdiği gibi, bize de Kur’an-ı Kerim yoluyla haber vermesi bile ayrıca bir fayda ve ayrıca bir iyiliktir. Bu göz­le bakıp birkaç ayeti inceleyelim. Şu ayette demirin bizim için önemi anlatılıyor:

“Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gön­derdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı (ölçüyü) indirdik ki, insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendi­sinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık (ki insanlar ondan yararlan­sınlar). Allah da kendisine ve Resullerine gayba inana­rak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetli­dir, mutlak güç sahibidir.”(Hadid, 57:25)

Bir başka ayette hayvanların faydamız için yaratıldığı anlatılıyor:

“Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. On­ların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de.”(Mü’minun, 23:21)

“Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?”(Yasin, 36: 73)

“Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki ihtiyaçlara kendileri üzerinden ula­şasınız diye onları yaratmıştır. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız.”(Mü’min,40:80)

Yeryüzünde bitkiler, hayvanlar, madenler, sular, pınar­lar, denizler, dağlar ve daha neler… Gökyüzünde burçlar, yıldızlar, güneşler, aylar, galaksiler, nebülözler, daha nice gezegenler ve daha neler…

Eğer Allah’ın bize verdiği nimetlerin hepsini değil sa­dece bir kısmını bile saymaya kalksak, yorulur düşeriz de gene saymaya gücümüz yetmez:

“O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsı­nız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür.”(İbrahim, 14:34)

Bu konuda da her konuda olduğu gibi, hayata ve olay­lara bakışımız Önemlidir elbette. Takdir ve şükran hissiyle bakarsak her şeyi faydalı görürüz ve her şeyden bir ders bir ibret alırız ve şükrederiz. Eğer eleştirmek ve beğenme­mek istersek hiçbir şeyi beğenmemiz de mümkün değildir ve buna da sınır yoktur. Yoktur da biz verilen değere ve yapılan iyilik ve ihsanlara karşı büyük bir haksızlık olurdu bu…

Bu adın içinde Allah’ın azametli adının harflerinden bir harf bulunmaktadır. Bu adın vekili olan hizmet meleğinin adı Hz. (Tahtiyâil) dir. Ve emrinde 4 yardımcı vardır. Bu yardımcı meleklerin her biri (201 )er melek safından meydana gelen (201) melek kıt’asına komuta etmektedirler.

Bu hizmet meleğini hücresine da’vet etmek isteyen bir kimse, buna ait riyazatı yerine getirerek, bu adı da çokça anıp, aşağıdaki çağrı duasını okumalıdır. O zaman melek iner ve da’vet eden kimsenin hacetini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Yâ Nâfiü! Ente-Hezi mena’te -şşübehâte minel kulubi vel büdai anil akaidil mâniati an îdarik sırrıl guyubi, sadara anke el hayru, vel nef-ü vel darrü, vel fevâidü, vel şedâidü fi kevni da-mairü-nnasi, Es’elüke men-ül belâi ve cezilül atâi, ve siatü-rrızkı, ve aüzü bike mine-zilleli vel muhalefeti, vel mevânii, vel âfâti, es’elüke hayrüke bi gayri vasıtatin vec’al liye min külli daykm mahrecen hatta aişü bi hamdike firrâhâti, ve yemütü bi zalike min nâbizi ihtiyarike fil âfâti, inneke ente-llahü mahiyü-sseyyiâti…”

Hak Teala’nın bu yüce adı şifa verici bir gizliliğe sahiptir. Bu adı çokça anan kimseler, her türlü hastalıklardan korunmuş olurlar.

İyi hal ve cezbe sahibi bir kimseyi bu adı anarak meshetmiş olursa, o hasta şifa bulur. Ve Allah’ın izniyle iyileşerek ayağa kalkar.

Ayın parlak ve şerefli bir saatinde bu adın vıfkını gümüş bir mühüre kazıtıp, hasta olan bir kimsenin vücudu bu mühürle mühürlenirse, Hak Teala o hastayı şifaya kavuşturur. Çünkü Allah’ın bir adı da afiyet manasını taşıyan Muafi’dir.

Harflerinin adları da yine, Hak Teala’nın iki yüce adı olan, ilahı şefi adlarının işaretidir.

Aşağıdaki Şekilde görülen bu adın vıfkının çevresine aşağındaki Kur’an ayeti olan “ve nunezzil minel Kur’anı şifaün ve rahmetün lil müminine” ayeti yazılır ve bu vıfk izniyle hasta olan kimse hastalığından kimse kurtulmuş olur.

nafi_vefk

Adı Kasım olan kimselere bu adın büyük yararı vardır.

Bu adın sayıca kıymeti 201’dir. Dikdörtgen tek bir sayıdır. En şerefli sayılardandır. Parçaları 79’dur. VE bu da Hak Teala’nın Hasib adına işarettir. Harflerinin adı 428dir. Ve yine Allah’ın Şedid-ül Muhal adının işaretidir. Adından da anlaşıldığı gibi bu ad büyükler büyüğü manasına gelmektedir. Bu adın vıfkını üzerinde taşıyacak kimseler öyle ilahi şeylerle karşılaşırlar ki, hayretler içinde kalırlar.

Ve yine bu kare vıfkın içine ayrıca güneşin adını yazıp, or-tasına Allah’ın Hay adını da ekleyip, üzerinde taşırsa, ruhen kuvvetleneceği gibi, daimi şekilde sağlıklı bulunur. Heybeti, vakarı ve rızkı da artmış olur.
Bu adın vıfkı aşağıdadır.
nafi_vefk_2

EN-NÂFİ’ isminin zikri (201) adettir. Zikir saati Zühre; zikir günü Cuma’dır. Zikir saatinin Zühal olduğunu söyle­yenler de vardır. Bu takdirde zikir günü Cumartesi olur.

1. Bu ismin zikrine devam eden kişi, hangi işe el atsa başarılı olur, faydalı kazançlar elde eder.Bu ismin anlamından da anlaşılacağı gibi, faydalı ve hayırlı işler yapmak isteyenler, helal kazanç temin etmek isteyenler, usulüne uygun olarak zikriyle meşgul olmalı, vird edinip her gün, (201) defa okumalıdırlar.

2. Bir yeri ağrıyan ve acı çeken bir kimse, elini ağrı­yan yerin üzerine koyup hiç ara vermeden bu ismi (201) defa zikretse, Allah’ın izni ile ağrıdan kurtulur, rahatlar.

3. EN-NÂFİ’ ismini vird edinen doktorlar hastalarına daha faydalı olur ve teşhis koyma ve tedavi etme konu­sunda büyük isabet sağlarlar.

4. Bu simin zikrine devam eden kimseler,, maddi ve manevi bütün yokluk ve sıkıntılardan kurtulurlar. Rahat ve huzur içinde yaşarlar.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

En – Nur

error: emeğe saygı lütfen !!