El – Vahid

vahid

EL-VÂHİD: İsim, sıfat ve işlerinde ortağı olmayan; tek başına olan, yanında bir başkası olmayan…

“Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.”(İbrahim, 14:52)

Allah birdir, tektir, eşi-benzeri, anne-babası, çoluk-ço- cuğu, ortağı ve zıddı yoktur. Bunlara ihtiyacı da yoktur. İslâm inancının temel esası budur. Bunun en güzel ifade ediliş şekli “Lâ ilâhe illallah” cümlesi, yani Kelime-i Tev­hittir.

“Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yok­tur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.”(Bakara,2:163)

“Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır. Ahirete inanmayanla­rın kalpleri bunu inkâr etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar.”(Nahl, 16:22)

“Allah, şöyle dedi: “İki ilâh edinmeyin. O, ancak tek ilâhtır. O hâlde, yalnız benden korkun.”(Nahl, 16:51) Onun varlığını ve birliğini evrendeki milyonlarca delille görüp anlamak mümkündür. Her şeyde koyduğu birlik mührü ve taklit edilmezlik esası, O’nun tekliğinin ve eşsiz­liğinin en büyük örneğidir.

Çok uzağa gitmeye gerek yok; insan kendi vücudu­na ve. varlığına baksa bile Allah’ı bulur ve bilir. Tek ve bir olduğunu kolayca anlar. Bunun için insana aklı, tefekkür (düşünme özelliği) ve vicdan verilmiştir. Bunlarla düşünüp tartar, ölçer biçer ve bir karara varır. Zaten işi birlikten çıka­rırsa insan, içinden de çıkamaz:

“Yoksa siz Yakub’un, ölüm döşeğinde iken çocukla­rına, “Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?” dediği, onların da, “Senin ilâhına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilâhı olan tek bir ilâha ibadet edeceğiz; biz- ler O’na boyun eğmiş Müslümanlarız”dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz?” (Bakara, 2:133)

Bir de şirke düşüp dinlerinde aşırılık yapan, ifrat eden ve Allah’a ortak koşan Kitap Ehli olanlara; Yahudi ve Hristi- yanlara çağrı var, ona bakalım:

“Ey Kitap ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı (em­riyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Allah) üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Al­lah, ancak bir tek ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzak­tır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.”(Nisa, 4:171)

“Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Şu hâlde yalnız O’na teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!”(Hac, 22:34)

Bakar mısınız Rabbimizin büyüklüğüne ve tevazuuna?

Buna, “tenezzülât-i ilâhiyye” yani insanların durumu­na eğilme. Beşerin aklına göre tenezzül edip onları ikna etmek için, iradelerini ellerinden almadan akıllarına göre açıklamalar yapmak. Karıncalardan daha küçük varlıklara izahat veriyor ve birliğini anlatıyor. Secde edilmez mi böy­le bir Allah’a böyle bir yaratıcıya; kul, köle olunmaz hiç!

Ama olmayanlar, bundan yüksünenlerde var:

“Andolsun, “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir tek ilâhtan başka hiçbir ilâh yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, Andolsun onlardan inkâr edenlere elbette, elem dolu bir azap dokunacaktır.”(Maide, 5:73)

“De ki: “Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?”

De ki: “Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi. Allah ile beraber başka ilâhlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz?”

Bu adda da Allah’ın en azametli adından bir harf vardır. Adın hizmet meleği Hz. (Letyâil) dir. Komutası ve emri altında 4 melek bulunmaktadır. Bu meleklerin her birinin emrinde de (15 şer) melek den meydana gelen (15) dizi meleğe komuta etmektedirler.

Bu adı anarak, hizmet meleğini halvetine davet etmek isteyen bir kimse, buna ait duayı okuyup, (El vahid) adını da devamlı anmalıdır. Bu suretle hizmet meleği iner ve o kimsenin dileğini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Ya Vahid! Entel vahidü fi ebediyyetike ve ente-llezi vahdette nefsüke bi nefsike fi mevatınil esmail ve entel alimü bi-rna tahte -ssera ve bima feke-ssemavatil ülâ, el müstevi bi ku-dretike alâ arşike-llezi kane alel mai, es’elüke binuri vahda-niyyetike ve ziyaü ahadiyyetike fi dav-i senabirkuke en tec’aleni makbulen müveffekan beyne ibâdike ya Rabbel âlemin.”

Bu ruhani ve samadani adda güzel ve ince bir gizlilik vardır. Bu daha çok yalnızlıktan hoşlanan kimseler anmalıdırlar.

Bir kimse bir erkek veya kadının çocuk sahibi olmaması için, onu kısırlaştırmak istiyorsa, niyet ederek bu adı çokça an- malıdır. Ancak bu yaptığı işte haklı olup olmadığını ve Allah’ın rızası olup olmadığını düşünmelidir.

Bu adı genellikle büyük kimseler anarlar,

Teysir El Matalip adındaki kitabı yazan şey Eba Abdullah Muhammed El Kümi El Tunisi (ra) hazretleri Allahın Vahid adı hakkında diyor ki;

“Bu ad onun zatına en yakın olan bir addır. Bu ada El-Cami adını da eklersek, Allah’ı anacağımız en azametli ad olur.” Ahmed isimli kimselere bu ad büyük bir yarar sağlar. Bilmeliyiz ki Allah’ın vahid ve Ahad adları ile yapacağımız dualar, Allah’ın birliğini bilip, bu yolda yürüyen kimseler için, en şerefli ve aza­metli dualardır.

Ebu Abdullah El Küfi Hazretleri yine bu Ahad adı için şöyle diyor;

“Bu isim genellikle kendini yok sayan ve ilahi huzurda Allah’ı tek gören kimseler için yararlıdır.

Bu kimseler bu adı çokça anarlarsa, Hak Teâlâ’da onlara tevhit yolunu açar.

vahid_vefk

Pazar gününün ilk saatlerinde tam bir taharet üzere bulun­mak şartı ile kıbleye yönelerek, bu şerefli iki adın vıfkını temiz bir kâğıda yazıp, ve ayrıca bu adları anarak, bu kâğıdı başının bir yerine yerleştiren bir kimseye, Hak Teâlâ güçlü bir heybet ve ayrıca bu adları anarak, bu kâğıdı başının yerine yerleştiren bir kimseye Hak Teâlâ güçlü bir heybet vakar, büyüklük ve rızk vermiş olur.

Bu adın sayı kıymeti 13’dür. Bu sayı birbirini kovalar. Çünkü Ahad adının manası ayrılıp uzaklaşmak değil, aksine yetişmek ve yaklaşmaktır. Harflerin adı da 56 itibar edilir. Birinci sayı Hak Teâlâ’nın (Metin) adının işaretidir. Burada Allah’ın birlikte

Bu adın vıfkı aşağıdadır.

ki adını ifade etmektedir. Bu ad bu sebeple İhlâs Süresi’nde belirtilmiştir. Ve yine bu sayı Hak Teâlâ’nın yükseklik makamını ulviyeti işaret etmektedir. İkinci sayı da yine Hak Teala’nın (Mü’nis) adına işaret eder. Kalabalıktan hoşlanmayanlar, Aha- diyyetin gerçeği ile yakınlaşırlar. Bunun için bu adı sık sık ananlar kalabalıkdan hoşlanmazlar.

Vıfkı aşağıdadir.

vahid_vefk_2

Abdullah El Kufi (Kenz-ül Esrar) isimli kitabında, Allah’ın şanlı ve şerefli olan bu adlarını (Allah, Ahad, Vahid, Cevad, Vahhab, Hay, Mucid, Daim, Veli, Mucib, Vedud, Evvel, Hadi) ki hepsi 13’dır.

Bu adları İhlas Süresi’ni kapsayan dörtgenli bir vıfk için yazıp, üzerinde taşıyan bir kimse Allah’ın yapısı bir çok hayret verici sayısız şeyleri görmüş olur. Bu adlardan herhangi birini üzerinde taşıyan kimsenin de ruhu aydınlanır. Kalbi de tevhidin incelik ve güzelliklerini öğrenmiş olur.O kimse hal ve cezbe sahibi bir kimse ise, Hak Teala’dan bir dileği varsa, yerine getirilir. Allah kendisine Batıni, Zahiri rızk­larını da bol bol verir. Bu adların anısı en azametli adlar gibidir. Ve çok faydası da vardır. Bu adların vıfkını üzerinde taşıyan büyük kimseler, her vakit düşmanlarına karşı üstün olurlar.Güneşin doğuşu sırasında ve şerefli bir saatinde yazılıp, ha­kimler ve bilginler üzerinde bulundururlarsa onlar için sonsuz bir yarar sağlar, ütarit yıldızının göründüğü şerefli bir vakitte bu vıfkı yazıp, üzerinde taşıyan o kimse tarafından geri çevrilmez.

Fakir kimseler ve şeyhlerin bu vıfkı Zuhal yıldızının göründü­ğü şerefli bir zamanında yazmaları daha uygundur. Bu adlar ila­hi hâzinede saklı cevherlerdir. Bunların kutbu ise, içinde Al­lah’ın azametli adı bulunan kerametli taşın işaretidir.

Azgın ve zalim bir kimseyi zararsız bir hale getirmek veya yok etmek isteyen bir kimse yukarıda belirttiğimiz bu 13 adı günde 100’er defa okumak şartı ile, buna iki gün devam eder­lerse, aynı anda o zalimin adını da tekrarlarsa, Allah’ın izniyle o kimse için yapılan bu anılar Hak Teala katında icabet görür. Ve o kimse zararsız hale getirilmiş olur.

Bu ad için ne kadar konuşulsa, ve ne kadar yazılsa azdır.

Bir Cuma günü, sabahının ilk saatinde bu şerefli adları (Tam bir taharet içinde olarak) bu adları durmadan anarak, başının bir yerine yerleştiren kimselerin Cenabı Allah güçlerini, heybet­lerini, vakar ve rızklarını arttırır. Kendilerini görenlerin de bağ­lanmalarını ve sevmelerini sağlar.

Bu adın vıfkı aşağıda görülmektedir.

vahid_vefk_3

EL-VÂHİD isminin zikri (19) adettir. Zikir saati Merih; günü Salı’dır.

Salı günü Merih saati, sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası ile gece yarısı saat 06.00 yani tam gece ya­rısıdır.

  1. Her gün (1000) defa okuyan kimsenin kalbinden Allah’tan başka bütün düşünceler, dünyevi zevkler ve lez­zetler silinir. Kalbi nurlarla ve sürurlarla dolup taşar.
  2. Bu tertibi yerine getiren kimsenin gönlüne İlahî nur­lar dolar.
  3. Usulüne uygun okuyan âşık, maşukuna kavuşur.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Vali

El – Vehhab

El – Veli

El – Vedüd

error: emeğe saygı lütfen !!