El – Veli

veli

EL-VELİYY: Bütün mahlukatına dost olan, son derece şefkatli ve iyilik eden; Müminlerin yar ve yardımcısı olan demektir.

“Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklar­dan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise tâğûttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalırlar.”(Bakara,2: 257)

Allah (c.c), müminlerin böyle dostu ve yarı yardımcı­sıyken müminler de gidip başka ve özellikle Allah’a düş­man olduğu bilinen dostlar ve yardımcılar aramamalıdır elbette. Zaten Allah’tan başkasının dostluğu insana pek öyle sağlıklı bir fayda sağlamadığı ve ahirette de bir şeye yaramayacağı gibi, ona düşman olanların sahte dostluğu hiçbir şey sağlamaz. İşte bakın Rabbimiz de zaten razı de­ğil böyle bir şeye:

“Mü’minler, mü’minleri bırakıp inkârcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kal­maz. Ancak onlardan (gelebilecek tehlikeden) korun­manız başkadır. Allah, asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah’adır.”(ÂI-i İmran,3:28)

“Allah, sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah, dost olarak yeter. Allah, yardımcı olarak da yeter.”(Nisa,4:45)

“Size ne oluyor da, Allah yolunda ve “Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katın­dan bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver” diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?”(Nisa, 4: 75)

Hele savaş veya düşmanlıkta ileri gidenlere, hilekar ve düzenbaz düşmanlarımıza karşı tek yardım isteyebileceği­miz merci sadece Allah’tır:

“Hani sizden iki takım (paniğe kapılarak) çözülme­ye yüz tutmuştu. Hâlbuki Allah onların yardımcısı idi. Mü’minler, yalnız Allah’a tevekkül etsinler.”(ÂI-i İmran, 3:122)

Evet, müminler sadece Allah’a güvenip dayanır ve da­yanmalıdır. Şeytana ve şeytanın hilelerini kendisine yol eden ve şeytanca davrananlara değil. Onlardan yardım ve medet ummasınlar ki, sonra hüsrana düşüp zarara uğra­masınlar. İşte bu konudaki uyarılar:

“O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutu­yor. Onlardan korkmayın, eğer mü’min iseniz, benden korkun.” (Âl-i İmran, 3:175)

“İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tâğût yolunda savaşırlar. O hâlde, siz şey­tanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hile­si zayıftır.” (Nisa, 4:76)

Allah’tan başkalarından medet bekleyenler ve onları veli edinip dost sananlara çok sert ikazlar var. Ders almak isteyenler için naklediyoruz:

“Onlar, mü’minleri bırakıp kâfirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyor­lar? Hâlbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir.” (Nisa, 4: 139)

“Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah’a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?”(Nisa, 4:144)

Bu konuda daha birçok ayet var ve hepsini nakletme­miz mümkün değil. Ancak şu ayet-i kerime ile bu konuya nokta koymak istiyoruz:

“Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resulüdür ve Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren mü’minlerdir.”(Maide, 5:55)

Keşke yüce Rabbimizin buyurduğu gibi, bu ayetin farkında ve içeriğinin de tam muhatabı olabilseydik! 0 zaman ne dünyada ne de ahirette bir sıkıntımız olmaz ve asla zarara uğramaz, uğratılmazdık…

Her halimizde ve her zaman Allah yar ve yardımcımız olsun!

Bu azametli adın hizmet meleği Hz. (Kiryail) dir. Emrinde 4 büyük melek vardır. Bu meleklerin her biri 46 melaikenin ayrı ayrı komuta ettikleri 46 şar meleğe de emir vermektedir.

Bu adı devamlı olarak anan kimselere adın meleği olan (Kiryail) hazretleri inerek, o kimselerin ihtiyaçlarını görür.

Duanın okunuşa:

“Yâ Veliy! Ente-llezi ahbebte zevil ükuli vel basâiri, ve azharte meknünatil damâiri, ve ente-llezi refa’te livâel izzi fi evdiyeti kulubi ehlü-sserâiri, ve entel mühib, vel mevlâ, vel za-hirü, vel Hâkimü, vel Kâdirü. Es’elüke sirra men ictebeytehü minel evliyâi ve sirre men ahbebtehü minel enbiyâi ve bi nuri kudsikel müsbeti li cevamiül kelimi, en tansureni alâ a’dâi ve en tekünü liye fi-şşiddeti ve rehai..”

Bu yüce adın güzel bir gizliliği vardır. Bu adı sıkça anan kim­seler Hak Teala tarafından velayet altına alınmış olur. Bu ad Cenabı Hak’ka en yakın olan (Kuvubiyyun) Meleklerinin anısıdır. Bu sebeple velayetin Hakiki manasını idrak edip, bu adı bu suretle anan kimseler Hak Teala katında büyük makam sahibi olan hakknı kazanmış olurlar.

Bu gibi kimseler insanlara manev iyardımda da bulunurlar. Çünkü bu makamı kazananlara gizli kapaklı şeyler bulunma­maktadır. Onlar manevi güçleri ile herşeye ulaşabilirler. Bu adın sayı kıymeti 46’dır. Birinci sayısı çiftin çifti ve tekdir. Parçaları da 6 fazladır. Ve Hak Teala’nın Sayih adının işaretidir. İkinci sayıda eksik bir çifttir. Onun da parçları 6’dır. Bu da yine Cen­abı Hak’kın Çelil adının işaretidir.

Bu ad daha çok büyük makam sahibi olan terhidciler ta­rafından anılır. Bu bir tekdir, yani (Ahad) dır, bunun ilki parça­ları 6’dır. Ve adları Muhammed olan kimseler için yararlıdır.

veli_vefk

EL-VELİYY isminin zikri (46) adettir. Zikir saati Merih, günü Salı’dır.

Salı günü Merih saati sabah güneş doğarken ve ikindi sonrasıdır. Gece okumak isteyenler içinde tam gece yarısı.

  1. Bu İsmin tertibini yerine getiren kimse hayırlı ve gü­zel rüyalar görür.
  2. Kalp daralması ve sıkıntı çeken kimseler her gün (46) defa kumaya devam edip virt edinseler, kabz (sıkıntı) hali bast edip genişlemeye ve huzura dönüşür.
  3. Bir kimse Cuma günü (1000) kere “EL-VELİYY” ismi­ni, “YÂ VELİYYÜ YA ALLAH” şeklinde zikretse, isteği ye­rine gelir. İtaat etmeyen eşi için okusa ve yanına girip çıktıkça “YÂ VELİYY” dese, eşi ıslah ve itaatkar olur.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Vahid

El – Vekil

El – Vacid

El – Vasi

error: emeğe saygı lütfen !!