El – Ahir

ahir

EL-ÂHİR: Her şeyin yok oluşundan sonra var olan, bü­tün eşyadan sonra bâkî kalacak olan demektir. Rahman suresindeki şu ayetler bu konuyu çok güzel ve çok açık bir şekilde anlatmaktadır:

“(Yer) Üzerindeki her şey yok olucudur; Celal ve ik­ram sahibi olan Rabbinin yüzü (Kendisi) baki kalacak­tır.” (Rahman, 55:26-27)

“O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.” (Hadid, 57:3)

Allah (c.c) kullarının yaptığı yanlışlar yüzünden hemen helak etmez ve bekler.Tevbe için fırsat tanır ve bağışlamak için imkanlar fırsatlar verir. İnsanlar gibi aceleci davranıp onları yakalamak, rezil etmek ve helak etmek için uğraş­maz. Aksine tevbe etmelerini ve bağışlamayı çok sever. Bu davranışı aslında bize örnek olması için Peygamberimiz yoluyla bize bildirmiştir ama ders almak da bir iman ve izan işidir:

“Allah’a ibadet edin. O’na karşı gelmekten sakı­nın ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışla­sın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz,

“Allah’ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz.”(Nuh, 71:3-4)

Hak Tealanın yüce adlarından biri olan bu adın hizmet meleği Dehyâil’dir. Emrinde dört melek olup, bu dört melek de ayrı ayrı 810 er meleğe komuta etmektedir. Bu 801 melek ise, her sırasında 801 melek bulunan 801 meleğin emri altında bulunan meleklere komuta ederler.

Bu adın hizmet meleğini davet etmek isteyen bir kimse, gerekli şartları yerine getirdikten sonra, bu adı da devamlı zikrederek, aşağıdaki duayı da okumalıdır.

Duanın okunuşu:

“Ya Ahirü! Ente-llezi ahracte acalü küllü mahlukm ila vakti-hi, ve ente-llezi ahharte an kalbi külli talibin leke ma inkemene temin gazabike ve maktüke ve enfezte bi nurikel camiü inde inkıdai ecelihi vel havfi min zemenihi, es’elüke bi dekaikil ma-rifetil muvahhadeti, fi sırri ahadiyyetike ve bi letaifil marifetil mahzuneti fi evveliyetike en tec’aleni habiran bi akibeti emri verzukni cüden camian muhitan bu dekaiki hakaika sırri ve cehri ya Rabbel Alemin…”

Hak Teala kendisinin bu şerefli adını çokça anan kimselerin ölümünü düşmanlarından sonraya bırakacağı gibi, kendisini de düşmanlarının mallarına ve müklerine varis kılmış olur. Ayrıca ona düşman olanları veya kötülük yapmak isteyenleri de helak eder.

Ve düşmanlarına üstün gelebilmesi için de ona gerekli gücü ve kuvveti vermiş olur. Bir cumartesi gününün ilk saatinde bu adı kırmızı bakır bir levhaya düşmanı olan ve ölümünü isteyen zalimin de adı ile birlikte yazıp aynı anda bu yüce adı defalarca anarak bu levhayı yanan kuvvetli bir ateşin içine atan kimsenin o düşman anında helak olmuş olur.

Bu adın sayıca kıymeti 44’tür. Eksik çift bir sayıdır. Hak Teala’nın Rabı Mün’im olan iki yüce adının işaretidir.

Bu adın vıfkı aşağıda görülmektedir.

ahir_vefk

EL-ÂHİR isminin zikri (801) adettir. Zikrin saati Merih; günü Salı’dır. Bir hesaba göre de zikir saati Zühre, günü Cuma’dır. Daha önce bu saatleri gördük, artık biliyorsu­nuz…

1. Her gün (100) kere okuyan kimsenin kalbinden “mâsivâullah”a ait, yani Allah’tan alıkoyan dünyalık zevk ve eğlencelere ait duygu ve düşünceler, bağlılıklar sev­giler ve muhabbetler çıkar, sadece Allah rızasına ait olan duygu ve düşünceler kalır.

2. Her gün (77) defa okuyan kimse, Allah’ın izni ve kere­miyle amel-i salih ve takvaya ulaşır; akıbeti hayır olur.

3. Bu ismin belirtilen miktarda zikri zalimleri ve zorba­ları ıslah eder; yoldan çıkmışları yola getirir. Islah olma­sı için üzerine okunan kimse istenilen yola gelmezse ya büyük zarar görür ya da helak olur. Çünkü bu isim beddua ve kahır isimlerindendir.

4. “YÂ EVVELİ) YÂ ÂHİR” isimlerini birlikte her sabah (838) kere okuyan kimse, bütün düşmanlarına galip ola­cağı haber verilmiştir.

5. Her iki isimi bir tabağa yazıp, üzerine yine her iki isim birden (838) okunsa, sonra temiz su ile silinerek, konuşa­mayan veya herhangi bir nedenle dili tutulmuş veya keke­melik bulunan bir kimseye, bir nüshası da üzerinde iken 7 gün veya 21 gün içirilse, Allah’ın izniyle, bu isimler hürme­tine kısa zamanda dilinin çözüleceği ve şifaya kavuşacağı bildirilmiştir.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Afüvv

El – Aliyy

El – Azim

El – Adl

error: emeğe saygı lütfen !!