El – Ganiyy

ganiyy

EL-GANİYY: Zâtı, sıfatı ve fiillerinde hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ve herkesin her an kendisine muhtaç olduğu; gerçek zenginlik sahibi olan ve hiçbir şeye muh­taç olmayan…

“Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de “Allah’a karşı gelmekten sakının” diye tavsiye ettik. Eğer inkâr ederseniz, (bilin ki) göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Allah, zengindir, övülmeye lâyıktır.”(Nisa,4:131)

Yahudiler Allah’ın fakir, kendilerinin zengin oldukları­nı ve Allah’ın elinin bağlı kendilerininkinin açık olduğunu söylemişler, Peygamber Efendimizle tartışmışlardı. Bunun üzerine Allah (c.c) şu ayeti gönderdi:

“Allah; “Şüphesiz, Allah fakirdir, biz zenginiz” di­yenlerin sözünü elbette duydu. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve, “Tadın yangın azabını!”diyeceğiz.”(ÂI-i İmran, 3:181)

Allah’ın kendini müdafaa etmesi yine kullarına olan merhameti gereği bir tenezzüldür. Kullarını seviyesine in­medir, bize göre konuşmasıdır. Yoksa onun zengin olduğu­nu anlamayan, görmeyen zaten iki değil iki yüz tane daha gözü olsa bile yine kördür; basiretsizdir. Bediüzzaman’ın şu ibretli sözü de bunu çok güzel anlatır:

“Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerine in­miştir. Göz ise maneviyatta kördür, hakikati görmez!”

Bu adın içinde de Allah’ın azametli adından bir harf vardır, hizmet meleğinin adı hz. (Remyâil)dir.Bu meleğin emrinde 4 yardımcı melek vardır. Bu dört me­leğin her biri de (1060) melekden meydana gelen bölüklerden (1060) şer meleğe komuta etmektedirler.

Bu adı devamlı anan bir kimseye, adın meleği iner ve dileğini yerine getirir. Ancak bu çağrıyı yapan kimsenin riyazat şart­larını da yerine getirmesi ve çağrı duasını da okuması şarttır.

Duanın okunuşu:

“Ya Ganly! Entel muğni ve entel kadirü ala mâ teşâü, ka- dirün aîa kahri külli şey’in ve küllü kaviy, ve entel âhizü bi nâsıyeti küllü alîyyin, vel mu’tî haîailü niamike ii külli mah- lukın. Es’elüke bima fihi fethün ve nasrün, ve en tükavvini bi hayatikel ezelliyeti hatta ekifü ledeyke ala kedim-ttevekküli ve iftikar, ve ensurni ala def’i ma yemnani anke inneke ente-llahül Azizül Gaffâr…”

Bu adı çokça anmakla zengin olmanın kapısı açılmış olur. Hak Teala’nın Gani adı öyle bir addır ki, bu adı ananlar, Hak Teala’nın lütuf ve ihsanına kavuşurlar.

Bu ad özellikle, her işin başlangıcında sıkça anılmalıdır. Çünkü Gani adı yaradılış adlarındandır. Aynı kökten türeyen Muğni adı ise gerçekçilik ifade eder. Bu adın sözlü kıymeti ise 1060’dır. Birinci sayı bir çift ve tekdir. Parçası 128 eksiktir. Ve Hak Teala’nın El Basit Zülcelal adlarına işarettir. Bu adın rakam kıymeti ise çift ve tektir. Parçası 274 artıdır. Bu da yine Cenabı Hak’kın Muhsi adının işaretidir.

Bu adın çok yararlı ve azametli bir vıfkı vardır.

Bu adın vıfkı aşağıdadır.

ganiy_vefk

EL-ĞANİYY isminin zikri (1060) adettir. Zikir saati Gü­neş; günü Pazar’dır.

1. EL-ĞANİYY isminin zikri, özellikle dünyalık elde et­mek ve zengin olan yüce Allah’tan zenginlik için yapılır. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin dünyalık olarak bütün istekleri yerine gelir; usulüne uygun olarak zikreden kişi, iki cihanda da zengin olur.

2. Hastalık veya musibet anında (1060) kere okunsa, hastalık ve musibet ortadan kalkar, yerini sağlık ve afiyet alır.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Gaffar

El – Gafur

error: emeğe saygı lütfen !!