El – Hakem

hakem

EL-HAKEM: Her şeye hakkıyla hükmeden, her şeye hâkim olan; her hakkı yerine getiren.

Allah’ın yarattığı mahlukata veya kendi koyduğu kanunlara hakim olduğu, bu kanunların ve evrenin işleme şeklinden bellidir. O (c.c), kendi kanunlarının mahkumu değil, hakimidir. Mutlak hüküm ve hikmet sahibi de yalnız Allah’tır. Evrende, sürekli meydana gelen değişiklikler ve gelişmeler de bu hakimiyetin bir parçasıdır:

“Görmüyorlar mı ki biz o yerküreye geliyor, onu uçlarından eksiltiyoruz. Allah hükmeder; O’nun hükmünü denetleyecek de yoktur. Hesabı çok çabuk görür 0.”(Ra’d, 13:41)

Allah’tan başka gerçek anlamda hakim yoktur. O şüphesiz hakimlerin hakimidir. Kalplere, kafalara ve vicdanlara hükmeden yalnız O’dur. Hükmettiklerini sananlar, yalnız Onun dilediği şeyle, dilediği kadar hükmederler. Bütün hükümdarların sahibi o olduğu için, ondan başkasının hükümdarlığı geçici ve mecazidir. Bir müddet sonra elleri tutmaz, gözleri görmez ve saltanatları işe yaramaz hale geliverir.

“Allah, hak ile hükmeder! O’nun dışında (yalvarıp) yakardıkları ise hiçbir şeyle hükmedemezler. Çünkü Allah hakkıyla işitir ve görür”(Mü’min, 40:20)

Bu nedenle, yeryüzünde adaleti hakim kılan, Allah tarafından sevilir ve kulları tarafından da güvenilen olur. Hadis-i şerifte bildirildiğine göre, kıyamet gününde yedi sınıf insandan Onun himayesine girip, o günün dehşetinden etkilenmeyecek olanlardan biri de, adaletli devlet reisleri ve seviyesine göre diğer idarecilerdir.

Bu adın içinde de Allah’ın en azametli adındaki harflerden bir harf vardır. Rüştü’nü idrak edenler için bir ilham kaynağı olan bu ad, insanların artık doğru yolu görür, hakikati anlayabilecekleri bir çağın başlangıcında olduklarını da bildirir.

Bu adın hizmet meleği Hatyail (a.s.)’dır. Buyruğu altında 4 büyük yönetici melek ve onların her biri emrinde de 88 er melek bulunmaktadır. Bu 88 meleğin her biri de ayrıca yine 88’er meleği hizmetlerinde bulundurmaktadır. Bu adın hizmet meleğini davet etmenin şartları da önce yazdığımız gibidir. (El Hakem) adını çokça anıp, duasını da okumak gerekir.

Bu melek indiğinde, beraberinde iki de elbise getirir. Bu elbiselerin birisi batini, diğeri zahiridir. Elbiseyi giydiğinde, başkalarına karşı sakin ve yumuşak davranmasına, Batıni elbise giyince de kendi nefsine karış yumuşak ve uysal davranacağı, melek tarafından bildirilir. Bu suretle bu kimse Cenab-ı Hakkın koruması altında bulunur ve bu süre içinde de davranışları böyle sürüp gider.

Duanın okunuşu:

“Ya Hakem! Entel Hakimi! ala zavâhiril halkı ve bevatmihim, ve Entel kadi alâ ma temkünü fi zamairihim, ve Ente-şşahidü ala ibadike inde inbisati meknünati havatırihim, leke kuvvetül aliyyete ve-ssultane ve lekel izzeti! vel rif’atii vel hüccetü vel bürhanü, Es’elüke bi hükmike ala Halkıke ve bima evda’tehü fi senabiri kalbike en tec’al fiili leke hasenatün sevaben ve kazaen mimma ellemteni ala halkıke ve ala nefsi li ecil zatike ce-zaen ve sevaben ve erzıkni te’yiden minke ve kuvveten li ella yekünii li ahad ala azab. Ve erzıkni min hiisni-ssüali süalen ve hüsnül cevabı cevaben, veftah liye tarikan ila dâri Ridvaneke li ecid ileyke sebilen ve me’menen ve min havlike infazil ümuri ve bi nuri vechike ellezi hüve şifaün lima fi-ssuduri…”

Bu ad özellikle halkı idare eden vali, adaleti temsil eden Hâkim gibi kimselere büyük çapta yararlı olduğu gibi, bu adları çokça anan kimselere de her yönde sözlerinin geçerli ve kabul edilir. Olması bakamından büyük faydası vardır.

Bu adın ilahi hazinenin gizliliklerini kapsaması yönünden de yararı vardır. Bu adın sayıca kıymeti 18’dir. Çiftin çifti ve tek-den meydana gelmiştir. Sayı olarak, eksik parçaları 58’tir ki; bu da Hak Teâla’nın (Ezeli-Münim-Saduk) adlarının işaretidir. Harflerinin adları da sayı olarak bir taraftan 3, diğer taraftan ise 18’dir. İlki Hak Teâla’nın Asım, İkincisi ise Fadıl adlarına birer işarettir.

Bu adın vıfkı aşağıdaki şekildedir.

hakem_vefki

EL-HAKEM isminin zikri (68) adettir. Zikir saati Güneş, günü de Pazar’dır. Pazar güneş saati ise sabah erken ve İkindi sonrasıdır; bu saatlerde okunabilir.

1. Vaktinde ve saatinde bu tertibi yerine getiren kimse yetkili biri ise yetkisini hatasız kullanır. Bütün işlerinde ve kararlarında isabetli davranır. Dolayısıyla kıyamet günü hesabı hafif ve kolay olur.

2. Bu ismin usulüne uygun olarak virdine devam edenler, Allah’ın izni ve iradesiyle amaçlarına çabuk ulaşırlar.

3. Hayvani gıdalardan ve şüpheli şeylerden sakınarak riyazet yapan ve tenha bir yerde 668 defa “Y HAKEM” diye zikreden kimse, “Allahümme innî es-elüke en takdî hâcetî”diye dua ederse, istediğini elde eder.

4. Gece yarısı (68) defa okumaya devam eden, gizli sırlara ve hikmete mazhar olur.

5. Haklı olduğu bir davayı kazanmak isteyen kimse, üç gün riyazetle oruç tutup sabaha karşı (4624) kere “YÂ HAKEM” diye zikreder ve sonunda secdeye kapanıp istek ve ihtiyacını dua ile Allah’a iletirse, duası kabul olur ve davasını kazanır.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Hayy

El – Hafiz

El – Hafid

El – Hadi

error: emeğe saygı lütfen !!