El – Vali

vali

EL-VÂLİ: Eşyanın sahibi, yaratıcı olan ve onlarda istediği gibi harcama yapıp tasarruf eden; mahlukatın işlerini yoluna koyan, velayet sahibi…

Hakiki ve gerçek velimiz, sahibimiz Allah’tır ve velaye­timiz de ondadır. Diğer veliler anne baba veya idarecileri­miz ancak onun istediği kadar veli olabilir ve ona yakınlığı kadar velayet sahibi olabilirler.

Allah (c.c) mahlukata hükmeden ve onlara sahip olan bir veli olarak, yarattığı varlıklara muhtaç olmaktan ve on­lardan evlatlar edinmekten, eşler edinmekten münezzeh­tir, beridir. Mülkün sahibi odur, onun sahibi olduğu şeylere muhtaç olması veya onlardan medet beklemesi, akla ha­yale sığacak bir şey değildir. Bu nedenle en çok kızıp buğz ettiği ve en nefret ettiği şeylerden biri de şirktir. Buna karşı diğer hatalar ve günahlardan daha farklı ve daha sert ifade­ler kullanır. Bir Ayet-i Kerime’de şöyle buyruluyor:

“Taneleri ve çekirdekleri çatlatıp yararak (her şeyi gelişme yoluna koyan) Allah’tır. Ölüden diriyi O çı­karır, diriden ölüyü çıkaran da O’dur. İşte gerçek İlah bunları yapandır! Artık nasıl oluyor da haktan uzak­laştırılıyorsunuz?” (En’âm, 6:95)

Bu adın harflerinden biri, Allah’ın en azametli adının harflerinden alınmıştır. Hizmet meleği Hz. Ehyâil’dir. Emri altında 4 yardımcı melek bulunmaktadır. Bu meleklerin emirlerinde ise, ayrı ayrı 47 şer melek saflarından meydana gelen 48’şer takım meleğe emir ve komuta etmektedirler.

Bu adı çok sık anan kimsenin hücresine bu hizmet meleği iner ve o kimsenin dileğini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Ya Velî! Ente-llezi tevelleyte emrel beriyyeti ve kemmelte zevatehüm bi ref-il beyyiniyyeti ve evsalte küllü mahlukın lima halaktehü minel mevahibil seniyyeti, es’elüke Allahümme el velayetel kübra vel hikmetel ulya vel nurel ebha vel vüsulü ilel Mescidil Aksa, ve erzukni rü’yete hakaikul eşyâi bi keşfi me-nazilil enbiyai vel enbai inneke cezilül hayri vel na’mal…”

Bu ad, genellikle valilerin veya birbirlerinin yerlerine geçen şeyhlerin, müritlerin ve emirleri altında birilerinin bulunduğu kimseler tarafından anılır. Ayın bedir halinde bulunduğu bir vakitde bu adın vıfkını bir kağıda yazıp, ayni zamanda bu adın sayı kıymeti kadarınca da anan bir kimse, bir yere atanmasını istediği takdirde, Hak Taala o kimsenin bu isteğini yerine getir­miş olur. Bu adın sayıca kıymeti 47 dir. Bu 7 sayısı bir işte ha­lef olmanın işaretidir. 40 sayısı da velayeti altına girecek Mülkü Göstermektedir. Bu adın harflerinin adı 207’dir ve (Cebbar- Cebir) adlarına işarettir. Bu adın vıfkı aşağıda görülmektedir.

vali_vefk

EL-VÂLİ isminin zikri (47) adettir. Zikrin saati Güneş; zikir günü Pazar’dır. Bu isminde Büyük Ebcede göre hesap edilip zikredilmesi etkisi bakımından daha uygun görül­müştür ki, bu takdirde miktarı (47×47=2209) olur.

1. EL-VÂLİ ismini, saatinde ve verilen miktarda zikrine devam eden kimsenin bütün düşmanları dost olurlar.

Çünkü bu ismin zikri, kalbi etkilemede en güçlü ve en te­sirli isimlerden biridir. Bu nedenle kimin üzerine niyet edi­lip okunursa, kalbi çabucak etkilenir, yumuşar ve istenilen yöne doğru kayar. Okuyan kimsenin rakibi kalmaz.

2. Her gün vaktinde 47 defa zikreden kimse, her türlü afetten kurtulur.

3. Cuma günü (1000) defa okuyan her işinde başarılı olur, kolayca maksadına ulaşır.

4. Bu ismi şerifi bir kap içine yazıp üzerine (47) defa da okuduktan sonra temiz su ile silip tarlasına veya evine serpiştirse, her türlü afetten emin olur, korunur.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Vehhab

El – Vacid

El – Veli

El – Varis

error: emeğe saygı lütfen !!