El – Hakim

hakim

EL-HAKÎM: Hikmet sahibi olan; her şeyi yerli yerinde ya­pan…

Gözümüz açımız çevremize baktığımız zaman, her yerde ve her şey müthiş, baş döndürücü bir ahenk ve bir uyumlu­luk görürüz. Gerek kendi vücudumuzda gerekse dış alemde, yani orijinal tabiriyle enfüste ve afakta, bir uyumsuzluk ve bir çatlak görmek, yerlerini değiştirip de “şunu şuraya, bunu da buraya koysak..” diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil­dir. Zaten bunu yüce Allah söylüyor:

“O, yedi göğü, birbiri üzerine yarattı. Rahmân’ın ya­ratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?” (Mülk, 67:3) Düşünenler için durum böyle iken düşünmeyenler veya düşünmeyi bilmeyenler veya baktıklarını görmeyenler, gö­rüp de anlamayanlar, bunları beğenmeyip, ileri-geri konu­şabilirler. Ancak haklı olup olmadıkları araştırıldığı zaman görülecek ve onların da mevcut nizamdan başları dönecek, yaratılışta bir hata bulamayacaklar ve hata arayanların gözleri yorgun düşecektir.

Cenab-ı Hak, Hakimdir, hikmetli iş yapar. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap eder. Yarattığı şeylere ruh ve mana yükler, derinlik kazandırır. Buna hikmet denir. Hikmeti inanlar için düşündüğümüzde, akla gelen ilk şey eskilerin deyimiyle felsefedir. Yani ince düşünce..

Varlığın yaratılış sırrını araştırma ve anlama, gizli ilimlere; ledün ilmine vakıf olma, Vehbi ilme sahip olma; bilinmeyen­leri araştırıp bulma, ortaya çıkarma, düşünme, anlama, idrak etme, izan etme ve daha ötesi iman etme… İnsan için bun­dan büyük servet olamaz:

“O, hikmeti dilediğine verir. Ve kendisine hikmet verilmiş olana çok büyük bir hayır verilmiş demektir. Gönlünü ve aklını çalıştıranlardan başkası düşünüp anlayamaz.”(Bakara, 2:269)

Verilen akıl nimetini kullanmak, en büyük nimettir. İnsan bütün nimetleri, ilim, hikmet ve hükümetleri, güç ve iktidar­ları aklını yerinde ve iyi kullanarak elde edebilir. Çünkü akıl in­sanı ilim sahibi yapar, ilim de her şeye sahip olmanın ilk kapısı ya da bütün kapıları açan sihirli bir anahtardır.

Bu adda da Allah (c.c.)in azametli adının harflerinden bir harf vardır.

Bu adın hizmet meleği Hz. (Derdyail)dir. Ve buyruğu altında 4 büyük melek ve bunlardan her biri emrinde de (78) melaike vardır. Ve yine bu (78) meleğin her biri (78)er meleğe emir vermektedir.

Bu adı çok sık anan kimse, hücresine ( hanesine) gelen bu adın hizmet meleğinden yararlanır.

Bu adın duası şöyledir:

Duanın okunuşu:

“Yâ Hakim! Ente-llezi ahkemte erkanül vücudi bi sıfâtike, ve ente-llezi basatte nuru mârifetüke fi kulûbi ahbâbike, leke avakıbü mâ ebdeyte min fiâlike, es’elüke bi sırrı nurike fi suvârike ve bi hayâti rûhike fi rûhü cudike en terzukanil hikme-tel ülya vel ilme bi ecellil esmâi hatta a’rifü gayete esmâi ve nihayetel bekâil ebediy, inneke ente Allahül Mennân…”

Allah’ın hakim adı da yüce adlarından biridir. Bir Çarşamba gününün ilk saatinde ve utarid yıldızının parlak ve şerefli bir saatinde bu adı kendi şerefine uygun bir şey üzerinde taşıyan kimseyi, Hak Teala hikmet sahibi kimselerin sıfat ve ahlakı ile sıfatlandırır.

Ayrıca onların edeb ve terbiyelerini de ihsan eder. Ve kendi feyzinden de bir feyiz vermiş olur.

O zaman bu kimsenin kalbinden hikmet sözleri süzülerek di­linden dökülür.

Ameller nefsin lezkiye etmesi şartına tabidir. Bunun için bu adı çok sık ananlar mana gerçeklerinin gizliliklerini anlamış olurlar. B aıd ayrıca ilahi çevrenin hâzinelerinde saklı olan nur­ların gizliliklerini de kapsamaktadır.

(Jtarid yıldızının parlak ve şerefli bir vaktinde bu adı civealı bir sayfa içinie yazarak üzerinde taşıyan kimseler , hikmet ilmi­ni anlamış olurlar. Bu sebepden bu ad daha çok hikmet sahi­pleri tarfından anılmaktadır. Bu adın sayı kıymeti 87’dir. Bu çifti bir tektir. Parçası 95 fazladır. Ve Allah Teala’nın Melik adının işaretidir.

Harflerinin adları 217 veşa 213 itibar edilir. İlk sayıya göre Hak Teala’nın Alim adını işaretler. Bunun manası açaktır. İkinci sayıya göre itibari Hak Teala’nın Bari adını işaret eder.

Bu adın dörtlü vıfkı aşağıdadır.

hakim_vefk

EL-HAKÎM isminin zikri (78) adettir. Zikrin saati Zühre, günü Cuma’dır. Daha önce de geçtiği gibi, sabah güneş do­ğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumalarında da akşam namazı sonrası ve gece yarısıdır.

1. EL-HAKİM ismini belirtilen gün, saat ve miktarda okuyan kimse, özellikle kadınlar üzerinde etkili olur. Erkek üzerinde etkili olmak için bu tertibin Güneş saatinde ve Cuma günü yapılması gerekir. Müşteri saati de erkekler için uygundur.

2. Hasta üzerine okunursa derhal şifaya kavuşur. Sevdi­ği biri için okuyan kimse, kısa zamanda ayağına getirir.

3. Devlet büyüğünden kabul görmek için okunursa der­hal davet alır. Ne dilerse yerine getirilir.

4. Bu ismin tertibine uygun olarak okunması, üzüntü ve sıkıntıyı, daralma ve sıkleti yok eder.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Hafiz

El – Hayy

El – Hadi

El – Hafid

error: emeğe saygı lütfen !!