El – Varis

varis

EL-VÂRİS: Bütün mülk ve servetlerin gerçek sahibi Olan; mahkûkâtın yok olmasından sonra da bâki kalan; tek varis ve tek sahip…

Bu dünyadan gelmiş geçmiş ne devletler, ne milletler, ne mülk ve saltanat sahipleri var… hiçbirinin ortada bı­raktığı hayırlı veya hayırsız eserinden başka baki kalmaya gücü yetmemiş ve yetmez de. Bıraktıkları mallar, mülkler Ve servetler de varisleri tarafından paylaşılıp telef olup gitmiş ve sadece haklarında söylenenler kalmış. Oysa Al­lah, onlar varken de vardı şimdi de var, gelecekte de var olacak; arkamızdan gelenler de bizden bahsedecekler ve böyle diyecekler… Onlar yok ama Allah var. Çünkü Allah yaratan ve yaşatan ve baki kalandır; sürekli var olandır… O halde mirasımızla birlikte geride bıraktığımız diğer şeyler, bizim için hayırlı şeyler olsun da arkamızdan günah defte­rimize günah yazılmasına devam etmesin…

“Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkı­nı helâk etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları! (O yurtlara) biz varis olduk,biz.”(Kasas,28: 58)

Varis ve miras ile ilgili olarak pek çok ayet var. Ancak buradaki “varislik”ebediyet ifade ettiği ve gerecek vâris de Allah olduğu için biz de o konudaki ayetleri vermek istiyo­ruz. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyruluyor:

“Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek) varisleriz.”(Hicr, 15:23)

Evet, Rabbimiz bu kadar ismin sahibi, bütün isimlerini devreye sokarak ve büyüklüğünü de ortaya koyarak, “biz” diyor. Biz demesi çoğul ifadesi değil, azamet ve ululuk ifa­desidir. Onun ne yarı yardımcısı vardır ne de eşi, ortağı…

“Zekeriya’yı da hatırla. Hani o, Rabbine, “Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısı- sın” diye dua etmişti.”(Enbiya, 21.89)

Bir de Rabbimizin dilediği varisler var: Allah’ın salih kul­ları:

“Andolsun, Zikir’den (Tevrat) sonra Zebur’da da, “Yeryüzüne muhakkak benim iyi kullarım varis ola­caktır” diye yazmıştık.”(Enbiya, 21.105)

“İşte bunlar varis olanların ta kendileridir.”(Mü’minun, 23.10)

İşte bunlar mü’minler… Namazlarını huşu ile kılan, oruçlarını tutan, zekatlarını verirken yanşan, hayır yapan, sözlerinde duran, boş laftan sakınan, ırzlarını koruyan, sa­dece eşleriyle birlikte olan ve aileleriyle hoş vakit geçiren, birbirlerine iyiliği, hakkı ve sabrı tavsiye eden, günahtan, kötülükten, aşırılıktan sakındıran, emanetlerine ve sözleri­ne sahip çıkan müminler…

Ve işte bir grup mirasçı daha:“Biz ise, istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanla­ra lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım.”(Kasas, 28:5)

Bu adın hizmet meleği Hz. (Hezyâil)dir. Emrinde 4 yardımcı melek, ve onların her birinin emrinde de (707) şer melekten oluşan (707)şer bölük meleğe komuta etmektedirler.

Bu adı devamlı olarak anan kimsenin hücresine, hizmet meleği iner ve onun dileğini yerine getirir.

Duanın okunuşu:
“Yâ Vâris entel baki bade fenail halkı ecmain, vel Bari li izhari kemali ilahiyetüke fi yevmiddini, kema ahberte ibadeke fi kitabikel mübini, haysü külte Iimenil mülkü elyevme lillahil vahidil kahhar. Es’elüke bi bekâikeddâimü ve izzükel kâimü en tec’alni varisen li ilmüke ve hilmüke ve varisü ilumi enbiyâüke ve evliyaüke, verzukni fevaideha ve evsılni ile gayatühâ yâ Rabbel Alemin..”

Bu ad daha çok miras meselelerinde varisler arasında etkili bir addır. Bir kimse bir mala varis olup hissesini alamadığı takdirde bu rahini ve samadani adı çokça anarak Cenabı Hak’kın yardımına mazhar olur. Ebu Abdullah El Kafi bu ad hakkında şöyle diyor; “Bu parlak adı kendinden geçercesine zikreden kimseler, bulundukları toplumun başkanı olurlar. Aynı zamanda mallarında, ailelerinde ve nefislerinde de artışlar görülür. Bu ad hâzinede saklı olan adlardan biridir.

Bu adın sayıca kıymeti 707’dir. Ve Hak Teala’nın şiddet ve kuvvetinin işaretidir. Sayıca bir tektir. Parçası 106 eksiktir. Hak Teala’nın El Sebuh adını gösterir. Harflerinin adları 846’dır. Ve yine Allah’ın Habir-Basir adlarına işarettir.

Bu adın vıfkı aşağıdadır.

varis_vefk

EL-VÂRİS isminin zikri (707) adettir. Zikir saati Müşteri; zikir günü Perşembe’dir.

Zikir saatinin Zühre olduğunu da söyleyenler var. Bu takdirde zikir günü Cuma olur.

1. EL-VÂRİS işminin zikrine devam eden ve her gün (707) kere okuyan kimseye dünyevi ve uhrevi birtakım nimetler ihsanlar edilir. İşleri kolaylaşır; pek çok yararını görür.

2. Ahiret işleri için adetle sınırlanmamalıdır. Bu ismin zikriyle meşgul olan kimseye niyetine göre ikramda bulu­nulur. Yüce Allah’ın izin ve iradesiyle iki cihan mutluluğuna erer.

3. Güneş doğmadan zikretmeye devam eden kimsenin vücuduna hastalık ve elem isabet etmez.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Vacid

El – Vahid

El – Vedüd

El – Vehhab

error: emeğe saygı lütfen !!