El – Kayyum

kayyum

EL-KAYYÛM: Gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan. Kendisi de Hayy ve Kayyûm olan.

Kur’an-ı Kerim’de, yüce Allah’ın, Hayy ve Kayyûm oldu­ğu hemen her yerde birlikte zikredilmektedir. Bunlardan biri de her Müslümanın bildiği ve her gün okuduğumuz tek başına bir kitap kadar yüklü ve derin olan Ayet’el- Kürsî’dir:

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bu­lunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkala- rındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gö­zetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.”(Bakara, 2:255)

Bir başka ayette ise şöyle buyrulmaktadır:

“Bütün yüzler; diri, yaratıklarına hâkim ve onları koruyup gözeten Allah’a boyun eğmiştir. Zulüm yük­lenen, mutlaka hüsrana uğramıştır.”(Tâhâ, 20:111)

Hak Teâlâ’nın azametli adlarından biri olan el Kayyum adının hizmet meleği (Cehtiyâil) adında büyük ve kerametli bir melektir. Emri altında 4 yardımcı komutanı vardır. Bunlar ayrı yarı (656) melek safına komuta ederler. Bu 656 melek de kendi sayfalarındaki meleklerin amiridirler.

Bu yüce adı sık sık anarak, bu adın meleğini davet etmek isteyen kimse, bu adın riyazatını da yerine getirir ve aşağıdaki duayı da okursa, melek o kimsenin çağrısına icabet eder ve yere inerek hacetini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Yâ Kayyum! Ente-llezi ekamte a’midetil vücudi ve başatta fi kulubi ibadike sirrül rükui ve-ssücııdi, ve evsalte habibeke Muhammeden Sallallahü Aleyhi ve Selleme ve men tâbeahü ilel Makamil Mahmudi, ve entei mütevelli li cemiil umuri ellezi tekumü bikel eşyâe külleha, ve ente nurün alâ nurin, es’elüke bi sirri kayyumiyyetike fi halkıke ve bi cehri rübubiyyetike fi mazahiri sena berkuke en terzukani tevekkülen aleyke ala na’til sıhhati vel sedadi ve hüve tevekkülül müridi alel muradı-nnafii fil mebdei vel meadi…”

Kayyum adı, Hak Teâlâ’nın kerametli, gizlilikleri kapsayan, nurlu, yüce ve azametli adlarından biridir. Bu adı sıkça anan kimselerin Hak Teâlâ batini işlerini görür ve gerçekleştirir. Eğer o kimse doğru hal ve cezbe sahibi ise Hak Teâlâ o kulunda her sıfatı bulundurmuş olur. Bu adın gizlenmeyecek hakikatlerinden biridir. Yusuf adındaki kimselere adları büyük yarar sağlar. Kayyumiyet yani gören ve gözeten varlık, Cenabı Hakk’ın özel sıfatlarından biridir. Hak Teâlâ bu hususta Kuranı Kerim’in birçok surelerinde bu hakikati kullarına açıklamaktadır. Bu ayet­lerden bir kaçı şunlardır;

“Buruç süresi 20. Ayeti: “Allah onları arkalarından kuşatır onun eleğinden hiç bir surette kaçamazlar.” Hadid Süresi 4. Ayeti “nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.”

Hadid Süresi 35. Ayeti: “Herkesin kazancını gören ve gözeten odur.”

Rahman Süresi 17 Ayeti: “O iki doğunun ve iki Batının Rabbidir.”

Bakara Süresi 115. Ayeti; “Hangi yöne dönerseniz, Allah’ın yüzü o yöndedir.” Fetih Süresi 10.Ayeti: “sana biat edenler, yok mu? (Hudeybiye’deki biat hakkında) onlar gerçekten Allah’a biat etmişlerdir. Allah’ın eli onların elleri üstündedir.”

Tövbe süresi 105. Ayeti: “Onlar Allah’ın kullarının tövbesinin kabul edeceğini bilmiyorlar mı? “

Enfal Süresi 17. Ayeti: “Onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü.”

Peygamber Efendimiz (sav) de bir hadisesinde sadaka verdi­niz mi? Bu sadaka rahmanın avucuna düşer diye” buyuruyor. Ve başka bir hadisinde de: “Ben hastalandım. Fakat sen ziyare­te gelmedin” bir diğer hadisinde ise: “Ben öyle bir duruma gel­miştim ki, onun kulağı ve gözü yerine geçmiştim” buyurmak­tadır.

İşte bunun için, Cenabı Allah’ın (Kayyum) adı, öteki bütün adlarında tevhitle kuşatılmış belirtilmiş bir açıklıktadır. Ama batını yönden gizlidir. Bu ikisini arasında bir fersah vardır.

Bu (Elif lam Mim Allahü La İlahe İlla hüvel Hayyül Kayyüm) dür. Hak Teâlâ Hacr Süresi’nin 85. Ayetinde: “Biz gökleri ve yeri bunların arasında bulunanı ancak uygun bir biçimde ya­rattık.” Diye buyurmuştur.

Bu sebeple yaratılanlar Hak Teâlâ’nın varlığını ancak onun adını tevhit ederek, anarak, görüp anlayabilmektedirler.

Kayyum adını hiç bir kimse diline dolayıp, bu adla bir kim­seyi adlandırmayı veya bu adı kendine mal etmeğe kalkışma­malıdır. Çünkü bu adı Hak Teâlâ’dan başka kimse alamaz. Hak Teâlâ’nın bu azametli adı, şu iki ayette bulunmaktadır. Bunlar­dan biri şu ayetler açıklanmaktadır:

Canlılar olgunlaşıp kemali ulaştıktan sonra ölürler. Çünkü yeryüzünde bulunan her şey fanidir.

Ancak Allah’ın daimi yüzü baki kalacaktır. Sen de öleceksin, herkes ölecek her şey yok olup silinecek, bunları yapan yalnız onun tek olan ulûhiyetidir. Ortada ancak bir Allah vardır. Eğer sizler ona değil, bir başkasına dua ediyorsanız. Şunu unut­mayınız ki, o taptığınız Allah ve benzerleri bir sineği bile yarata­mazlar.

Bu adın sayıca kıymeti 767’dir. Bu bir çift ve tekdir. Parçası 1765 eksiktir. Ve Allahın Mülil Bedi adlarının işaretidir. Burada bir hakikat vardır ki, her şeyin yoktan var edildiğidir. Yani ihdas edilmesidir. Hak Teâlâ şöyle buyuruyor; “gökleri ve yeri ihdas eden Allah’dır.” İşte bu sayı Allah’ın en yüksek adını işaret edi­yor ki, bunun bir derece altındaki ad da Melik adıdır. Bunun harfleri sözlü olarak itibar edilir. Rakamı yönünden itibar eder­sek 152 olur. Bunun da bir çift ve tek fazlası vardır. Parçaları 135’dir. Bu sayı kıymet ve makam manasındadır. Yani bir şeye “ol” denince olmuş olur demektir. Harflerinin adları ise 308’tir ki, bu Hak Teâlâ’nın Rezzak adının işaretidir. Çünkü her şeyin ayakta durması onun varlığındadır.

Bu adın üçlü vıfkı aşağıda görülmektedir.

kayyum_vefk

Bu adın sayıları ile harfleri bir arada gösteren bir vıfkı daha vardır. Bunu aşağıdaki şekilde görüyoruz. Bu vıfkı aşağıda yazılı olduğu şekilde kullanacağız.

kayyum_vefk_2

(Hayyül Kayyüm) adının Allah’ın en azametli bir adı olduğu yukarıda söylemiştir. Bu ad ilahi çevre meleklerinin zikirle­rinde kullandıkları addır. Aslında bu ad, büyük meleklerden biri olan İsrafil (as) anısıdır demiştir. Bir Cuma gününün ilk saa­tinde bu iki azametli adları bir levhaya yazıp ve kıbleye de dönerek, levha elinde olduğu halde bu adları tekrarlayan kim­selerin Hak Teâlâ kalplerine canlılık verdiği gibi, rızkını da ver­miş olur.

Bu iki azametli adlara ait olan şekilde görüle

vıfkı yazıp, üzerinde taşıyan ve bu adları da 174 defa tekrarla­yan kimseler ummadıkları ve görmedikleri şeylerle karşılaşırlar.

kayyum_vefk_3

Hz. Al Kenani (as) şöyle anlatıyor:

Rüyamda bir gece Peygamber Efendimiz gördüm. Ona;

-Ey Allah’ım Resulü! Dedim, kalplerin öleceği gün, benim kal­bimin ölmemesi için Allah’a dua etmenizi dilemekteyim. Pey­gamber Efendimiz bu dileğime şu cevap verdi.

-Her gün Allah’ına şöyle dua et; Ya Hay, Ya Kayyum! Bir tek Allah sensin, senden yardım bekliyorum” dersin.

Şunu biliniz ki; yukarıdaki şekilde gördüğünüz vıfkdaki Hak Teâlâ’nın Hafız adını belirten şekilde güneş yeni doğarken şerefli saatinde bir kâğıda yazıp, yanınızda taşırsanız Hak Teâlâ kalbinizi canlandıracağı gibi, rızkınızı korumuş olur. Bu adları herhangi bir eşya üzerine yazan kimse o eşyayı da bu yazı ile korumuş olur. Bu adların gizliliğinin kıymetini bilen kimseler, artık başka hiç bir adı kullanmazlar. Çünkü bu adların azametini anlatacak kelimeler bulamıyorum.

EL-KAYYÛM isminin zikri (156) adettir. Zikir saati Müş­teri, zikrin günü Perşembedir. Sabah erken ve ikindi son­rası ile gece yarısıdır.

1.Bu ismin zikriyle meşgul olan kimse, mutluluğa erer, istediğine kavuşur.

2.Bu ismin zikrine her gün (780) defa okuyarak devam eden kimse, her tuttuğu iş kolayca hallolur. Her yerde her­kes tarafından sevilir, sayılır, ilgi ve itibar görür.

3.”Ya Hayyu Ya Kayyûm” isimlerini her gün güneş doğarken, (174) veya (870) defa zikreden kimse kısa za­manda birçok olağanüstü hallere vakıf olur. Birtakım gizli sırlar kendisine açılır, kimsenin bilmediği şeylere vakıf ola­bilir. Yerin ve denizlerin altında olup biten birtakım olay­lardan ve uzayın derinlikteki esrarengiz şeylerden haber­dar olabilir, insanların kafa ve kalplerinden geçen birtakım şeylere de nüfuz edebilir.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Kahhar

El – Kerim

El – Kadir

El – Kebir

error: emeğe saygı lütfen !!